Midler til forlengelse realfagskommuner pulje 2

Vi inviterer kommuner i pulje 2 til å søke om å forlengelse av lokal realfagsstrategi ut 2019.

Søknadsfristen er 29. juni 2018

Realfagsnettverket i kommunen skal bruke forlengelseperioden til å videreutvikle gode modeller for å øke kompetansen til barn og unge i realfag. Satsingen vil fortsatt være knyttet til den nasjonale realfagsstrategien Tett på

Hvor mange får midler til å fortsette arbeidet?

Inntil sju kommuner vil få tildelt midler til å fortsette nettverks- og spredningsarbeidet som realfagskommune. Universiteter eller høgskoler vil ikke få tildelt egne midler for å bistå kommunene i forlengelsen. Dere står derfor fritt til å bruke tildelte midler til å gjøre avtaler med ønskede kompetansemiljøer.

Mål i forlengelsen

Utviklingsarbeidet skal særlig rette seg mot følgende målgrupper:

  • barn og unge som presterer lavt i realfag

  • barn og unge med stort læringspotensial

I søknadsskjemaet må dere gjøre rede for hvilken eller hvilke målgrupper dere vil fokusere på, og hvordan dere vil ivareta og legge til rette for disse elevene.

Vi ønsker at dere fortsetter å arbeide frem gode modeller for å øke barn og unges kompetanse i realfag og overføre deres erfaringer til andre kommuner. Dere må derfor regne med å bruke noe tid på å dokumentere og videreformidle arbeidet.

De lokale realfagsnettverkene skal bidra til at barnehagelærere og lærere i grunnskolen kan dele kunnskap og erfaring for å videreutvikle sin praksis med realfag. Nettverkene skal også bidra til kollektiv læring i kommunen og i barnehager og skoler. Vi forutsetter at de kommunene som får innvilget forlengelse har gode nettverksstrukturer.

Det er Rammeverket for gjennomføring av tiltaket Realfagskommuner som skal ligge til grunn for forlengelsen.

Hvordan kan dere bruke midlene?

Dere skal bruke midlene til å drifte lokale realfagsnettverk med lærere fra barnehager og skoler. Dere kan kjøpe faglig bistand fra kompetansemiljø(er). En mindre sum av beløpet skal brukes til dokumentasjon og videreformidling av praksis for Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Midlene som vi tildeler til forlengelse ut 2019, vil være et engangsbeløp på inntil kr. 800 000.

Vurdering av søknaden

Dere søker om forlengelse ved å fylle ut dette søknadsskjemaet. Dere må knytte søknaden opp til de lokale målsettingene.

I vår vurdering av søknaden, vil vi legge vekt på: 

  • Om søknaden tydelig viser hva dere ønsker å oppnå gjennom to ekstra semestre med nettverks- og spredningsarbeid. Dette gjelder både internt i kommunen og med tanke på modellutvikling som kan overføres til andre.  
  • Hvilke(n) målgrupper dere vil fokusere på videre og hvordan dette skal ivaretas.

  • Hvordan dere til nå har gjennomført satsingen i tråd med føringer og intensjoner. I tillegg til deres egen vurdering vil vi se på allerede innsendt lokal realfagsstrategi, økonomirapportering og tidligere søknad om forlengelse.

Vi vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler etter en skjønnsmessig totalvurdering.

Dere sender utfylt søknadsskjema senest 29. juni 2018. Vi regner med å gjøre ferdig behandlingen av søknadene innen 1. september 2018.

Spørsmål vedrørende søknaden kan rettes til seniorrådgiver Randi Sørli Røine.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!