1 Innledning

Dette er et rammeverk for lokal planlegging, gjennomføring og oppfølging av det nasjonale tiltaket realfagskommuner. Det beskriver felles prinsipper og føringer, og presiserer roller og ansvar hos de ulike aktørene. Rammeverket skal være utgangspunkt for en felles forståelse og være grunnlag for planleggingen og gjennomføringen av det lokale arbeidet med realfag i barnehage og grunnskole. Det er stor frihet til å utforme og gi innhold til satsingen på realfag på lokalt nivå ut fra de felles føringene som er beskrevet i dette dokumentet.

Rammeverket har tre målgrupper:

  • Eiere og ledere for barnehager og grunnskoler i kommunen, som har ansvar for å legge til rette for at kommunen med barnehager og skoler oppnår bedre resultater og bedre kompetanse i realfag.
  • Universiteter og høgskoler som bidrar med kompetanse og faglig veiledning i lokale nettverk.
  • Matematikksenteret og Naturfagsenteret som bidrar med kompetanse til universiteter og høgskoler og koordinerer utviklingsarbeidet i nettverkene fra nasjonalt nivå.

1.1 Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet har tildelt økonomiske midler til gjennomføring av tiltaket realfagskommuner. Tiltaket inngår i den nasjonale realfagstrategien for barnehage og grunnopplæring for 2015-2019 : Nasjonal realfagstrategi 2015 – 2019  med overordnet mål om å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag. Kunnskapsdepartementet tar sikte på at tiltaket skal vare ut strategiperioden.

Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utvikle og gjennomføre satsingen på realfagskommuner.

1.2 Mål og hensikt

Formålet med tiltaket er å utvikle systematisk kunnskap om hvordan kommuner, barnehager og skoler kan oppnå bedre resultater og økt kompetanse i realfag. Realfagskommunene som velges ut skal ha ulike utfordringer.

For å bli realfagskommune må kommunen forplikte seg til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag, fra barnehage til fullført grunnskole.

1.3 Hvem kan bli realfagskommune?

Alle kommuner har mulighet til å søke om å bli realfagskommune. Realfagskommunene blir valgt ut på bakgrunn av søknad, analyse av status og mål for videre arbeid med realfag i kommunen. Analyseverktøy fra Utdanningsdirektoratet skal benyttes til å gjøre en helhetlig analyse av status for realfag i både barnehage og grunnskole.

Følgende kriterier blir vektlagt i vurderingen av søknadene:

  • søknadens utforming og om søknaden har klare mål for kommunens arbeid med realfag forankret i analyseverktøyet (størst vekt)
  • fordeling mellom store og små kommuner
  • fordeling mellom kommuner med gode resultater og mindre gode resultater i realfag
  • geografisk spredning

De første realfagskommunene fikk tildeling våren 2015. Det har siden vært to nye tildelingsrunder med nye realfagskommuner og totalt har 54 kommuner hatt status som realfagskommuner. Pulje fire er den siste puljen, og den vil ha oppstart våren 2018 og pågå ut 2019.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!