Tilskudd til utvikling av digitale læremidler 2019

Målsettingen med ordningen er å gi elever og lærere tilgang til et mangfold av innovative digitale læremidler av høy kvalitet. 

Søknadsfristen har gått ut.
Vi mottok 50 søknader med et samlet søknadsbeløp på 92,9 millioner kroner.

Rapporteringsskjema for tilskuddsmottakere 2018 og 2019
Oversikt over tilskuddsmottakere 2019

Hvem kan søke

Virksomheter som er kommersielle eller ideelle private aktører og som oppfyller dokumentasjonskravene kan søke om støtte. Virksomheter som får finansiering over statsbudsjettet til produksjon av læremidler kan ikke søke.

Privatpersoner kan ikke søke.

Krav til søknaden

Utdanningsdirektoratet har krav om at søker kan dokumentere følgende:

 1. Firmaattest fra Brønnøysundregistrene, eller tilsvarende attest fra faglig register fra det landet du er registrert.
 2. Attest for betalt skatter og avgifter. Skjema RF-1244: En fra skattefogden og en fra kommunekassereren/kemner. Attesten må ikke være eldre enn seks måneder.
 3. Søker må ikke være i pågående gjeldsakkord eller konkursforhandlinger, og må ha en finansiell stilling som gjør det mulig å oppfylle oppdraget.
  • Søkers siste årsberetning til Brønnøysundregisteret og nyere opplysninger som har relevans med hensyn til søkers regnskapstall.
  • Søkers årsregnskap eller utdrag av dette.
  • Erklæring om søkers omsetning de siste årene, som har betydning for dette oppdraget.
 4. Søker skal være tilstrekkelig faglig og organisasjonsmessig kvalifisert til å oppfylle oppdraget.
  • Generell informasjon om søker. Dette kan være organisasjonsplan, årsrapport, antall ansatte, brosjyrer og annen relevant informasjon.

Nyopprettede foretak kan fremvise en erklæring om driften fra revisor til erstatning for årsregnskap, årsberetning og omsetning de siste årene.

Utdanningsdirektoratet krever at denne dokumentasjonen må kunne fremlegges ved stikkprøvekontroll.

For at søknadene i det hele tatt skal være aktuell for tilskudd og få en nærmere vurdering, må de oppfylle noen absolutte krav: 

 • Prosjektet som søker støtte må være innenfor prioriteringene i årets utlysning.
 • Læremidlene skal være tilgjengelige for bruk fra og med skoleåret 2021/2022.
 • Søker skal sørge for drift og vedlikehold i minst fem år fra læremidlene er tilgjengelige.
 • Prosjektet må ha en egenandel på minimum 50 %.
 • Søker må ha tilstrekkelig og relevant kompetanse i prosjektgjennomføringen. Kompetansen hos prosjektets deltagere, interne eller eksterne, dokumenteres i form av CV-er. Det er nøkkelpersonell og deres pedagogiske, faglige og tekniske kompetanse og erfaring som skal dokumenteres.
 • Innholdet skal være tilgjengelig fra ulike nettlesere og operativsystemer. Prosjektet skal gjøre bruk av åpne standarder og dokumentere bruk av formater med behov for plug-ins og andre utvidelser i nettleseren.
 • For autentisering og tilgang til person- og gruppeinformasjon er det påkrevd å benytte Feide eller Nye Feide. Nye Feide er sterkt anbefalt som løsning.
 • Læremiddelet skal merkes i henhold til norsk standard NS 4180:2017 Læringsteknologi - Metadata for læringsressurser, der utdanningsspesifikke egenskaper i kap. 5.2.2 fylles ut med referanser til Grep (den nasjonale læreplandatabasen for grunnopplæringen). Se også standardens tillegg B, "Eksempel på bruk".
 • Det skal benyttes tekniske løsninger som gjør det mulig å tilrettelegge for oversettelse til samisk. 
 • Hensynet til det flerkulturelle samfunn skal ivaretas gjennom å bekrefte elevers identitet, fremme likeverd og hindre diskriminering. 

Søker kan bli bedt om å sende inn dokumentasjon på at de oppfyller kriteriene før, under eller etter søknadsbehandling.
Se gjennom søknadsskjemaet for å gjøre deg kjent med krav til søknaden.

 Prioriteringer for utlysningen

 • Innovative og nyskapende læremidler som ivaretar intensjonene i læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (fagfornyelsen)
 • Læremidler innenfor prioriterte fag
 • Læremidler med modulbasering

Se utdypende informasjon under vurdering av søknadene.

Vurdering av søknadene

I vurdering av søknadene vil kriteriene bli vektlagt i følgende prioriterte rekkefølge: 

Støtte går til læremidler med høy pedagogisk og didaktisk kvalitet som lykkes med å skape innovative og nyskapende læremidler på fagets premisser. Søknaden blir vurdert etter hvor godt den beskriver hvordan prosjektet ivaretar intensjonene i læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (fagfornyelsen).

Søknaden bør si noe om forholdet til overordnet del. Støttemateriell om overordnet del, kompetansebegrep og dybdelæring.

Kjerneelementer i fag, tverrfaglige tema, grunnleggende ferdigheter, progresjon og vurdering er sentrale elementer innenfor hver enkelt læreplan. I søknaden bør det fremgå hvordan prosjektet skal ivareta disse elementene.

Tilskuddsmidlene vil gå til produksjon av innovative og nyskapende læremidler. Søknaden blir vurdert etter hvor godt den lykkes med å beskrive hvordan læremiddelet skal benytte en eller flere av følgende tekniske/teknologiske løsninger og funksjonalitet (i tilfeldig rekkefølge):

Adaptivitet

Med adaptivitet mener vi at læremiddelet tilpasser seg elevens forkunnskaper, ferdighetsnivå og/eller læringsstil for å øke elevens måloppnåelse.

 Læringsanalyse

Med læringsanalyse mener vi læremidler som samler og analyserer data for å gi lærer (og elev) en hensiktsmessig presentasjon av relevante læringsdata. Datagrunnlaget/analysen skal gi grunnlag for individuell eller kollektiv tilpasning av undervisningen.

Språkteknologi

I denne utlysningen gir vi støtte til læremidler som gjør bruk av taleteknologi. Det kan være gjenkjenning eller produksjon av taledata, tale-til-tekst, tekst-til-tale og/eller tale-til-tale.

Andre innovative løsninger

Med andre innovative løsninger mener vi læremidler som eksempelvis utforsker muligheter innenfor simulering, modellering, visualisering eller samskaping.

I denne utlysningen prioriterer vi prosjekter som produserer læremidler innenfor følgende læreplaner:

 • Norsk (NOR1-05)
 • Musikk (MUS1-01)
 • Fremmedspråk (FSP1-01) (for språkene spansk, tysk og fransk)
 • Naturfag (NAT1-03)
 • Felles programfag for Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Felles programfag for Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Prosjekter innenfor andre læreplaner vil bli ansett som innenfor rammene av utlysningen. De vil imidlertid ha en lavere prioritet sammenlignet med søknader innenfor de oppgitte fagene.

Vi prioriterer prosjekter som legger til rette for modulbasering. Med modulbasering mener vi funksjonalitet som lar lærere og elever sette sammen moduler for å bygge individuelt tilpassede læringsstier.


Selv om et prosjekt oppfyller de absolutte kravene og får en godkjent vurdering, er det ikke gitt at det vil få tilskudd. Vi har en budsjettramme for tilskudd til læremidler og kan ikke overskride denne. Rammen for tilskuddsordningen er 23.75 millioner kroner. Hvis summen av søknadene overskrider denne rammen, vil vi foreta en prioritering av prosjektene ut fra vurderingskriteriene. Noen prosjekter som kunne fått tilskudd, vil på dette grunnlag få avslag.

Mål for satsingen

Tilskuddsordningen er et av tiltakene i den femårige satsingen den teknologiske skolesekken (2018-2022). Mål for satsingen er å bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og tilgang til gode digitale læremidler.

Hva er den teknologiske skolesekken?

Ved spørsmål, ta kontakt med Ragnhild Daae Bekkevoll.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!