8.0 Organisering av tiltaket realfagskommuner

Utdanningsdirektoratet, kommuner med skoler og barnehager, universiteter og høgskoler samt Matematikksenteret og Naturfagsenteret vil ha ulike roller og ansvar i løpet av satsingsperioden.

8.1 Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret for utvikling og gjennomføring av tiltaket. Det innebærer blant annet følgende oppgaver:

 • Legge føringer for innhold og organisering av tiltaket.
 • Velge ut kommuner som blir realfagskommuner.
 • Tildele midler til realfagskommuner, samt UH og nasjonale sentre som har oppdrag i satsingen.
 • Veilede realfagskommuner i arbeidet med lokal realfagsstrategi.
 • Utvikle og bruke forskning, dokumentasjon og erfaringer fra gjennomføringen i det videre arbeidet med kunnskapsspredning og policyutforming knyttet til hvordan barnehager, skoler og kommuner kan oppnå bedre resultater og økt kompetanse i realfag.

8.2 Realfagskommuner med barnehager og skoler

Kommunen representert ved skoleeiere, barnehageeiere, skoleledere og barnehagestyrere har ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av utviklingsarbeidet i realfag lokalt for å oppnå målsettingene i den lokale strategien.

Dette innebærer blant annet å forankre arbeidet med realfag på ulike nivå i kommunen, gjøre faglige og organisatoriske vurderinger og legge til rette for erfaringsspredning og kompetanseutvikling. Når det gjelder oppgaver knyttet til nettverksarbeid skal kommunen:

 • Etablere, lede og drifte lokale nettverk.
 • Mobilisere barnehagelærere og lærere i grunnskolen til deltakelse i nettverket.
 • Koordinere faglig støtte fra universitet/høgskole ut fra kartlagte behov og utpekte innsatsområder.
 • Se til at pågående og nye satsinger knyttet til realfag inngår som sentrale faglige elementer i nettverkene.
 • Se til at nettverkene blir en arena som bidrar til kollektiv læring i kommunen og i skoler/barnehager

8.3 Universiteter og høgskoler

Universiteter og høgskoler (UH) skal bidra med kompetanse og faglig veiledning i nettverkene. Det faglige bidraget fra UH skal skreddersys og tilpasses kommunens forutsetninger og behov. Bidraget skal ses i sammenheng med de øvrige tiltakene kommunen planlegger i arbeidet med å nå sine mål som realfagskommune.

For å legge til rette for en slik skreddersøm, bør det i første omgang opprettes kontaktpunkter mellom kommuner og UH-institusjoner, hvor man i fellesskap kan komme frem til omfang og utforming på UHs støtte i nettverket til den enkelte kommune, innenfor gitte rammer.

UH-institusjonene som har oppdrag i tiltaket skal

 • utpeke kontaktperson for realfagskommunene
 • sy sammen tiltakspakker som møter kommunens behov
 • tilby faglig støtte til realfagskommunene i nettverkene
 • veilede faglig utviklingsarbeid i nettverkene

Dette forutsetter av UH og realfagskommuner setter av tilstrekkelig tid til å avklare forventninger og innhold knyttet til UHs bidrag i nettverkene. Matematikksenteret og Naturfagsenteret har sentrale roller i tiltaket og samarbeider med universiteter og høgskoler om UH-miljøenes bidrag i nettverkene.

8.4 Finansiering

Utdanningsdirektoratet tildeler midler til kommuner, samt UH og nasjonale sentre som har oppdrag i tiltaket.

 • Realfagskommunen tildeles midler i form av et tilsagnsbrev fra Utdanningsdirektoratet. Midlene skal benyttes til å etablere, lede og drifte lokale nettverk i realfag.
 • UH tildeles midler i form av et tilsagnsbrev. Midlene skal brukes til faglige bidrag i nettverk som skal skreddersys og tilpasses kommunens forutsetninger og behov.
 • Matematikksenteret og Naturfagsenteret tildeles midler i oppdragsbrev til senteret.

8.5 Rapportering og ekstern evaluering

Formålet med tiltaket fra nasjonalt nivå er å utvikle systematisk kunnskap om hvordan kommuner, barnehager og skoler kan oppnå bedre resultater og økt kompetanse i realfag.

Realfagskommuner skal rapportere på resultater og bruk av midler ved endt satsingsperiode. Kommunene skal også delta i en ekstern evaluering av tiltaketog bidra med erfaringer og resultater fra arbeidet med deres lokale realfagsstrategi.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!