5 Lokal realfagsstrategi

Kommunene skal på grunnlag av analyse av status og lokale målsettingene lage en strategi for realfagene med avgrensede mål og kunnskapsbaserte tiltak. Hovedhensikten med strategien er å stimulere til systematisk arbeid og forbedring av elevenes resultater i matematikk og naturfag.

Strategien skal dekke hele løpet fra barnehage til grunnskole, men kommunen må selv avgrense tiltakene til de områdene der behovet er størst, for eksempel overgangen fra barnehage til grunnskole, bestemte trinn i grunnskolen, bestemte målgrupper og/eller bestemte fag.

Strategien skal forankres politisk og inngå i de lokale planene for utvikling av barnehage og skole. Kommunen skal rapportere på resultater knyttet til mål og innsatsområder i den lokale realfagsstrategien.

5.1 Hvilke innsatsområder kan være relevante?

Den kommunale realfagsstrategien må omfatte tiltak som samsvarer med de områdene som kommunen har definert som sitt forbedringsområde. Mulige innsatsområder i den kommunale realfagsstrategien kan være:

 • Rekruttering av realfagslærere.
 • Styrking av læreres realfagskompetanse, både faglig og didaktisk, for eksempel gjennom
  videreutdanningssatsingen Kompetanse for kvalitet.
 • Kunnskapsbasert undervisningspraksis og variasjon i arbeidsmåter.
 • Læremidler, rom og utstyr.
 • Samarbeid med andre aktører i lokalmiljøet, så vel offentlige som frivillige og private, for
  eksempel gjennom de nasjonale ordningene Lektor 2, Den naturlige skolesekken og
  Energiskolene.
 • Bruk av nasjonale tilbud og ressurser for å styrke realfagene, slik som Nasjonalt senter for
  matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, vitensentrene, ENT3R,
  rollemodell.no, Nysgjerrigper, Forskerfrø.no, Den naturlig skolesekken og Forskningsrådets
  formidlingsprogrammer
 • Arbeid for å bedre sammenhengen og overgangene mellom utdanningsnivåene, fra barnehage til grunnskole, fra
  barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring.
 • Særskilte satsinger for lavt og/eller høyt presterende elever gjennom pedagogisk differensiering og f.eks. forserte løp.

Søkere fra realfagskommunene til rektorutdanning og til videreutdanning i
matematikk og naturfag, vil kunne bli prioritert ved opptak.

Kapittelet "Nasjonale satsinger og ressurser" gir en nærmere beskrivelse av nasjonalt initierte tiltak og ordninger som kan inngå i lokal realfagsstrategi og som kommunen kan være tjent med å delta i for å nå målene sine.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!