Giske kommune som realfagskommune

Giske kommune er en øykommune som ligger i Møre og Romsdal. Her forteller Giske  kommune om sine egne erfaringer som realfagskommune i pulje 1. De forteller om hvordan de jobber, hva de satser på og hva de har oppnådd som realfagskommune.

For Giske kommune kom satsinga på Realfagskommuner i akkurat rett tid. Ungdomstrinnet skulle inn i skolebasert kompetanseutvikling med regning i alle fag. Nå kunne vi få til ei sammenhengende satsing fra barnehage og ut ungdomsskole. I tillegg hadde vi fallende resultater i matematikk.

Hva kjennetegner oss som realfagskommune?

 • Vårt motto har vært: «Korfor det?» Vi har vektlagt arbeidsmåter og oppgavetyper som fremmer nysgjerrighet og utforskertrang.
 • At satsinga omfatter både barnehage og skole.

 • Vi kom raskt i gang med å kartlegge praksis og finne forbedringsområder.

 • Kompetanseheving i nettverk felles for barnehage og skole har gitt felles plattform.

 • Felles fagdager for barnehage og skole med workshoper ledet av egne folk og fagfolk fra nasjonale senter.

 • Barnehage og skoleeier som følger opp og etterspør praksisendring.

 

Hva legger dere spesielt vekt på i det lokale utviklingsarbeidet? Suksesskriterier?

 •  Nettverka mellom barnehage og skole har vært en suksess. Med krav til forberedelse og deling har læringskulturen blitt styrka.
 • Samarbeidet med Høgskulen i Volda har vært strålende.

  • Svært gode faglige bidrag i nettverka og i samling med foreldregruppa.

  • God veiledning til prosjektet.

 • Kompetanseutvikling

  • Svært mange av våre lærere har i perioden tatt videreutdanning i matematikk.

  • Matematikksenteret, Ikt- senteret og Vitensenteret har bidratt på en svært god måte på de fagdagene vi har hatt i perioden.

  • Vi hadde en særlig målsetting om å ta i bruk digitale ressurser og verktøy. Dette har utviklet seg mye raskere enn vi forutså, og har bidratt til å støtte de overordna målsettingene.

Hva har satsingen bidratt til så langt?

Som nevnt har det i perioden vært et markant kompetanseløft for pedagoger i barnehager og lærerne i skolen. Delingskulturen internt og mellom barnehager og skoler er blitt bedre. Entusiasme, utprøving og deling har prega prosjektet. De tilførte midlene har bidratt til å stimulere dette.

 

 • Når vi ser på Realfagsbarometeret, ser vi en del positive trekk:

  • En klar nedgang av elever i 5.klasse på mestringsnivå 1 og tilsvarende økning på mestringsnivå 3.

  • Forbedring av resultatet på eksamen i matematikk

  • Vi forventer at effektene av prosjektene skal vedvare

Innen skole gjorde vi oss svært gode erfaringer i vår periode i «Vurdering for læring». Både erfaringer i drifting av nettverk og det fokuset som var på elevers læring har vi hatt stor nytte av i Realfagsprosjektet.

Fremover ser vi at det som skjer når barnehager og skoler tar i bruk digitale ressurser og verktøy på en klok måte, åpner det seg spennende muligheter for videre utvikling. Som barnehage og skoleeier vet vi at alle ikke er kommet like langt i forhold til målsettingene, men vi vil holde fast i tiltaka når prosjektperioden er over.

 Du kan også lese om Asker kommunes erfaringer som realfagskommune.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!