Søk om midler til lesestimulering

Dersom du jobber i en ideell eller frivillig organisasjon, kan du søke tilskudd for å utvikle aktiviteter eller prosjekter som retter seg mot barn og unges språk, lese- og/eller skrivelyst. 

Søknadsfrist er 7. mars 2018

Søknadsfristen er 7. mars 2018.

I forbindelse med strategien Språkløyper: Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving (2016-2019), kan private og ideelle organisasjoner søke om tilskudd til å drive lesestimuleringstiltak. Rammen er 3,5 millioner kroner.

Tilskuddsmottakere

Tilskuddsmottakere er private og frivillige organisasjoner som enten i sin ordinære drift eller som særskilte prosjekt, utvikler og iverksetter tiltak som på ulike måter kan bidra til å nå målene for strategien og som fullt ut fyller kriteriene nedenfor.

  • er registrert i enhetsregistret
  • har i samsvar med sine vedtekter et ideelt formål
  • representerer ei interessegruppe, målgruppe eller et aktuelt temaområde innenfor strategien
  • er ikke organisert av det offentlige
  • baserer sitt arbeid på medlemsavgifter eller støtte fra offentlige myndigheter og/eller private givere
  • har ikke som formål å tjene penger (non-profit)
  • har vedtektsfestet at et eventuelt overskudd blir ført tilbake til organisasjonens drift
  • kan bidra på en positiv måte for å nå målene i strategien

Tilskudd

Tilskudd kan gis til ulike prosjekter og lesestimuleringstiltak som stimulerer til leselyst og leseglede og som på ulike måter bidrar til å nå målene i strategien.

Vi gir bare tilskudd til prosjekter som har andre innretninger enn dem som allerede ligger som tiltak i strategien. Tiltakene må ha et nasjonalt omfang og aktiviteter og må nå flest mulig barn, elever, barnehager og skoler. Tiltakene kan avgrenses til å rette seg mot utvalgte mål og/eller målgrupper for strategien. Deltakelse i tiltakene/prosjektene som utvikles, skal være gratis for barnehager og skoler.

Utdanningsdirektoratet vurderer søknadene og fatter vedtak om fordeling av midler etter en totalvurdering på skjønnsmessig grunnlag. Den samlede tildelingen skal gjenspeile aldersgrupper, målgrupper og temaområder i strategien.

Tiltaket må sluttrapporteres innen 30. november 2019. Midler som ikke er benyttet, må tilbakebetales. Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av tiltaket, evaluering av måloppnåelse og revisorgodkjent redegjørelse for bruk av midler.

Søknad

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet. Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse med hvordan til tiltaket/aktiviteten er rettet mot målgrupper, temaområder eller målsettingene for strategien. Det skal komme tydelig fram hvilke kvalifikasjoner dere har, og hvilken effekt dere forventer tiltaket/aktiviteten vil ha.

Søknader som er ufullstendige med hensyn til søknadskravene ovenfor, kan bli avslått. Søknader som mangler fastsatte vedlegg og dokumentasjoner kan bli avslått. Søknader som er mottatt hos Utdanningsdirektoratet etter søknadsfristen, blir ikke behandlet.

Ta kontakt med Anne Kristine Larsen , hvis du har spørsmål.

Søknadsbehandlingen skal være ferdig innen midten av april 2018.

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!