2 Hva innebærer det å være realfagskommune?

Realfagskommunene får tilbud om statlig finansiert faglig og økonomisk støtte til lokalt nettverksarbeid over tre semestre. Total nasjonal ramme for gjennomføring av tiltaket er 19 mill. kroner.

Realfagskommunene må utarbeide og gjennomføre en lokal realfagsstrategi med politisk forankring, lede og drifte lokale nettverk, engasjere barnehagelærere og lærere i grunnskolen til å delta i nettverkene og rapportere på resultater og bruk av midler.

Det er viktig å presisere at tildelte midler fra nasjonale myndigheter skal knyttes til lokalt nettverksarbeid. Kommunene forplikter seg også til å stille arbeidet med realfag til disposisjon for forskning tilknyttet satsingen. Kostnadene til arbeid med
innsatsområder utover de lokale faglige nettverkene, dekkes av kommunene selv.

Faglig støtte består av følgende elementer:

  • Universiteter og høgskoler bidrar med kompetanse og faglig veiledning i de lokale nettverkene.
  • Matematikksenteret og Naturfagsenteret bidrar med pedagogiske nettressurser som kan benyttes av realfagskommunene.
  • Utdanningsdirektoratet arrangerer fag- og erfaringssamlinger for hver pulje hvor lokal realfagsstrategi og nettverksarbeid, samt den nasjonale realfagsstrategien er hovedtema.
  • Realfagskommuner vil så langt det er mulig bli prioritert i opptak til videreutdanning i matematikk og naturfag samt
    rektorutdanning.

Økonomisk støtte skal knyttes opp mot utviklingsarbeid i lokalt nettverk:

  • Utdanningsdirektoratet tildeler øremerkede midler for at kommunen skal etablere, lede og drifte lokale nettverk i realfag hvor barnehagelærere og/eller lærere i grunnskolen deltar.
  • Midlene til hver kommune beregnes med utgangspunkt i antall årsverk i barnehage og grunnskole i deltakende kommune.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!