Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag

Fylkeskommunene skal i samarbeid med relevante aktører kartlegge behovet for kompetanseutvikling (etterutdanning) og planlegge utviklingsarbeidet.

Den desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag har flere likhetstrekk med den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i skolen, men er ulik på følgende punkter:

  • Midler til kompetanseutvikling for målgrupper i fag- og yrkesopplæringen går direkte til fylkeskommune.
  • I tillegg til universitet- og høgskoler er det også andre relevante tilbydere, samarbeidspartnere og kompetansemiljøer innen yrkesfag enn i den øvrige grunnopplæringen.

Ordningen gjelder kun etterutdanning (uten studiepoeng) og ikke videreutdanning (med studiepoeng).  Utdanningsdirektoratet vil tildele midler til fylkeskommunene, med noen overordnede føringer.  Ordningen trer i kraft fra høsten 2019.

Hvorfor en desentralisert ordning for yrkesfag?  

Hensikten med den desentraliserte ordningen for yrkesfag er at bruken av statlige midler skal bygge opp under fylkeskommunenes ansvar for kompetanseutvikling av målgruppene i yrkesopplæringen. Målet er at alle fylkeskommuner, gjennom systematisk samarbeid med relevante aktører, skal bruke sitt handlingsrom til å drive kompetanseutvikling lokalt.  

Relevante tilbydere av etterutdanningen kan være bedrifter, bransjeorganisasjoner, universiteter, høgskoler, fagskoler og fylkeskommunene selv.

Hva med de nasjonale etterutdanningstiltakene innen yrkesfag?

Innføringen av den desentraliserte ordningen for yrkesfag innebærer at flere nasjonale etterutdanningstiltak fra høsten 2019 fases ut i sin nåværende form, og videreføres som en del av den desentraliserte ordningen: 

  • Ordningene hospitering og faglig oppdatering i regi av arbeidslivet ​
  • Nettkurs for prøvenemnder ​
  • Nettkurs for instruktører og faglige ledere i lærebedrifter ​
  • Stimuleringsmidler til etterutdanning for deltakere på kombinerte etter- og videreutdanningstilbud innen yrkesfag ved universiteter og høgskoler

Statlige myndigheter vil fortsatt dekke eventuelle utgifter knyttet til å videreutvikle nettkursene for prøvenemndsmedlemmer, instruktører og faglige ledere. Fylkeskommunene kan velge å bruke midlene som ligger i ordningen til å dekke deltakeravgiften.

Studieåret 2018/2019 mottar skoleeiere som har samarbeid med universiteter og høgskoler om kombinerte etter- og videreutdanningstilbud stimuleringsmidler fra direktoratet, for deltakere på etterutdanning. Stimuleringsmidlene brukes for eksempel til vikarutgifter og reiseutgifter knyttet til samlinger, eller til læremidler. Fra høsten 2019 må skoleeiere dekke denne typen utgifter for eventuelle etterutdanningsdeltakere gjennom desentralisert ordning for yrkesfag. Universitetet/høgskolen får midler til studieplassene innenfor rammen av avtalen med Udir. 

Hvem er målgruppen for ordningen for yrkesfag? 

Hovedmålgruppene for ordningen er lærere som underviser i programfag på yrkesfag (yrkesfaglærere), instruktører, faglige ledere og prøvenemndsmedlemmer som gir opplæring i bedrift. Disse målgruppene skal prioriteres i ordningen. I tillegg kan lærere som underviser i fellesfag på yrkesfag (fellesfaglærere) og avdelingsledere- og rådgivere for yrkesfaglige utdanningsprogram omfattes av ordningen.

Krav til samarbeid og samarbeidsforum

Fylkeskommunene skal etablere et samarbeidsforum, der de i samarbeid med relevante aktører i yrkesopplæringen skal bli enige om hvordan de statlige midlene skal prioriteres og brukes.

Arbeidslivet skal være representert i samarbeidsforumet. Forøvrig er det opp til fylkeskommunene å vurdere hvilke tilbydere/ kompetansemiljøer og andre samarbeidsparter som bør være representert i forumet og/eller involvert i ordningen på annen måte.

I mange fylkeskommuner finnes det allerede velfungerende nettverk, forum eller samarbeidsråd som fylkeskommunene kan bygge videre på.

I tillegg til samarbeidsforum kan fylkeskommunene opprette underliggende lokale kompetansenettverk, for å sikre god involvering og deltakelse på tvers av videregående skoler, arbeidslivet og andre relevante aktører. Private videregående skoler skal delta på samme premisser som de offentlige skolene.

Kompetanseutviklingsplan

En viktig oppgave for samarbeidsforumet er å bli enige om en felles og langsiktig kompetanseutviklingsplan. Planen skal baseres på en kartlegging og analyse av det lokale kompetansebehovet i målgruppene for ordningen.

De nye læreplanene som utvikles i fagfornyelsen skal tas i bruk høsten 2020. Fylkeskommunene bør derfor ha særskilt fokus på kompetanseutviklingsbehov som følge av fagfornyelsen inkludert nye læreplaner på yrkesfag og ny yrkesfaglig tilbudsstruktur.

Midler for høsten 2019

Den desentraliserte ordningen for yrkesfag blir gjeldende fra høsten 2019. Midlene til fylkeskommunene utbetales i løpet av våren 2019. Midlene utbetales med samme beløp til alle fylkeskommuner (fordeles flatt). 

Udir vil gjøre en ny vurdering av fordelingen til fylkeskommunene for 2020 basert på erfaringer i 2019 og den nye regionreformen. 

For å motta de statlige midlene er det et krav om at fylkeskommunene skal bidra med egne ressurser, eksempelvis i form av egne midler og/eller en ressursstilling. 

Samling for fylkeskommunene våren 2019

Direktoratet vil arrangere en samling for fylkeskommunene i desentralisert ordning for skole og yrkesfag 23. mai 2019. Målet for samlingen er å utveksle kunnskap, etablere felles forståelse og samarbeid om ordningene. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!