Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-2017

Referanser

Baumann, J. (2009). Vocabulary and reading comprehension: The nexus of meaning. Handbook of research on reading comprehension. New York: Routledge, 323-346.

Baumfield, V.M., Hall, E., Higgins, S. & Wall, K. (2009). Catalytic tools: Understanding the interaction of enquiry and feedback in teachers` learning. European Journal of Teacher Education, 32(4), 423-435.

Berge, K. L. (2005). Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve - ideologi og strategier. I A. J. Aasen & S. Nome (red.), Det Nye norskfaget (s. 161-188). Bergen: Fagbokforlaget.

Berge, K. L. (2007). Grunnleggende om de grunnleggende ferdighetene. In H. Hølleland (Ed.), På vei mot Kunnskapsløftet: begrunnelser, løsninger og utfordringer, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Blossing, U. m fl.(2010): Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Sluttrapport fra evalueringen av et statlig program for skoleutvikling. Fafo.

Bru, E. (2011). Emosjonelt sårbare og sosialt passive elever. In U. V. Midthassel, E. Bru, S. K. Ertesvåg & E. Roland (Eds.), Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget.

Buhs, E. S., Ladd, G. W., & Herald, S. L. (2006). Peer exclusion and victimazation: Process that mediate the relation between the peer group rejection and children's classroom engagement and achievement? American Psychological Association.

Buland, T mfl (2008): «Det er nå det begynner! Sluttrapport fra evalueringen av tiltaksplanen Gi rom for lesing!», SINTEF.

Clausen, K.W., Aquino, A-M. & Wideman, R. (2009). Bridging the real and ideal: A comparison between learning community characteristics and a school-based case study. Teaching and Teacher Education, 25(3), 444-452.

Dale, E.L. (2001). Den profesjonelle lærer, I: Trygve Bergem (red.), Slipp elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-417-1167-0. s 281-292

DeSeCo (2005). The Definition and Selection of Key Competencies. https://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf 

Dole, J. A., Nokes, J. D., & Drits, D. (2009). Cognitive strategy instruction. Handbook of research on reading comprehension, 347-372.

Doyle, W. (1986). Classroom Organization and Management. In M. Wittrock (Ed.), Handbook on Research on Teaching (third ed.). London: MacMillan Publishing Company.

Doyle, W. (2006). Ecological approaches to classroom management. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management (pp. 97-126). USA: Lawrence Erlbaum Associates.

Ekholm, M. m fl (2010): Skoleutvikling i praksis. Universitetsforlaget

Eraut, M. (1994). Developing Professional Knowledge and Competence. London: The Falmer Press

Ertsås, T.I. & Irgens, E.J. (2012): Teoriens betydning for profesjonell yrkesutøvelse. I Postholm, M.B.: Læreres læring og ledelse av profesjonsutvikling. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag (2012).

Evensen, L. S. (2010). En gyldig vurdering av elevers skrivekompetanse? I J. Smidt, I. Folkvord & A. J. Aasen (red.), Rammer for skriving: om skriveutvikling i skole og yrkesliv (s. 13-31). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2006). Classroom management as a field of enquiry. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management. Research, practice and contemporary issues. Mahwah, NJ: Lawprence Erlbaum.

Fox, E., & Alexander, P. A. (2009). Text comprehension: A retrospective, perspective, and prospective. Handbook of research on reading comprehension, 227-239.

Graham, S., Perin, D (2007). Writing Next. Effective strategies to improve writing of adolescents in middle and high schools. A Report to Carnegie Corporation of New York. Alliance for Excelent Education. Lastet ned oktober 2012.

Graham, S. (2008). Effective Writing Instruction for All Students. Renaissance learning. Advanced Technology for Data-Driven Schools http://doc.renlearn.com/KMNet/R004250923GJCF33.pdf. Lastet ned oktober 2012.

Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. Handbook of reading research, 3, 403-422.

Hattie, J. (2009). Visible learning - A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Ne Work: Routledge.

Helgøy og Homme (2010 og 2011) «Evaluering av satsingen Bedre læringsmiljø” delrapport 1 og 2, Uni Rokkan, Bergen.

Hertzberg, F. (2006). Skrivekompetanse på tvers av fag. I E. Elstad & A. Turmo (red.), Læringsstrategier: søkelys på lærernes praksis (s. 111-126). Oslo: Universitetsforlaget.

Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. Washington, DC: National Academy Press.

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (2011). Innst. 145 S Motivasjon – Mestring – Muligheter.

Kunnskapsdepartementet (2011). Meld. St. nr. 22 Motivasjon – Mestring – Muligheter (2010 – 2011).

Kunnskapsdepartementet (2012). Strategi for ungdomstrinnet – Motivasjon og mestring for bedre læring. .

Ladd, G. W., Herald-Brown, S. L., & Reiser, M. (2008). Does cronic classroom rejection predict the development of children's classroom participation during the grade school years? Child Development, 79(4), 1001-1015.

Langer, J. A. (2011). Envisioning Knowledge: Building Literacy in the Academic Disciplines: Teachers College Press.

Lund, T (2011) «Skoler i nettverk - erfaring med dialogkonferanser som nettverkets læringsarena» i Skoleutvikling og digitale medier- kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring Erstad, O. og Hauge, T-E (red).

Marzano, R.J. (2009). Classroom management that works – research based strategies for every teacher. New Jersey: Pearson Education Inc.

Nagy, W., & Townsend, D. (2012). Words as Tools: Learning Academic Vocabulary as Language Acquisition. Reading Research Quarterly, 47(1), 91-108.

Nasjonalt kompetansemiljø i vurdering (2012). Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeidet med implementering av vurdering for læring i ungdomsskolen.

NCETM (2008). Mathematics matters. London: National Centre for Excellence in Teaching Mathematics (NCETM).Niss, M., Blum, W., & Galbraith, P. (2007). Introduction. In W. Blum, P. Galbraith, H-W. Henn & M. Niss. (Eds.) (2007), Modelling and Applications in Mathematics Education. The 14th ICMI Study(pp 3–32). New York, NY: Springer Science + Business Media, LLC.

Nordahl, T. (2012). Dette vet vi om klasseledelse. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Nordenbo, S. E., Søgaard, L., M, Tifticki, N., Wendt, R. E., & Østergaard, S. (2008). Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole. Århus: Dans clearinghouse for utdannelsesforskning, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Universitetet i Århus.

Normprosjektets nettside: http://norm.skrivesenteret.no/

Normprosjektets prosjektskisse: http://norm.skrivesenteret.no/wp-content/uploads/2012/02/Prosjektskisse.pdf Lastet ned oktober 2012.

OECD (2007). Reading Literacy: a framework for PISA 2009. Paris: OECD Publications.

OECD (2013) PISA 2012 Assessment and Analytical framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy. Paris: OECD Publishing.

Ono, Y. & Ferreira, J. (2010). A case study of continuing teacher professional development through lesson study in South Africa. South Africa Journal of education, 30(1), 59-74.

Pressley, M (2006): Expert Primery-Level Teaching of Literacy Is Balanced Teaching. Reading Instructions That Works. The Case for Balanced Teaching. New York: Guilford.

Polya, G. (1957). How to Solve It (2nd ed.). Princeton, NJ: Princeton University Press.

Postholm, M.B. (2008a). Teachers Developing Practice: Reflection as Key Activity. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1717-1728.

Postholm, M.B. (2010) Self-regulated pupils in teaching: Teachers` experiences. Teachers and Teaching: Theory and practice 16(4), 491-505.

Rambøll (2008): ”Mobilisering til Kunnskapsløftet fra ord til handling”.

Rambøll (2010): ”Sammenstilling og analyse av sluttrapporter fra 2007-prosjektene”.

Reynolds, D. & Teddlie, C. (2000). The process of school effectiveness. In C. Teddlie & D. Reynolds (Eds.), The International Handbook of School Effectiveness Research. London: Falmer Press.

Roe, A. (2011). Lesedidaktikk: etter den første leseopplæringen (2 ed.). Oslo: Universitetsforlaget.

Roland, E. (1995). Elevkollektivet. Stavanger: Rebell forlag.

Roland, E. (Eds.), Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget.

Skaftun, A. (2010). Litteraturens nytteverdi. Bergen: Fagbokforlaget/LNU.

Skjelbred, D.og Aamotsbakken, B. (red.) (2010). Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet. Oslo: Novus forlag.

Solheim, R. (2011). Kvifor skriv vi? Og kva brukar vi skrivinga til? I Smidt, J., Solheim, R., & Aasen, A. J. (2011). På sporet av god skriveopplæring: ei bok for lærere i alle fag. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Stensmo, C. & Harder, J. (2009). Lederstil I klasseværelset – innovation og professionalitet. Fredrikshavn: Dafolo forlag.

Stornes, T., Bru, E., & Idsøe, T. (2008). Classroom social structure and motivational climates: on the influence of teachers' involvement, teachers' autonomy support and regulation in relation to motivational climates in school classrooms. Scandinavian Journal of Educational Research, 52(3), 315-329.

Synnevåg, M. (2009)a: ”Sammenfatning av sluttrapporter fra Kunnskapsløftet – fra ord til handling 2006-porteføljen”.

Synnevåg, M. m fl (2009)b «Lærende nettverk gjennom fem år» i Digital kompetanse, vol 4.

Thuen, E., Bru, E., & Ogden, T. (2007). Coping styles, learning environment and emotional and behavioural problems. Scandinavian Journal of Educational Research, 51(4), 347-368.

Timperley, H., Wilson, A. Barrar, H., & Fung, I. (2007). Teacher professional learning and development: Best evidence synthesis iteration. Wellington, New Zealand: Ministry of Education.

Utdanningsdirektoratet (2006). Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06). http://www.udir.no/Lareplaner/ Lastet ned oktober 2012.

Utdanningsdirektoratet (2011). Grunnlagsdokumentet «Satsingen Vurdering for læring 2010-2014».

Utdanningsdirektoratet (2012). Rammeverket for grunnleggende ferdigheter http://www.udir.no/Upload/larerplaner/lareplangrupper/RAMMEVERK_grf_2012.pdf?epslanguage=no Lastet ned oktober 2012.

Utdanningsdirektoratet (2013). Plan for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2013-2017.

Vaaland, G. S. (2011). God start - utvikling av klassen som sosialt system. In U. V. Midthassel, E. Bru, S. K. Ertesvåg & E. Roland (Eds.), Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. Oslo: Universitetsforlaget.

Von Ottingen, A. (2003). Det pædagogiske paradox. København: Klim forlag.

Wall, K., Higgins, S., Glasner, E., & Gormally, J. (2009). Teacher Enquiry as a tool for professional development: Investigating pupils` effective talk while learning. The Australian Educational Researcher, 36(2), 93-117.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!