Tilskudd til utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen

Målsettingen med ordningen er å gi elever og lærere tilgang til et mangfold av innovative digitale læremidler av høy kvalitet. Fristen for å søke tilskudd har gått ut.

Her kan du se hvilke prosjekter som fikk støtte i 2018 for å utvikle nye læremidler

Hvem kan søke

Virksomheter som oppfyller dokumentasjonskravene under, og som ikke mottar annen offentlig finansiering for å produsere læremidler, kan søke om støtte. Privatpersoner kan ikke søke om støtte.

Krav til søknaden

Utdanningsdirektoratet har krav om at søker kan dokumentere følgende:

 1. Firmaattest fra Brønnøysundregistrene, eller tilsvarende attest fra faglig register fra det landet du er registrert.
 2. Attest for betalt skatter og avgifter. Skjema RF-1244: En fra skattefogden og en fra kommunekassereren/kemner). Attesten må ikke være eldre enn seks måneder.
 3. Søker må ikke være i pågående gjeldsakkord eller konkursforhandlinger, og må ha en finansiell stilling som gjør det mulig å oppfylle oppdraget.
  • Søkers siste årsberetning til Brønnøysundregisteret og nyere opplysninger som har relevans med hensyn til søkers regnskapstall.
  • Søkers årsregnskap eller utdrag av dette.
  • Erklæring om søkers omsetning de siste årene, som har betydning for dette oppdraget.
 4. Søker skal være tilstrekkelig faglig og organisasjonsmessig kvalifisert til å oppfylle oppdraget.
  • Generell informasjon om søker. Dette kan være organisasjonsplan, årsrapport, antall ansatte, brosjyrer og annen relevant informasjon.
 5. Dokumentasjonskrav for referanser
  • Referanseliste som inneholder cv, samarbeidsrelasjoner, tidligere relevante prosjekt, oppdrag og leveransegjennomføring. Listen må vise kontaktpersoner og telefonnumre.

Nyopprettede foretak kan fremvise en erklæring om driften fra revisor til erstatning for årsregnskap, årsberetning og omsetning de siste årene.

Søkere fra offentlige instanser er unntatt krav om å dokumentere sin økonomiske og finansielle stilling. Dette må begrunnes skriftlig.

Utdanningsdirektoratet krever at denne dokumentasjonen må kunne fremlegges ved stikkprøvekontroll.

For at søknadene i det hele tatt skal være aktuell for tilskudd og få en nærmere vurdering, må de oppfylle noen absolutte krav:

 • Prosjektet som søker støtte må være innenfor prioriteringene i årets utlysning.
 • Søkerne må oppfylle de formelle kravene som stilles. Selv om dette skal besvares med en «selvangivelse», må alle søkere kunne legge fram den relevante informasjonen (se i søknadsskjema) når Udir gjennomfører en stikkprøvekontroll.
 • Tilstrekkelig og relevant kompetanse i prosjektgjennomføringen.
 • Prosjektet må forplikte seg til å utvikle et læremiddel som tilfredsstiller de obligatoriske kravene til universell utforming (jf Forskrift om universell utforming av IKT - løsninger).
 • Prosjektet må forplikte seg til å utvikle et læremiddel som ivaretar obligatoriske krav til personvern (GDPR).
 • Prosjektet må ha en egenandel på minimum 50 %.
 • Læremidlet skal utformes i samsvar med likestillingsloven, fremme likeverd og hindre diskriminering.
 • Hensynet til det flerkulturelle samfunn skal ivaretas gjennom å bekrefte barns og elevers identitet og utvide deres perspektiv.
 • Læremidlet skal foreligge på bokmål og nynorsk til samme tid og til samme pris.
 • Det skal benyttes tekniske løsninger som gjør det mulig å tilrettelegge for oversettelse til samisk.
 • Søker skal sørge for drift og vedlikehold i minst fem år fra læremidlene er tilgjengelige.
 • Innholdet skal være tilgjengelig fra ulike nettlesere og operativsystemer.
 • Prosjektet skal gjøre bruk av åpne standarder, og dokumentere bruk av formater med behov for plug-ins og andre utvidelser i nettleseren - viktig for barnehage også
 • Hvis den digitale læringsressursen krever pålogging skal den kunne autentisere personer gjennom utdanningssektorens felles påloggingssystem, Feide (Felles Elektronisk Identitet).
 • Digitale læringsressurser skal merkes i henhold til norsk standard NS 4180:2017 Læringsteknologi - Metadata for læringsressurser, der utdanningsspesifikke egenskaper i kap. 5.2.2 fylles ut med referanser til Grep (den nasjonale læreplandatabasen for grunnopplæringen). Se også standardens tillegg B, "Eksempel på bruk".
 • Ved eventuell import og eksport av person- og gruppeinformasjon, skal Personrelatert informasjonsflyt i utdanning versjon 1.1 av PIFU-IMS benyttes

Vi gir støtte til læremidler i følgende fag

Kjerneelementene tydeliggjør at samfunnsfag både er et metode- og kunnskapsfag og at kompetansen i faget utvikles gjennom å koble det metodiske med sentrale kunnskapsområder. Kjerneelementene går bort fra den tradisjonelle inndelingen i geografi, historie og samfunnskunnskap.

Det er viktig at læremidlene synliggjør sammenhengene i faget - både mellom det metodiske og kunnskapselementene og mellom geografi, historie og samfunnskunnskap. Læremidler som bare ivaretar et av dagens hovedområder (slik som geografi) er ikke i tråd med tekningen bak kjerneelementene.

Vi legger vekt på følgende kriterier i vurderingen av søknadene:

 • Samfunnsfagets kjerneelementer skal ligge til grunn for utarbeidelsen av læremidlene.
 • Læremiddelet skal ta utgangspunkt i et eller flere tverrfaglige tema
 • De grunnleggende ferdighetene skal benyttes som redskap for læring i faget. I tillegg skal  læremidlet ivareta innlæringen av den grunnleggende ferdigheten digitale ferdigheter.
 • Læremiddelet skal koble det metodiske med sentrale kunnskapsområder og vektlegge undring og utforsking
 • Læremiddelet skal synliggjøre sammenhengene i faget.

Vi ønsker å gi tilskudd til læremidler som er nyskapende og til prosjekter som tenker utenfor boksen. Vi vektlegger innovative løsninger når vi velger ut prosjekter.

Vi kan gi tilskudd til et nytt prosjekt, deler av et digitalt læremiddel eller et forprosjekt. Hvis det søkes om støtte til et forprosjekt, må søknaden vise hva sluttproduktet skal være.

Til søknadskjema samfunnsfag- bokmål

Til søknadskjema samfunnsfag- nynorsk

For utviklere av læremidler i matematikk er det særlig viktig å forholde seg til prinsippene i fagfornyelsen. Det er særlig viktig å merke seg at algebra og algoritmisk tankegang er foreslått innført fra 1. trinn av.

Det er utviklet kvalitetskriterier for læremidler i matematikk som ble lansert juni 2018. Disse kvalitetskriteriene bør følges.

De tverrfaglige temaene fra overordnet del er foreslått innlemmet gjennom å inkludere blant annet tall og tallforståelse, algebra, algoritmisk tenkning og programmering, personlig økonomi, kritisk tenkning, statistikk.

Fra verdigrunnlaget i overordnet del angis motivasjon og mestring, relevans, skaperglede, engasjement og utforskertrang, kritisk tenkning og det å lære å lære som særlig viktig for matematikkfaget. 

Vi legger vekt på følgende i vurderingen av søknadene:

 • Matematikkfagets kjerneelementer skal ligge til grunn for utarbeidelsen av læremidlene.
 • Læremiddelet skal bygge videre på rammeplanen for barnehagen og ivareta den tidlige innlæringen av tall, tallforståelse, algebra og algoritmisk tenkning.
 • Læremiddelet skal ivareta hvordan de tverrfaglige temaene i overordnet del er foreslått inn i matematikkfaget
 • De grunnleggende ferdighetene skal benyttes som redskap i faget. I tillegg skal læremidlet ivareta grunnleggende ferdigheten regning.

Vi ønsker å gi tilskudd til læremidler som er nyskapende og til prosjekter som tenker utenfor boksen. Vi vektlegger innovative løsninger når vi velger ut prosjekter.

Det kan gis tilskudd til et nytt prosjekt, deler av et digitalt læremiddel eller et forprosjekt. Hvis det søkes om støtte til et forprosjekt, må søknaden vise hva sluttproduktet skal være.

Til søknadskjema for matematikk - bokmål

Til søknadskjema for matematikk - nynorsk

Det skapende elementet har stor plass i kunst og håndverk og gir elevene muligheten til å uttrykke seg gjennom estetiske former og praktiske aktiviteter. Kulturelle opplevelser er viktig både for å forstå andre kulturer og som inspirasjon for egen produksjon.

Bærekraftig utvikling står sterkt i faget. Elevene skal utvikle forståelse for hvordan de bruker ulike materialer og digitale verktøy på en etisk, miljøbevisst og trygg måte. Valg av materialer og ressursutnyttelse er også sentrale tema i et bærekraftperspektiv. Elevene skal utvikle evnen til å løse problemer og bidra til utvikling og innovasjon.

Kjerneelementet kunst- og designprosesser åpner for å bruke algoritmisk metode i disse prosessene.

Vi legger vekt på følgende kriterier i vurderingen av søknadene:

 • Kunst og håndverksfagets kjerneelementer skal ligge til grunn for utarbeidelsen av læremidlene.
 • Læremiddelet skal ta utgangspunkt i et eller flere tverrfaglige tema.
 • De grunnleggende ferdighetene skal benyttes som redskap i faget.
 • Læremiddelet skal vise bruk av ulike materialer, redskaper og verktøy inkludertdigitale verktøy.
 • Læremiddelet skal stimulere til problemløsing.
 • Læremiddelet skal være praktisk rettet.  

Vi ønsker å gi tilskudd til læremidler som er nyskapende og til prosjekter som tenker utenfor boksen. Vi vektlegger innovative løsninger når vi velger ut prosjekter.

Det kan gis tilskudd til et nytt prosjekt, deler av et digitalt læremiddel eller et forprosjekt. Hvis det søkes om støtte til et forprosjekt, må søknaden vise hva sluttproduktet skal være.

Til søknadskjema kunst og håndverk duodji - bokmål

Til søknadsskjema kunst og håndverk duodji - nynorsk

Å være med i kreative og skapende prosesser er viktig for dannelse og identitetsutvikling. I musikk får elevene mulighet til å delta i musikalske felleskap og til å utvikle sine estetiske og musikalske evner. De nye kjerneelementene i musikk legger vekt på at elevene skal kunne utøve, lage og oppleve musikk, alene og sammen med andre. Musikk handler om samskaping og nyskaping.

Musikkopplevelser kan fylle livet med glede og mening. I et folkehelse- og livsmestringsperspektiv kan musikk bidra som terapi og som en verdi i seg selv. Å bli oppmerksom på egne og andres musikalske uttrykk kan også åpne for kulturforståelse.

Digitale arbeidsmåter skal få større oppmerksomhet i faget, eksempelvis programmering. Elevene skal få erfaring med bruk av ulike måter å lage musikk på og erfare hvordan stemme og instrumenter (både analoge og digitale) kan settes sammen til estetiske uttrykk.

Vi legger vekt på følgende kriterier i vurderingen av søknadene:

 • Musikkfagets kjerneelementer skal ligge til grunn for utarbeidelsen av læremidlene.
 • Læremidler skal ta utgangspunkt i et eller flere tverrfaglige tema.
 • De grunnleggende ferdighetene skal integreres som del av kompetansen i faget og som redskap for læring i faget.  
 • Læremiddelet skal legge opp til digitale arbeidsmåter.
 • Læremiddelet skal motivere til ulike måter å lage musikk på.
 • Læremiddelet må legge til rette for praktisk opplæring.

Vi ønsker å gi tilskudd til læremidler som er nyskapende og til prosjekter som tenker utenfor boksen. Vi vektlegger innovativeløsninger når vi velger ut prosjekter.

Det kan gis tilskudd til et nytt prosjekt, deler av et digitalt læremiddel eller et forprosjekt. Hvis det søkes om støtte til et forprosjekt, må søknaden vise hva sluttproduktet skal være.

 

Til søknadsskjema musikk - bokmål

Til søknadsskjema musikk - nynorsk

 

Gjelder yrkesfag, studieforberedende og påbygging til generell studiekompetanse.

Alle de tre tverrgående temaene kommer til uttrykk i norskfaget; Demokrati og medborgerskap gjennom utvikling av retoriske ferdigheter og kompetanse i å vurdere tekster kritisk, Folkehelse og livsmestring gjennom å kunne uttrykke egne følelser, meninger og synspunkter og møte andres på en empatisk måte og Bærekraftig utvikling gjennom å utvikle forståelse for at universelle problemer i samfunnet gjenspeiles i språk og litteratur. Det å ha gode lese- og skriveferdigheter er viktig for å mestre egne liv og ta del i demokratiet.

Kjerneelementene definerer hva som er det sentrale i faget: tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, muntlig kommunikasjon, skriftlig tekstskaping, språket som system og mulighet og språklig mangfold.

De grunnleggende ferdighetene skal benyttes som redskap i faget. I tillegg skal læremidlet ivareta grunnleggende ferdigheten regning. Norskfaget har er særskilt ansvar for å utvikle elevenes ferdigheter i lesing og skriving og muntlige ferdigheter gjennom hele skoleløpet. På studieforberedende program betyr det at elevene skal få øve på akademisk skriving.

Digital dømmekraft og kritisk tenkning og forståelse av samtidens kommunikasjonsformer er også områder som skal løftes frem.

Vi legger vekt på følgende kriterier i vurderingen av søknadene: 

 • Norskfagets kjerneelementer skal ligge til grunn for utarbeidelsen av læremidlene.  
 • Læremiddelet skal ta utgangspunkt i et eller flere tverrfaglige tema.
 • De grunnleggende ferdighetene skal integreres som del av kompetansen i faget og som redskap for læring i faget. I tillegg skal læremiddelet ivareta norskfagets særskilte ansvar for elevenes lese- og skriveferdigheter.
 • Læremiddelet skal appellere til både gutter og jenter.
 • Læremiddelet skal stimulerere til varierte arbeidsmåter og utvikling av en kritisk og utforskende holdning til ulike tekster.

Vi ønsker å gi tilskudd til læremidler som er nyskapende og til prosjekter som tenker utenfor boksen. Vi vektlegger innovative løsninger når vi velger ut prosjekter. 

Til søknadsskjema norsk - bokmål

Til søknadsskjema norsk - nynorsk

Med læremiddel mener vi materiell som er utviklet til bruk i opplæringen. Læremiddelet kan være enkeltstående eller inngå i en helhet og må være koblet til kompetansemålene i læreplanen, jf. forskrift til Opplæringslova § 17-1.

Vurdering av søknadene

Prosjektet/søknaden vil bli vurdert ut fra:

 • Kriteriene som vektlegges i de ulike fagene
 • Hvor godt man forholder seg til kvalitetskravene til læremidler. Ref. søknadsskjemaene.
 • Hvor nyskapende læremiddelet er
 • Budsjettbegrensninger

Selv om et prosjekt oppfyller de absolutte kravene, og får en godkjent vurdering, er det ikke gitt at det vil få tilskudd.
Vi har en budsjettramme for tilskudd til læremidler og kan ikke overskride denne. Hvis summen av søknadene overskrider denne rammen, vil vi foreta en prioritering av prosjektene ut fra vurderingskriteriene. Noen prosjekter som kunne fått tilskudd, vil på dette grunnlag få avslag.

Mål for satsingen

Tilskuddsordningen er et av tiltakene i den femårige satsingen den teknologiske skolesekken (2018-2022). Mål for satsingen er å bidra til at elever får kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning, programmering og tilgang til gode digitale læremidler.

Hva er den teknologiske skolesekken?

Ved spørsmål, ta kontakt med Merethe Fagernæs: mef@udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!