Suksesskriterier for godt samarbeid

Mange ulike aktører er involvert i den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet, og gode samarbeidsrelasjoner er viktig. Koordineringsgruppen ved NTNU/PLU har våren 2015 oppdatert sin oversikt over suksesskriterier for godt samarbeid mellom universiteter og høgskoler (UH) og andre aktører i Ungdomstrinn i utvikling.

Oversikten over suksesskriterier er basert på samtaler med fem universiteter og høgskoler våren 2015 og evalueringer fra samlinger i Nettverk for kompetansemiljøer.

Samtalene og evalueringene er gjennomført av koordineringsgruppen ved Program for lærerutdanning ved NTNU (NTNU/PLU), og suksesskriteriene presenteres som en kort punktliste. Listen tar kun utgangspunkt i UH-institusjonenes opplevelse og erfaringer.

Noen av punktene i denne oppdaterte oversikten er sammenfallende med dem vi fant i oversikten fra 2014, mens andre punkter er nye for 2015.

Hva kan bidra til å skape et godt samarbeid mellom UH og andre aktører i UiU?

  • Aktiv deltakelse fra UH i skolens forankringsarbeid med UiU kan bidra til en god relasjonsbygging preget av åpenhet, dialog og en ”vi”- følelse.

  • Tidlig og tydelig forventningsavklaring mellom UH og skolene   kan bidra til å etablere felles forståelser, konkretisere skolens behov og danne grunnlaget for hvordan arbeidet startes opp.

  • Enighet om ansvars-­‐ og rollefordeling mellom aktørene i satsingen kan bidra til å unngå misforståelser og til et konstruktivt samarbeid.

  • Tett samarbeid mellom kompetansemiljøer og skolens ledelse kan bidra til å synliggjøre og støtte opp om skoleleders rolle som leder av prosjektet, samt hjelpe skolens ledelse med relasjonsbygging og forankring.

  • Åpen kommunikasjon mellom kompetansemiljøer, ressurslærere, utviklingsveiledere og nasjonale sentra kan bidra til å synliggjøre partenes roller og anerkjenne den kompetansen de ulike aktører innehar.

  • Tilstrekkelig antall møtepunkter mellom UHs fagpersoner og skolens lærere kan bidra til relasjonsbygging og utvikling av tillit.

  • Parallelt arbeid med utviklingsprosesser i skolen og satsingens innhold kan føre til en mer varig utvikling av skolens samlede kunnskaper, holdninger og ferdigheter.

  • Forskningskompetanse hos UH kan gi et nødvendig forskerblikk på utviklingsprosesser i skolen og bidra til et mer systematisk arbeid i møte med skolens ledere og lærere. Innsamlet og analysert materiale fra skolen kan videre danne grunnlag for forskningsbasert undervisning i egen UH - institusjon.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!