Søk om å bli språkkommune 2019-2020

Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner og fylkeskommuner til å søke om økonomisk tilskudd for å bli en språkkommune fra høsten 2019 og ut 2020.  Søknadsfrist er 20. mars 2019. 

Språkkommuner er en del av den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving

Målene for strategien er  

 • arbeidet med å styrke barnehagens språkmiljø forsterkes 

 • det skal være sammenheng mellom barnehagens og skolens språkarbeid 

 • lærernes kompetanse innen språk, lesing og skriving styrkes 

 • barn og elever som strever med språk, lesing og skriving, raskt identifiseres og følges opp med effektive tiltak 

 • andelen elever med svake lese- og skriveferdigheter reduseres 

 • andelen elever med svært gode lese- og skriveferdigheter økes 

 • høyt presterende elever (elever med stort læringspotensial) skal få de utfordringer og den støtte de behøver 

Hva vil det si å være språkkommune? 

Språkkommuner er et tilbud om økonomisk og faglig støtte til utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og/eller skriving.  

Språkkommunene  

 • får hjelp til planlegging, forankring og gjennomføring av utviklingsarbeid 

 • får økonomisk støtte til frikjøp av ressurspersoner og til lærende nettverk 

 • får faglig støtte fra Lesesenteret og Skrivesenteret 

 • skal delta på nasjonale samlinger som gir mulighet til faglig utvikling, samarbeid og erfaringsdeling med andre språkkommuner 

 • får veiledning i bruk av de pedagogiske ressursene i Språkløyper.no 

De pedagogiske ressursene som ligger på språkløyper.no er laget for at de skal kunne brukes i utviklingsarbeidet. 

Tilbudet om å bli språkkommune er nærmere beskrevet i rammeverket for språkkommuner. 

Hva må dere gjøre for å bli språkkommune?  

For å kunne bli språkkommune,  kommunen/fylkeskommunen forplikte seg til å arbeide systematisk og helhetlig med språk, lesing og/eller skriving, fra barnehage til fullført grunnskole eller til fullført videregående opplæring. 

Kommuner og fylkeskommuner som søker må gjennomgå status/ståsted for arbeidet med språk, lesing og skriving barnehagene og skolene i kommunen/fylkeskommunen. Analysen skal vise hvilke behov for utvikling dere har. Dere skal bruke dette til å beskrive hva dere ønsker skal være resultatet av arbeidederes med språk, lesing og skriving. 

Vi ber dere bruke det elektroniske søknadsskjemaet og statusmalen nedenfor når dere søker. Private skoler / friskoler bør få mulighet til å delta dersom kommunen/fylkeskommunen de holder til i, søker om å bli språkkommune.  

Kommuner/fylkeskommuner som allerede er / har vært språkkommuner kan ikke søke. Kommuner / fylkeskommuner som har søkt tidligere uten å få tilsagn, kan søke på nytt.  

Dersom flere kommuner eller fylkeskommuner ønsker å samarbeide og opprette felles faglige nettverk, må én av kommunene/fylkeskommunene stå som ansvarlig. Alle som er med i et samarbeide må gjøre en helhetlig gjennomgang og analyse av status for språk, lesing og skriving i sin kommune og formulere hva de ønsker skal være resultatet av innsatsen med grunnlag i de utfordringene de har. Analysene fra alle kommunene må ligge til grunn for den felles søknaden. 

Språkkommunene skal utarbeide en lokal strategi 

Kommuner og fylkeskommuner som blir språkkommuner skal, med bakgrunn i analyse av ståsted, utarbeide en lokal strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving. Utdanningsdirektoratet, Lesesenteret og Skrivesenteret vil støtte språkkommunene i arbeidet med strategien. Språkkommuner skal levere et første utkast til lokal strategi til Utdanningsdirektoratet innen 1. oktober 2019 

Søknadsbehandling 

Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke om midlerRegjeringen vil rette en særlig innsats mot kommuner og fylkeskommuner som ser at de har utfordringer innenfor områdene språk, lesing og/eller skriving, og vi vil velge ut språkkommuner ut fra kriteriene nedenfor.   

Utvalgskriterier er: 

 • Kommuner / fylkeskommuner som mangler en helhetlig plan når det gjelder arbeidet med språk, lesing og skriving i barnehager og skoler 

 • Kommuner som trenger systematisk arbeid med overgangen mellom barnehagens og skolens språkarbeid 

 • Kommuner som vurderer at de har et kompetanseutviklingsbehov når det gjelder språkarbeid i barnehagen 

 • Kommuner / fylkeskommuner med svak gjennomføring i videregående opplæring 

 • Kommuner som har en stor andel elever på laveste nivå på nasjonale prøver / få elever på høyeste nivå på nasjonale prøver i lesing 

 • Kommuner som har store forskjeller mellom jenter og gutter på nasjonale prøver i lesing 

 • Kommuner som har en stor andel elever under bekymringsgrensen på kartleggingsprøver i lesing 

 • Kommuner som vurderer at de har et kompetanseutviklingsbehov når det gjelder den første skriveopplæringa og/eller med hensyn til arbeid med skriving som grunnleggende ferdigheter i alle fag 

 • Kommuner som vurderer at de har et kompetanseutviklingsbehov når det gjelder begynneropplæring i lesing 

 • Kommuner/fylkeskommuner som har stort antall barn eller elever med minoritetsbakgrunn 

 • Kommuner/fylkeskommuner der elever i elevundersøkelsen gir uttrykk for at de ikke opplever nok utfordringer (elever med stort læringspotensial) 

Utover dette vil vi gjøre en skjønnsmessig helhetsvurdering av den enkelte søknaden, og vi vil legge vekt på geografisk spredning.  

Vi tildeler midler med grunnlag i den enkelte kommunes søknad og analysen av status for språk, lesing og skriving. 

Svar på søknaden

Søkere får beskjed om søknaden er innvilget eller ikke og eventuelt omfanget på tilskuddet innen starten av mai 2019. Utdanningsdirektoratet vil deretter invitere til samling 5. og 6. juni 2019 

Spørsmål?  

Ta kontakt med post@udir.no eller Anne Kristine Larsen anne.kristine.larsen@udir.no  

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!