Yrkesfaglærerløftet

Fag- og yrkesopplæringen skal utdanne gode fagfolk. Både bedrifter og offentlig sektor vil i framtiden ha et stort behov for dyktige medarbeidere med fag- og yrkesutdanning. Kunnskapsdepartementet har samanfattet eksisterende og framtidige tiltak rettet mot yrkesfaglærere i strategien Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere.

Strategien skal medverke til:

  • økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere
  • god kvalitet og relevans i yrkesfaglærarutdanningene
  • gode muglegheter for kompetanseutvikling

Les selve strategien på Kunnskapsdepartementets nettsted

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for flere av tiltakene i strategien.

Om kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere

Ett av tiltakene i strategien er å kartlegge behovet for kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere. Målet er å skaffe oppdatert informasjon som kan bidra til å utvikle tiltak som er godt tilpasset til målgruppen. Hovedfunnene i kartleggingen viser at:

  • yrkesfaglærere foretrekker praksisrelevante aktiviteter
  • det er behov for mer kompetanse om eget fagområde og didaktikk
  • det er utfordrende med brede utdanningsprogrammet og faglig oppdatering
  • det er mest faglig samarbeid mellom lærere på yrkesfag

Rapporten er publisert her.

Kursmateriell for fag- og yrkesopplæringen

Vi har kursmateriell for instruktører, faglige ledere og prøvenemndsmedlemmer. Du finner også tips og råd til lærlinger og lærerkandidater som skal opp til fag- eller svenneprøve.

Faglig oppdatering av yrkesfaglærere i regi av arbeidslivet

Hvis du underviser i programfag på yrkesfag, kan du få faglig oppdatering i regi av arbeidslivet. Du kan delta på lokale og regionale tiltak for å fornye og utvikle kompetanse på eget fagområde. For mer informasjon, kontakt skolen din eller skoleeier.

Fra høsten 2019 vil tiltaket viderføres i den desentraliserte ordningen for yrkesfag.

Hospitering for yrkesfaglærere, instruktører og faglig ledere

Gjennom hospiteringsordningen kan instruktører og fagligeledere hospitere på en skole. Yrkesfaglærere kan hospitere i en bedrift.

Fra høsten 2019 vil tiltaket viderføres i den desentraliserte ordningen for yrkesfag.

Videreutdanning i fellesfag

Underviser du i fellesfagene på yrkesfag, kan du søke om videreutdanningstilbud. Dette gjelder særlig fagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag. Fristen for å søke var 1. mars 2018.
Her kan du lese mer om videreutdanningstilbudene for lærere

Stipendordning til yrkesfaglærerutdanning

For å stimulere til at flere kvalifiserer seg til å bli lærere, kan skoleeiere (fylkeskommune, kommune eller privat skoleeier) søke om utdanningsstipend for ansatte som ønsker å ta en yrkesfaglærerutdanning. Dette gjelder 180 studiepoeng og YFL-utdanning eller 60 studiepoeng PPU-Y.

Les mer om stipendordningen.

Etter- og videreutdanning for yrkesfaglærere

Studieåret 2018/2019 kan yrkesfaglærere søke en rekke nye etter- og videreutdanningstilbud, og få støtte til å studere.

Les mer om studietilbudene for yrkesfaglærere 2018/2019

Pilotering av kombinerte etter- og videreutdanningstilbud

Fem universitets- og høgskoleinstitusjoner (UH-institusjoner) deltar i en pilotering av kombinerte etter og videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere som underviser i programfagene på yrkesfag. Piloteringen skjer i tett samarbeid med skoleeiere.

Tilbudene hadde oppstart i 2017, og avsluttes innen våren 2018. Det er til sammen 18 tilbud innen tre temaområder:

  • pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk
  • elevkunnskap og veiledning
  • yrkesfaglig kompetanse - i bredde og dybde

Omlag 550 yrkesfaglærere fra 12 fylkeskommuner og en privat videregående som skole deltar i piloteringen har studietilbud.

Kombinerte etter- og videreutdanningstilbud i 2017

UH-institusjonEVU-tilbud (kombinert)Deltakende skoleeier
NTNU

Yrkesfaglig fordypning - yrkesrelatert opplæring

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland

NTNU Veiledning og relasjonskompetanse for yrkesfaglærere

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland

NTNU Vurdering for læring i yrkesfagene (SKU) Sør-Trøndelag
NTNU Nye miljøkrav - effektiv energibruk

Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland

NMBU Yrkesdidaktikk og aksjonslæring (naturbruk) Stiftelsen Natur videregående skole, Oppland, Akershus, Østfold
Høgskulen på Vestlandet Pedagogiske metodar og yrkesdidaktikk  Sogn og Fjordane
Høgskulen på Vestlandet  Elevkunnskap og rettleiing  Hordaland
Høgskulen på Vestlandet Yrkesfagleg kompetanse i breidde og djubde  Sogn og Fjordane
Høgskulen på Vestlandet  Vurdering for læring i yrkesfagene   Hordaland
Universitetet i Agder Metodemangfold for en sammensatt elevgruppe Vest-Agder
Universitetet i Agder Veiledningskompetanse i yrkesfag Vest-Agder
Universitetet i Agder Faglig oppdatering innenfor teknologifagene Aust-Agder
Universitetet i Agder Bruk av IKT og E-læring i yrkesfagene Aust-Agder
Høgskolen i Oslo og Akershus  Yrkesretting av programfag og yrkesfaglig fordypning Hordaland 
Høgskolen i Oslo og Akershus Anvendelse av ny teknologi i yrkesfag Akershus
Høgskolen i Oslo og Akershus Veiledning og coahing Rogaland
Høgskolen i Oslo og Akershus Innovasjonspedagogikk Oslo
Høgskolen i Oslo og Akershus Elevkompetanse og relasjonskompetanse Akershus

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!