Kommunal indikatorrapport

Veilederen for kommunal indikatorrapport tar utgangspunkt i den nasjonale indikatorrapporten, og har som formål å være til hjelp for kommunene i å etablere og følge opp relevante indikatorer i satsingen. 

Den lokale indikatorrapporten skal i størst mulig grad inngå i kommunens øvrige planarbeid. Vi anbefaler derfor at indikatorene i satsingen og vurderingen av dem, legges inn i den årlige tilstandsrapporten, og ses i sammenheng med kommunens øvrige vurderinger av og satsningsområder for skolesektoren.

Overordnede mål for satsingen

De nasjonale tiltakene skal støtte og stimulere bruken av praktiske og varierte arbeidsmåter på ungdomstrinnet, og skal også være utfordrende og ha relevans for elevene. Ved å gjøre opplæringen mer praktisk og variert skal elevene få flere opplevelser av mestring og økt motivasjon og læring.

Det finnes tre hovedgrupper av nasjonale støttetiltak:

 1. Skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving
 2. Pedagogiske ressurser
 3. Lærende nettverk for ulike målgrupper

Relevante indikatorer i den lokale indikatorrapporten

På nasjonalt nivå har vi utviklet en indikatorrapport for 2014.

Vi anbefaler at den lokale indikatorrapporten inneholder informasjon om følgende: 

 • Lokale prioriteringer av satsingsområder i den skolebaserte kompetanseutviklingen
 • Pedagogiske ressurser
 • Lærende nettverk
 • Elevenes læringsmiljø
 • Elevenes resultater

Lokale prioriteringer av satsingsområder i den skolebaserte kompetanseutviklingen

Nasjonale myndigheter tilbyr skolebasert kompetanseutvikling i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Vi anbefaler at dere lager en oversikt over hvilke tilbud ungdomsskolene har valgt, og en kort begrunnelse for valgene.

Spørsmål:

 • Er valgene av satsingsområder i samsvar med kommunens øvrige satsing på skolesektoren?
 • Bør skoler som ennå ikke er med i satsingen velge de samme tiltakene?
 • Bør skoler som ennå ikke er med i satsingen vurdere å velge flere eller færre tiltak?  
 • Hvordan brukes veilederressursen i satsingen?
 • Hvordan har dere valgt å bruke ressurslærer?
 • Er alle relevante aktører involverte i prosessene med valg av tiltak?
 • Konklusjon?

Pedagogiske ressurser

Spørsmål:

 • På hvilke måter bidrar de pedagogiske ressursene for satsingsområdene i det skolebaserte utviklingsarbeidet?
 • Hvilke pedagogiske ressurser har skolene best erfaring med?
 • På hvilke måte sikrer skoleledere og skoleeier at de pedagogiske ressursene brukes på en mest mulig systematisk og relevant måte?

Lærende nettverk

Spørsmål:

 • Hva er forventet av deltagerne i nettverkene?
 • På hvilke måter er arbeidet i nettverkene knyttet opp til arbeidet på skolene? 
 • Hvordan sikrer skoleledere og skoleeier at læring i nettverkene tas i bruk i skolene og i kommunen?

Elevenes læringsmiljø

Som kjent kartlegger Elevundersøkelsen hvorvidt elevene opplever opplæringen som praktisk og variert, utfordrende og relevant. Elevene svarer også på spørsmål om motivasjon. De samme spørsmålene finnes i Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen. Hvis elever, lærere og foreldre svarer på de samme spørsmålene, er det lagt til rette for å sammenstille resultatene i rapportportalen til brukerundersøkelsene.

Spørsmål:

 • Har dere ytterligere informasjon fra elevenes læringsmiljø som er relevant å ta med under for nevnte læringsmiljøindikatorer?  
 • Hva kan forklare utviklingen over tid, enten den nå er positiv eller negativ?
 • Er det behov for ytterligere, lokale tiltak?
 • Har skoleledere/skoleeier vurdert å ta i bruk flere brukerundersøkelser for å kunne legge til rette for diskusjon mellom elever, lærere og/eller foreldre om særlig relevante tema i elevenes læringsmiljø? 
 • Konklusjon?

Vi minner om at det finnes fem tilleggsbolker i Elevundersøkelsen om grunnleggende ferdigheter. Ved å legge til én eller flere av bolkene før undersøkelsen settes i gang, får elevene anledning til å si sin mening om hvordan de opplever at skolen legger til rette for å utvikle deres grunnleggende ferdigheter på tvers av fag.

Elevenes resultater

Formålet med satsingen er at den skal gi seg utslag i elevenes resultater. En mulighet er å ta utgangspunkt i resultatene fra de nasjonale prøvene. Fra og med høsten 2015 er det på skole- og skoleeiernivå mulig å vurdere om andelen elever på de ulike mestringsnivåene for regning øker eller minker over tid.

Spørsmål:

 • Minker andelen elever med svake grunnleggende ferdigheter i regning?
 • Øker andelen elever med gode grunnleggende ferdigheter i regning?
 • Hva kan forklare endringene over tid?
 • Er det behov for ytterligere, lokale tiltak?
 • Hvordan sikrer eventuelt skoleledere/skoleeier systematisk oppfølging av ytterligere, lokale tiltak?
 • Konklusjon?

Lokalt kan man finne andre måter å vurdere elevenes læringsutbytte.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!