Søk om å bli språkkommune i 2018

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner og fylkeskommuner til å søke om økonomisk tilskudd for å bli en språkkommune fra høsten 2018 og ut 2019.  Søknadsfrist er 9. mars 2018.

Språkkommuner er en del av den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving

Målene for strategien er å

 • styrke barnehagens språkmiljø
 • bygge bro mellom barnehagens og skolens språkarbeid
 • styrke lærernes kompetanse innen språk, lesing og skriving
 • identifisere og følge opp barn og elever som strever med språk, lesing og skriving og sette inn effektive tiltak
 • redusere andelen elever med svake lese- og skriveferdigheter
 • øke andelen elever med svært gode lese- og skriveferdigheter
 • gi høyt presterende elever (elever med stort læringspotensial)  utfordringer og støtte

Hva vil det si å være språkkommune?

Språkkommuner er et tilbud om økonomisk og faglig støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving. Språkkommunene får

 • hjelp til å planlegge, forankre og gjennomføre utviklingsarbeidet
 • økonomisk støtte til å frikjøpe ressurspersoner og til lærende nettverk
 • faglig støtte fra Lesesenteret og Skrivesenteret
 • invitasjon til nasjonale samlinger som gir faglig påfyll og mulighet til samarbeid og erfaringsdeling med andre språkkommuner
 • veiledning i bruk av de nyutviklete pedagogiske ressursene – Språkløyper

De pedagogiske ressursene som ligger på Språkløyper er laget for at de skal kunne brukes i utviklingsarbeidet.

Tilbudet om å bli språkkommune er nærmere beskrevet i det vedlagte rammeverket for språkkommuner.

Hva må dere gjøre for å bli språkkommune?

For å kunne bli språkkommune, må kommunen/fylkeskommunen forplikte seg til å arbeide systematisk og helhetlig med språk, lesing og/eller skriving, fra barnehage til fullført grunnskole eller til fullført videregående opplæring.

Kommuner og fylkeskommuner som søker gjennomfører en analyse av status/ståsted for arbeidet med språk, lesing og skriving i barnehagene og skolene i kommunen/fylkeskommunen. Analysen skal vise hvilke behov for utvikling dere har. Dere skal bruke analysen dere gjør til å beskrive hva dere ønsker skal være resultatet av arbeidet deres med språk, lesing og skriving.

Vi ber dere bruke det elektroniske søknadsskjemaet og det vedlagte analyseverktøyet nedenfor, når dere søker.

Språkkommunene skal utarbeide en lokal strategi

Kommuner og fylkeskommuner som blir språkkommuner skal, med bakgrunn i analyse av ståsted, utarbeide en lokal strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving. Utdanningsdirektoratet, Lesesenteret og Skrivesenteret vil støtte språkkommunene i arbeidet med strategien. Språkkommuner skal levere et første utkast til lokal strategi til Utdanningsdirektoratet innen 1. oktober 2018.

Søknadsbehandling

Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Regjeringen vil rette en særlig innsats mot kommuner og fylkeskommuner som ser at de har utfordringer innenfor områdene språk, lesing og/eller skriving. Vi vil velge ut språkkommuner ut fra disse kriteriene:

 • Kommuner som har mange elever på laveste nivå på nasjonale prøver / få elever på høyeste nivå på nasjonale prøver i lesing
 • Kommuner som har store forskjeller mellom jenter og gutter på nasjonale prøver i lesing.
 • Kommuner/fylkeskommuner som har mange elever under kritisk grense på kartleggingsprøver i lesing.
 • Kommuner som vurderer at de har et kompetanseutviklingsbehov når det gjelder den første skriveopplæringa og/eller med hensyn til arbeid med skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag.
 • Kommuner med mange pedagogisk ledere som arbeider på dispensasjon.
 • Kommuner med mange barn per pedagog i barnehage.
 • Kommuner/fylkeskommuner der elever i elevundersøkelsen gir uttrykk for at de ikke opplever nok utfordringer (elever med stort læringspotensial).
 • Kommuner/fylkeskommuner som har stort antall barn eller elever med minoritetsbakgrunn.
 • Fylkeskommuner med svak gjennomføring i videregående opplæring.

Utover dette gjør vi en skjønnsmessig helhetsvurdering av den enkelte søknaden. Vi vil også legge vekt på geografisk spredning. Vi tildeler midler med grunnlag i den enkelte kommunes søknad og analysen av status for språk, lesing og skriving.  Kommuner/fylkeskommuner som allerede er språkkommuner kan ikke søke.

Dersom flere kommuner eller fylkeskommuner ønsker å samarbeide og opprette felles faglige nettverk, må én av kommunene/fylkeskommunene stå som ansvarlig. Alle som er med i et samarbeide må gjøre en helhetlig gjennomgang og analyse av status for språk, lesing og skriving i sin kommune og formulere målsettinger med grunnlag i de utfordringene de har. Analysene fra alle kommunene må ligge til grunn for en felles søknaden.

Når får dere svar på søknaden?

I løpet av april 2018 får søkerne beskjed om søknaden er innvilget og omfanget på tilskuddet. Utdanningsdirektoratet  inviterer alle de nye språkkommunene til en oppstartsamling på Gardermoen 6. og 7. juni 2018

Har dere spørsmål, ta kontakt med Anne Kristine Larsen  i Udir.

 

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!