Yrkesfaglærerløftet

Fag- og yrkesopplæringa skal utdanne gode fagfolk. Både bedrifter og offentleg sektor vil i framtida ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Kunnskapsdepartementet har samanfatta eksisterande og framtidige tiltak retta mot yrkesfaglærarar i strategien Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere.

Strategien skal medverke til:

 • auka rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærarar
 • god kvalitet og relevans i yrkesfaglærarutdanningane
 • gode moglegheiter for kompetanseutvikling

Les sjølve strategien på Kunnskapsdepartementets nettstad

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for fleire av tiltaka i strategien.

Om kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere

Ett av tiltakene i strategien er å kartlegge behovet for kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere. Målet er å skaffe oppdatert informasjon som kan bidra til å utvikle tiltak som er godt tilpasset til målgruppen. Hovedfunnene i kartleggingen viser at:

 • yrkesfaglærere foretrekker praksisrelevante aktiviteter
 • det er behov for mer kompetanse om eget fagområde og didaktikk
 • det er utfordrende med brede utdanningsprogrammet og faglig oppdatering
 • det er mest faglig samarbeid mellom lærere på yrkesfag

Rapporten er publisert her.

Nytt kursmateriell for fag- og yrkesopplæringen

Vi har oppdatert etterutdanningsmateriellet for instruktører, faglige ledere og prøvenemndsmedlemmer. Dette er de nye temaene:

 • "Lage og vurdere fag- og svenneprøver", som retter seg mot prøvenemndsmedlemmer.
 • "Følge opp lærlinger", som retter seg mot instruktører og faglige ledere.
 • "Ta prøve", som retter seg mot kandidater.

Her er nytt kursmateriell.

Faglig oppdatering av yrkesfaglærere i regi av arbeidslivet

Hvis du underviser i programfag på yrkesfag, kan du få faglig oppdatering i regi av arbeidslivet. Du kan delta på lokale og regionale tiltak for å fornye og utvikle kompetanse på eget fagområde. For mer informasjon, kontakt skolen din eller skoleeier.

Hospitering for yrkesfaglærere, instruktører og faglig ledere

Gjennom hospiteringsordningen kan instruktører og faglige ledere hospitere på en skole. Yrkesfaglærere kan hospitere i en bedrift. Oppholdet må vare i fem dager.

Les mer om hospiteringsordningen.

Videreutdanning i fellesfag

Underviser du i fellesfagene på yrkesfag, kan du søke om videreutdanningstilbud. Dette gjelder særlig fagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag. Fristen for å søke var 1. mars 2018.
Her kan du lese mer om videreutdanningstilbudene for lærere

Stipendordning til yrkesfaglærerutdanning

For å stimulere til at flere kvalifiserer seg til å bli lærere, kan skoleeiere (fylkeskommune, kommune eller privat skoleeier) søke om utdanningsstipend for ansatte som ønsker å ta en yrkesfaglærerutdanning. Dette gjelder 180 studiepoeng og YFL-utdanning eller 60 studiepoeng PPU-Y.

Les mer om stipendordningen.

Kombinerte etter- og videreutdanningstilbud (pilot)

Fem universitets- og høgskoleinstitusjoner (UH-institusjoner) deltar i en pilotering av kombinerte etter og videreutdanningstilbud. for yrkesfaglærere som underviser i programfagene på yrkesfag. Piloteringen skjer i tett samarbeid med skoleeiere.
Tilbudene har oppstart i løpet av våren og høsten 2018, og de skal avsluttes innen våren 2018. Det er til sammen 18 tilbud innen tre temaområder:

 • pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk
 • elevkunnskap og veiledning
 • yrkesfaglig kompetanse - i bredde og dybde

Omlag 450 yrkesfaglærere fra 12 fylkeskommuner og en privat videregående skole får tilbud om å delta i piloteringen.

Kombinerte etter- og videreutdanningstilbud i 2017

UH-institusjonEVU-tilbud (kombinert)Deltakende skoleeier
NTNU

Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelatert opplæring

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland

NTNU Veiledning og relasjonskompetanse for yrkesfaglærere

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland

NTNU Vurdering for læring i yrkesfagene (SKU) Sør-Trøndelag
NTNU Nye miljøkrav - effektiv energibruk

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland

NMBU Yrkesdidaktikk og aksjonslæring (naturbruk) Stiftelsen Natur videregående skole, Oppland, Akershus, Østfold
Høgskulen på Vestlandet Pedagogiske metodar og yrkesdidaktikk  Sogn og Fjordane
Høgskulen på Vestlandet  Elevkunnskap og rettleiing  Hordaland
Høgskulen på Vestlandet Yrkesfagleg kompetanse i breidde og djubde  Sogn og Fjordane
Høgskulen på Vestlandet  Vurdering for læring i yrkesfagene   Hordaland
Universitetet i Agder Metodemangfold for en sammensatt elevgruppe Vest-Agder
Universitetet i Agder Veiledningskompetanse i yrkesfag Vest-Agder
Universitetet i Agder Faglig oppdatering innenfor teknologifagene Aust-Agder
Universitetet i Agder Bruk av IKT og E-læring i yrkesfagene Aust-Agder
Høgskolen i Oslo og Akershus  Yrkesretting av programfag og yrkesfaglig fordypning Hordaland 
Høgskolen i Oslo og Akershus Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag Akershus
Høgskolen i Oslo og Akershus Veiledning og coahing Rogaland
Høgskolen i Oslo og Akershus Innovasjonspedagogikk Oslo
Høgskolen i Oslo og Akershus Elevkompetanse og relasjonskompetanse Akershus

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!