Utlysning av midler til nye realfagskommuner

Vi inviterer kommuner til å søke om økonomisk tilskudd for å bli realfagskommune fra høsten 2018 og ut 2019. Søknadsfristen er 1. februar 2018.

Kommuner som allerede er eller har vært realfagskommuner, har ikke anledning til å søke i denne omgang.

For å kunne søke om å bli realfagskommune, må kommunen

 • gjennomføre en analyse av status for arbeidet med realfag i barnehager og skoler i kommunen.
 • utarbeide mål for arbeidet med realfag med utgangspunkt i analysen og kunnskap om lokale forhold og behov. Målene skal gjelde for både barnehage og grunnskole.

Søknadsskjema finner dere her.

Dere laster opp utfylt analyseskjema i søknadsskjema. Her finner dere analyseskjema.

Bakgrunn

Tiltaket er en del av den nasjonale realfagsstrategien «Tett på» for barnehage og grunnopplæring for 2015-2019 . Formålet med tiltaket Realfagskommuner er å utvikle systematisk kunnskap om hvordan kommuner, barnehager og skoler i praksis kan oppnå bedre resultater og økt kompetanse i realfag. En forutsetning for å bli realfagskommune er at kommunen forplikter seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

Økonomisk tilskudd

Godkjenning som realfagskommune vil utløse et økonomisk tilskudd som skal brukes til å etablere og drifte lokale lærende nettverk og til å finansiere barnehagelærernes og lærernes deltagelse i nettverkene. Realfagskommunene skal i tillegg legge til rette for at deltagerne i nettverkene skal spre kunnskap og erfaringer til kolleger på egen arbeidsplass. Midlene kan fordeles over 2018 og ut 2019. Kommunen vil få tildelt et universitets- eller høyskolemiljø som vil få midler direkte fra Utdanningsdirektoratet.

Eventuelle kostnader utover de faglige nettverkene dekkes av kommunene selv.

Kommuner som har fått tilskudd som realfagskommune må

 • utvikle en lokal realfagsstrategi med politisk forankring.
 • etablere og koordinere lokale realfaglige lærende nettverk for barnehage- og grunnskolelærere.
 • delta på felles fagsamlinger i regi av Utdanningsdirektoratet. • 
 • rapportere på bruken av midler ved utgangen av 2019.
 • rapportere på resultater knyttet til mål og innsatsområder i den lokale realfagsstrategien, ved utgangen av 2019.

Lokal realfagsstrategi

Realfagskommunen skal, på grunnlag av de nasjonale og lokale målsettingene, lage en lokal realfagsstrategi. Strategien skal dekke hele løpet fra barnehage til grunnskole, men kommunen må selv avgrense tiltakene til de områdene der behovet er størst. Strategien skal inngå i de lokale planene for utvikling av barnehage og skole samt forankres politisk og på virksomhetsnivå.

Utdanningsdirektoratet bistår i arbeidet med lokal realfagstrategi gjennom blant annet forslag til disposisjon og tilbakemeldinger på utkast.

Søkere fra realfagskommuner vil kunne bli prioritert ved opptak til videreutdanningstilbud i matematikk og naturfag både for lærere i barnehage og skole. Dere vil også kunne bli prioritert ved opptak til rektorutdanningen.

Om søknadsbehandlingen

Utdanningsdirektoratet vil fordele midler på grunnlag av den enkelte kommunes søknad og analyse av status for realfagene. Søkere får beskjed om søknaden er innvilget og omfanget på tilskuddet i februar/mars 2018. Utdanningsdirektoratet vil invitere til en oppstartsamling i Oslo i mai 2018.

Dersom flere kommuner ønsker å samarbeide, og opprette felles faglige nettverk, må én av kommunene stå som ansvarlig. Alle kommunene som inngår i samarbeidet må likevel foreta en helhetlig gjennomgang og analyse av status for realfag i sin kommune og formulere prioriterte målsettinger på grunnlag av dette. De utfylte analyseskjemaene må ligge til grunn for den felles søknaden.

Ved behandlingen av søknaden vil vi legge vekt på 

 • søknadens utforming og om søknaden har klare mål for kommunens arbeid med realfag forankret i analyseverktøyet (størst vekt).
 • fordeling mellom store og små kommuner.
 • fordeling mellom kommuner med gode resultater og mindre gode resultater i realfag.
 • geografisk spredning.

Invitasjon til erfaringssamling for alle realfagskommuner

Utdanningsdirektoratet arrangerer en erfaringssamling for alle de eksisterende 54 realfagskommunene den 15.-16. mars 2018 på Quality Hotel Expo, Fornebu. Vi håper også at nye realfagskommuner i pulje 4 har anledning til å delta for å lære og få inspirasjon til forsterket utviklingsarbeid i realfag.

Nettsiden vår

Dere kan lese mer om den nasjonale realfagstrategien inkludert realfagskommuner på våre nettsider. Her finner dere også en oversikt over andre satsinger som kan ses i sammenheng med arbeidet som realfagskommune.

Spørsmål vedrørende Realfagskommuner kan rettes til Bjørg Rafoss Tronsli,

 

 

 

 

 

 

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!