7 Nasjonale satsinger og ressurser

Det pågår allerede mange nasjonale satsinger og det finnes mange ressurser knyttet til arbeid med realfag fra barnehage til fullført grunnskole. Dette er tilbud som kan bidra til å øke kompetansen i realfag i kommunen.
Lærende nettverk kan være en god arena for lokal kompetanseutvikling hvor eksisterende tilbud kan arbeides med i et kollektivt læringsfellesskap. Det er samtidig viktig at kompetansen i nettverkene spres til barnehager og skoler slik at barn og unge opplever en endret praksis i realfag. I dette kapittelet beskrives noen av de mest sentrale tilbudene.

7.1 Nasjonale sentre

Matematikksenteret og Naturfagsenteret bidrar faglig i tiltaket Realfagskommuner, blant annet med utvikling av pedagogiske nettressurser til arbeidet i de lokale nettverkene. Sentrene skal også støtte og koordinere utviklingsarbeidet i nettverkene fra nasjonalt nivå gjennom samarbeid med universiteter og høgskoler som har oppdrag i realfagskommuner.

Her finner du  gode råd og ressurser til arbeid med matematikk.

Her finner du gode råd og ressurser til arbeid med naturfag.

7.2 Kompetanse og kvalitet

For å øke barn og unges kompetanse i realfag, er det viktig å støtte opp under arbeidet med begrepsutvikling, lesing og skriving. Lesesenteret og Skrivesenteret har utviklet nettstedet sprakloyper.no hvor dere finner gode ressurser som kan benyttes i arbeid med realfag. Nettstedet er lagt opp på en slik måte at styrere og ledere kan ta innholdet i bruk i barnehager og skoler for at hele organisasjonen skal arbeide i fellesskap om kompetanseutviklingen.

7.3 Realfagsløyper

I april 2018 lanseres de første kompetanseutviklingspakkene på nettstedet Realfagsløyper.no, og flere pakker kommer etter hvert.

Realfagsløyper skal bestå av kompetanseutviklingspakker som vil gi støtte til barnehage- og skoleledere i å drive lokalt utviklingsarbeid. Realfagsløyper vil også bidra til å styrke ansatte i barnehage og læreres kollektive kompetanse.

Kompetanseutviklingspakkene skal presenteres på tilsvarende måte som Språkløyper (se 7.3). De skal være av en slik art at barnehager og skoler kan ta dem i bruk i eget utviklingsarbeid uten ytterligere veiledning. Enhetene kan selv velge de pakkene de ønsker å fordype seg i.

Innholdet består av:

 • veiledning til barnehage- og skoleutviklingsarbeid
 • fordypning i realfag og teknologi
 • verktøy til refleksjon over egen praksis
 • utprøving av nye arbeidsmetoder i lærende fellesskap
 • veiledning i tilpasset opplæring for alle elevgrupper
 • vurderingspraksis.

Kompetanseutviklingspakkene kan f.eks. bestå av fagtekster, filmer med eksempler, videoforelesninger, refleksjonsspørsmål og eksempler på foreldreinvolvering.

7.4 Fagfornyelsen

Mål 1 i realfagsstrategien handler blant annet om å fornye fagene i skolen. Arbeidet med oppfølging av Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – fordypning - forståelse skal pågå i perioden 2017 – 2020 der Kunnskapsløftet skal fornyes med stor grad av involvering fra skole-Norge. En fornyelse av fagene innebærer at fagene blir mer relevante for framtiden og bygger opp under behovet for dybdelæring. Det betyr at fagene skal få mer relevant innhold og tydeligere prioriteringer, og at sammenhengen mellom fagene skal bli bedre.

Følg med på nettsiden vår og bidra med innspill

7.5 Videreutdanning

Søkere fra realfagskommuner vil kunne bli prioritert ved opptak til videreutdanningstilbud i matematikk og naturfag både for lærere i barnehage og skole.

Les mer om videreutdanning her.

7.6 MatematikkMOOC

MatematikkMOOC er et nettbasert etter- og videreutdanningstilbud for matematikklærere på 1.-7. trinn. Her finner du de åpne fagressursene. 

Her er seks kurs med ulike emner i matematikk. Fokus er på didaktikken:

 • Læring og undervisning i matematikk
 • Fra heltall til brøk
 • Teknologi i matematikkfaget
 • Vurdering for læring
 • Fra tallregning til Algebra
 • Resonnering og argumentasjon i matematikk

Kursene passer fint å ta hver for seg, og gjerne sammen i kollegiet.

7.7 Den Virtuelle Matematikkskolen

Den virtuelle matematikkskolen – DVM – var et nivåtilpasset opplæringstilbud for elever på ungdomstrinnet, utviklet av Senter for IKT i utdanningen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Målet med DVM var å øke motivasjon og mestring for elevene på ungdomstrinnet i matematikkfaget gjennom nettbasert tilpasset opplæring. 

På bakgrunn av erfaringene fra prosjektet besluttet Kunnskapsdepartementet at en nasjonal plattform for nettbasert undervisning skulle etableres. Denne plattformen er Digilær.no. To av delprosjektene fra DVM, forsering av teoretisk matematikk 1T, og tospråklig fagopplæring, videreføres som permanente tilbud på plattformen. Digilær.no vil ha et bredere fokus og tilby flere fag enn prosjektet DVM hadde.

Mer informasjon om Digilær.no samt kontaktinformasjon finnes her.

7.8 Lektor 2

Lektor2 er en nasjonal satsing der aktører fra arbeidslivet gir elever opplæring i realfag med utgangspunkt i læreplanenes kompetansemål. Hensikten er at elever skal oppleve realfagenes relevans i arbeidslivet og få oppdatert faglig kunnskap.

Naturfagsenteret koordinerer arbeidet. Skoler kan søke senteret om midler.

Les mer om Lektor2 her.

7.9 Den naturlige skolesekken

 

Den naturlige skolesekken er en nasjonal satsing som både Kunnskapsdepartementet og
Miljøverndepartementet står bak. Det overordnede målet er å utvikle elevenes bevissthet om miljøutfordringer og bærekraftig utvikling. Opplæringen er tverrfaglig og foregår på alternative læringsarenaer. Den naturlige skolesekken skal også bidra til kompetanseheving av lærere.

Naturfagsenteret koordinerer arbeidet. Skoler kan søke senteret om midler.

Les mer om Den naturlige skolesekken her.

7.10 Vitensentrene

I Norge har vi ti regionale vitensentre som er lokalisert på ulike steder i landet. Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

Mer informasjon om Vitensentrene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!