Suksessforankring - “What you give is what you get”

Råd for skoleeieres og skolelederes forankringsarbeid med ungdomstrinnssatsingens mål og verdier.

Det snakkes og skrives mye om betydningen av at ungdomstrinnssatsningens mål og virkemidler er "forankret i ledelsen". NIFU step har nylig publisert delrapporten Fra politisk visjon til virkelighet i klasserommet (Utdanningsdirektoratet, 2016). Her pekes det på at omfattende arbeid som gjøres øverst i hierarkiet i utdanningssystemet i mange tilfeller ikke når ned til de som skal gjøre jobben med å øke elevenes motivasjon, mestring, og læringsutbytte, nemlig lærerne.

Godt forankringsarbeid er viktig

Forankring handler om at viktige aktører i alle ledd må ha kunnskap om- og innsikt i satsningens intensjoner og innhold, og i tillegg oppleve forpliktelse knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av utviklingsarbeidet. Godt forankringsarbeid danner fundamentet for videre utvikling av skolen, derfor er det viktig at de som er nærmest klasserommet forstår og tror på ungdomstrinnssatsningens mål og virkemidler. Lokalt kreves det et gjennomtenkt arbeid å komme dit, et arbeid skoleeiere og skoleledere er ansvarlige for.

Oversikt over suksesskriterier for skoleeieres og skolelederes forankringsarbeid

Vi som skriver dette har bakgrunn som skoleledere, og har de siste to årene jobbet som utviklingsveiledere i ungdomstrinnssatsningen. Den nasjonale koordineringsgruppa for UH-nettverket i "Ungdomstrinn i utvikling" har utfordret oss på å lage en punktvis liste med oversikt over suksesskriterier for skoleeieres og skolelederes forankringsarbeid. Listen er basert på våre erfaringer så langt i satsningen, og den viser til handlinger vi har sett utført av de to ulike nivåene, som vi mener har bidratt til god skoleutvikling i alle ledd. Det er viktig å poengtere at "suksessforankring" krever at skoleeier og skoleleder i forkant av forankringsarbeidet har ervervet seg kunnskap og forståelse om ungdomstrinnssatsningen gjennom:

 • å sette seg grundig inn bakgrunnsdokumentene
 • aktiv deltakelse sammen med UH, de nasjonale sentrene og utviklingsveiledere på nasjonale og regionale samlinger i regi av Utdanningsdirektoratet
 • samarbeid med eksterne aktører (UH og utviklingsveiledere)

Venndiagram

Listen over suksesskriteriene er organisert i et venndiagram. Det første, gule rektangelet representerer skoleeieres handlinger som har ført til "suksessforankring", mens det nederste, blå representerer skolelederes handlinger. Skjæringsfeltet, som er det grønne området mellom det gule og det blå, viser handlinger knyttet til forankringsarbeid som skoleeiere og skoleledere samarbeider om og som de har et felles ansvar for.

Administrativ skoleeier

 • Deltar aktivt i arbeidet med ungdomstrinnsatsningen.
 • Organiserer og leder virksomhetsledermøtene etter prinsipper for lærende møter, som gir muligheter for godt forankrings- og utviklingsarbeid.
 • Har en fastlagt møteplan som viser tidspunkt og veiledende tema.
 • Sender en saksliste til rektorene minst en uke i forveien.
 • Ungdomstrinn i utvikling og det skolebaserte utviklingsarbeidet er faste tema på alle møtene.
 • Skoleledere er forventet å dele og reflektere over egne og andres erfaringer knyttet til satsningen i alle møtene - det er dermed gitt bestilling fra skoleeier i forkant om hva de skal møte forberedt på.
 • Skoleeier legger opp til prosesser der alle deltakerne leser felles, aktuell faglitteratur og diskuterer hva det de har lest betyr for dem.

Administrativ skoleeier og skoleleder

 • Har dialog med politisk skoleeier om relevant utviklingsfokus. Dette kan for eksempel skje gjennom styringsdialog mellom politiske nivå, administrativt nivå og den enkelte skole, hvor skolen(e)s tilstandsrapport danner grunnlag for valg av nye satsingsområder og utviklingsmål.
 • Har god forståelse for at pedagogisk og organisatorisk utvikling er to sider av samme sak. Diskuterer hvordan de kan forankre ungdomstrinnsatningens mål, intensjoner og innhold i skolenes utviklingsplaner og hos lærerne, hvordan de rent konkret skal jobbe for å skape kultur og struktur for læring.
 • Har fokus på at ungdomstrinnsatsingens intensjon er å øke elevenes læringsutbytte, motivasjon, trivsel og mestring i klasserommet.
 • Planlegger og organiserer analyse og vurdering av skolenes grunnlag for valg av utviklingsområder i satsingen. Valg av utviklingsområder gjøres sammen med personalet på skolen.
 • Samarbeider med utviklingspartnerne i UH og utviklingsveilederne om hvordan de til sammen kan støtte og imøtekomme kommunens/skolens utviklingsbehov innenfor satsingsområdet.
 • Lager plan for arbeidet med ungdomstrinnsatsingen som beskriver mål, virkemidler og fremdrift.
 • Legger til rette for (videre)utvikling av lærende nettverk i kommunen (for eksempel mellom ressurslærere og/eller plan- eller utviklingsgrupper).
 • Anvender nettressurser utarbeidet til satsingen som utgangspunkt for dialog om forbedringer.
 • Har forstått at tålmodighet er et viktig begrep i forankringsarbeid. Jobber langsiktig og er utholdende i arbeidet med å nå målene.

Skoleleder

 • Leder utviklingsarbeidet, men er opptatt av at skoleutvikling er lagarbeid.
 • Involverer lederteamet, utviklings- eller plangruppe, ressurslærere, tillitsvalgt, elevrådet og FAU.
 • Har innsikt i at satsningen handler om kunnskapsutvikling for å forbedre praksis og formidler dette til personalet kontinuerlig.
 • Har emosjonell og kognitiv tilhørighet til det skolen og lærerne jobber med i satsningen. Er tett på lærerne. Deltar aktivt i øktene UH har i fellestid.
 • Har jevnlige stoppunkt med lederteamet, utviklings- eller plangruppen, personalet og eksterne aktører (UH og utviklingsveileder) for å sjekke om forankringen av satsningen er god nok. Stoppunktene danner grunnlag for planlegging av neste hensiktsmessige skritt i utviklingsarbeidet.
 • Reflekterer og diskuterer forankring med eksterne aktører (UH og utviklingsveileder).
 • Lager og følger plan for team- og fellestid. Innholdet gjenspeiler at det i tillegg til drifts- og vedlikeholdsoppgaver, skal jobbes med utvikling og forbedring av praksis.
 • Legger til rette for og modellerer strukturer som «tvinger frem» kollektive utviklingsprosesser med fokus på det som skjer i klasserommet (kollegaobservasjon, kollegaveiledning, lesson study eller lignende). Deltar også aktivt i par/grupper der det er naturlig.
 • Anerkjenner og løfter frem lærernes og ressurslærernes kompetanse. Utfordrer og legger til rette for at lærere deler kompetanse i team- og fellestid.

 

Teksten er utarbeidet for Utdanningsdirektoratet av Cecilie Marie Karlsen og Ola Indergård.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!