Søk om å bli realfagskommune - ny frist!

Rundt i landet er det nå 43 realfagskommuner som jobber med å spre matematikkglede og kunnskap om realfag i barnehager og skoler. Nå vil vi ha flere med på laget og inviterer kommuner fra hele Norge til å søke om å bli realfagskommune fra høsten 2017 og ut 2018.

Søknadsfrist er 1. april 2017

Utfylt søknadsskjema og analyseverktøy sendes på e-post til post@udir.no. Merk med «Realfagskommuner» og referanse 2016/7795.

Realfagskommuner er en sentral del av den nasjonale realfagsstrategien «Tett på». Kommunene som er med, jobber helhetlig med realfagene fra barnehage og ut grunnskolen. Målet er at barn og unge skal bli enda bedre i naturfag og matematikk. Som realfagskommune vil dere motta faglig og økonomisk støtte til nettverksarbeid og arbeid med lokal strategi.

Forutsetninger for å søke om å bli realfagskommune

Kommuner som allerede er eller har vært realfagskommuner, kan ikke søke denne gangen. Alle andre kommuner kan søke. En forutsetning er at dere forplikter dere til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

For å kunne søke om å bli realfagskommune, må dere

 • gjennomføre en analyse av status for arbeidet med realfag i barnehager og skoler i kommunen.
 • utarbeide mål for arbeidet med realfag med utgangspunkt i analysen og kunnskap om lokale forhold og behov. Målene skal gjelde for både barnehage og grunnskole.

Vi har laget et eget analyseverktøy som skal brukes i dette arbeidet (odt)

Hvis dere er flere kommuner som ønsker å samarbeide og opprette felles faglige nettverk, må én av kommunene stå som ansvarlig. Alle kommunene som inngår i samarbeidet, må likevel foreta en helhetlig gjennomgang og analyse av status for realfag i sin kommune, og formulere prioriterte målsettinger på grunnlag av dette. De utfylte analyseskjemaene må ligge til grunn for den felles søknaden. 

Hva får dere som realfagskommune?

 • Veiledning fra Utdanningsdirektoratet i arbeidet med lokal realfagsstrategi
 • Fagpersoner fra universitet eller høgskole som skal støtte dere faglig
 • Faglig påfyll og erfaringsdeling på nasjonale samlinger med andre realfagskommuner
 • Økonomisk støtte til å drive nettverksarbeid

Økonomisk støtte

Støtten skal brukes til å etablere og drifte lokale nettverk og til å finansiere barnehagelærerne og lærernes deltakelse i nettverkene.

Midlene kan fordeles over 2017 og ut 2018. Kommunen vil få tildelt et universitets- eller høyskolemiljø som vil få midler direkte fra Utdanningsdirektoratet. Kostnader utover de faglige nettverkene og nasjonale samlinger må dekkes av kommunene.

Kommunene som deltok i pulje 2, fikk støtte på mellom 300 000 og 800 000 kroner. Beløpene kan bli annerledes for pulje 3.

Kommuner som har fått tilskudd som realfagskommune må:

 • utvikle en lokal realfagsstrategi med politisk forankring
 • etablere og koordinere lokale nettverk for barnehage- og grunnskolelærere
 • legge til rette for at deltagerne i nettverkene skal spre kunnskap og erfaringer til kolleger på egen arbeidsplass
 • delta på felles fagsamlinger i regi av Utdanningsdirektoratet
 • rapportere på bruken av midler ved utgangen av 2018
 • rapportere på resultater knyttet til mål og innsatsområder i den lokale realfagsstrategien, ved utgangen av 2018

Lokal realfagsstrategi

Strategien skal dekke hele løpet fra barnehage til grunnskole, men kommunen må selv avgrense tiltakene til de områdene der behovet er størst. Strategien skal inngå i de lokale planene for utvikling av barnehage og skole, og den skal forankres politisk og på virksomhetsnivå.

Utdanningsdirektoratet bistår i arbeidet med lokal realfagstrategi gjennom blant annet forslag til disposisjon og tilbakemeldinger på utkast.

Søkere fra realfagskommuner kan bli prioritert ved opptak til videreutdanningstilbud i matematikk og naturfag, og til rektorutdanningen.

Hva vektlegger vi i søknaden?

Kommunene blir valgt ut på bakgrunn av søknad, analyse av status og mål for videre arbeid med realfag i kommunen. Følgende kriterier blir vektlagt i vurderingen av søknadene:

 • Utforming og om søknaden har klare mål for kommunens arbeid med realfag forankret i analyseverktøyet (størst vekt)
 • Fordeling mellom store og små kommuner
 • Fordeling mellom kommuner med gode resultater og mindre gode resultater i realfag
 • Geografisk spredning

Kommuner som allerede er eller har vært realfagskommuner, kan ikke søke.

Svar på søknaden

Svar på om søknaden er innvilget og omfanget på tilskuddet får dere i løpet av april 2017. Vi inviterer nye realfagskommuner til en oppstartsamling i Oslo 3. mai 2017.

Spørsmål?

Har dere spørsmål, ta kontakt med seniorrådgiver Bjørg Rafoss Tronsli, brt@udir.no 

Har du problemer med å åpne vedleggene i Internet Explorer? Prøv annen nettleser, for eksempel Google Chrome.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!