Søk om tilskudd til skolebibliotek

Kommuner kan søke om tilskudd til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Søknadsfristen for 2018 har gått ut.

Hensikten med tilskuddsordningen

Bidra til å utvikle skolebibliotek og styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering.

Målene med tilskuddet   

Tilskuddene skal bidra til at skolebibliotekene

 • blir en arena for leseglede for alle elevgrupper og i alle fag

 • brukes i opplæringen, og bidrar til å nå målene i Kunnskapsløftet

 • legger til rette for lesing og vurdering av trykte og digitale tekster og sammensatte tekster

 • er en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet

 • er en inkluderende arena, som tar hensyn til barn og unges ulike forutsetninger og behov

 • er innovative og fremtidsrettede

I tillegg ønsker vi å øke lærernes kompetanse i pedagogisk bruk av skolebiblioteket og styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.

Prosjektene må tilfredsstille følgende kriterier: 

 • må ha som formål å utvikle skolebibliotektjenesten i kommunen
 • midlene skal gå til personalressurser eller utvikling av kompetanse for å legge til rette for utvikling og lesestimulering i regi av skolebibliotekene
 • kommunal medfinansiering må være på minst 30 prosent 
 • må ha en plan for videreføring etter endt prosjektperiode 
 • må ivareta brukermedvirkning

Midler kan ikke gå til innkjøp av utstyr eller bøker. Tilskuddsmottakerne forplikter seg til å dele erfaringene med prosjektene.  

Minstekrav for kvalitet og tilgjengelighet 

Minstekrav til skolebibliotekene er formulert i forskrift til opplæringsloven kap. 21-1:

Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen. 

For å søke om tilskudd til personalressurser eller utvikling av kompetanse må kommunene i tillegg ha 

 • en plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen 

 • en samling som omfatter både fag- og skjønnlitteratur 

 • et variert utvalg av digitale ressurser og utstyr 

 • et budsjett for skolebibliotekene som sikrer fornyelse og vedlikehold av samlingen slik at samlingen er aktuell og relevant 

Søknaden  

Søknaden må inneholde

 • prosjektbeskrivelse som viser hvordan prosjektet 

  • skal bidra til å utvikle skolebibliotek i kommunen 

  • skal legge til rette for lesestimulering 

  • kan oppfylle målene for tilskuddsordningen 

 • svar på spørsmål knyttet til minstekrav om kvalitet og tilgjengelighet  

 • kobling til de prioriterte områdene i kunngjøringen 

 • plan for bruk av skolebibliotek som en del av opplæringen 

 • plan for videreføring etter endt prosjektperiode 

 • budsjett for prosjektet, inkludert egenfinansiering på minst 30 prosent

Det skal komme tydelig fram hvilken effekt dere forventer tiltaket eller aktiviteten vil ha. 

 

Hvordan vurderer vi søknaden? 

Prioriteringer 2018 

 • Skolebibliotek på barnetrinnet 

 • Prosjekter som kan vise til sammenheng mellom utvikling av skolebibliotek og andre satsinger i kommunen 

Vi vurderer søknadene og tildeler midler til prosjekter som oppfyller kriteriene for tilskuddsordningen. Vi vil gjøre en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag, basert på hvordan prosjektene kan knyttes til prioriteringene, prosjektbeskrivelsen og geografisk spredning. Midlene fordeles ut fra tilgjengelig budsjett. 

Søknader som er ufullstendige med hensyn til kravene ovenfor, kan bli avslått. Vi behandler ikke søknader som kommer til oss etter søknadsfristen. 

Dere vil få svar i løpet av november 2018. 

Rapportering 

Prosjektet sluttrapporteres innen 30. januar 2020. Midler som ikke er benyttet, må betales tilbake.

Spørsmål?  

Ta kontakt med post@udir.no med kopi til Anne Kristine Larsen  

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!