Samarbeid om utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år

For å oppdage og hjelpe barn og unge som trenger det, må mye gjøres annerledes, og mange må gjøre mer. Alle som møter barn og unge i helsestasjonen, barnehagen, barnevernet, skolen og NAV må samarbeide bedre og få tjenestene til å fungere sammen.

For mange barn og unge faller utenfor

Ungdom klarer seg stort sett bra i Norge i dag, til og med bedre enn før på mange områder. Men for mange barn og unge faller utenfor.

Problemer knyttet til for eksempel skolegang, rus, levekår eller psykisk helse i starten på livet kan skape store problemer for den enkelte og for samfunnet. De som faller fra har både høyere sykefravær og høyere forbruk av velferdsordninger enn de som fullfører skolen. Og de har høyere risiko for langvarig marginalisering, i verste fall hele livet.

Staten skal samarbeide bedre

Alle som møter barn og unge, helsestasjonen, barnehagen, barnevernet, skolen og NAV må samarbeide bedre og tjenestene må fungere sammen.

For å styrke dette arbeidet i kommunene og fylkeskommunene samarbeider flere departementer og direktorater for å fjerne hindringer i regelverk, samordne tiltak og virkemidler og gjøre mer av det som virker. Vi mener at bedre samordning sentralt kan gjøre at samarbeidet lokalt er lettere å lykkes med.

Dette samarbeidet kaller vi 0-24-samarbeidet, fordi arbeidet er knyttet til utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år.

Vi samarbeider på flere områder:

  • Vi må jobbe ut fra et felles kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde
  • Vi må samordne virkemidlene for å jobbe mer helhetlig og effektivt
  • Vi må jobbe på tvers av sektorene og samordne innsatser.

Her kan du lese mer om innsatsområder, tiltak og gode eksempler.

Samarbeid mellom Udir og NAV

Udir og NAV har samarbeidet om NAV-veileder i videregående skole. Et av formålene er å forebygge frafall i videregående opplæring og integrere ungdom i arbeidslivet. 

 Evalueringsrapporter

Deloitte evaluerer programmets utvikling og måloppnåelse underveis. Formålet med evalueringen er å dokumentere og vurdere gjennomføringen av programmet og dets måloppnåelse og å legge til rette for og bidra til læring, videreutvikling og justering av programmet underveis. 

Vi står bak samarbeidet

Utdanningsdirektoratet leder samarbeidet mellom direktoratene. Les mer på nettsiden for samarbeidet og kontakt oss gjerne om du har flere spørsmål. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!