Tilskudd for kjøp av digitale læremidler

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at elever og lærere får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Ordningen skal stimulere kommuner og fylkeskommuner til innkjøp av digitale læremidler. 

Ny utlysning kommer våren 2020. Oversikt over tildelte midler 2019.

Om ordningen

Tilskuddsordningen er et av flere tiltak innenfor Den teknologiske skolesekken.Ordningen går over fire skoleår fra og med skoleåret 2019/2020 under forutsetning av at Stortinget bevilger midler det enkelte år. Erfaringer fra det første prøveåret kan føre til justeringer for kommende år. 

Hvem kan søke?

Kommuner og fylkeskommuner kan søke. Hvis flere kommuner/fylkeskommuner søker sammen, må det oppgis et felles elevtall for alle som inngår i søknaden. En av kommunene/fylkeskommunene må stå som ansvarlig for søknad, budsjett, fordeling av tilskudd og rapportering. 

Søknadsskjema er tilgjengelig fra 2. mai til 1. juli 2019.

Søknadsskjema på bokmål
Søknadsskjema på nynorsk

Midlene må benyttes i 2019. For læremidler som selges med ettårig lisens skal midlene gå til å dekke tilgang for skoleåret 2019/2020.

Støttebeløp

Tilskudd til digitale læremidler skal i utgangspunktet dekke 30 prosent av utgiftene til innkjøp av læremidler. Vi forutsetter at skoleeier bidrar med en egenandel på 70 prosent.

Rammen for tilskuddsordningen er på 48 millioner kroner i 2019. 

Elevsats

Foreløpig sats per elev i 2019 er på kr 95,-.

Tilskudd per elev bygger på forventet søking til ordningen. Vi anslår at det blir søkt om midler tilsvarende 60 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget. Elevgrunnlaget bygger på endelige KOSTRA-tall per 15. juni 2019.

Se avsnittet "Elevgrunnlag og foreløpig sats" for tallgrunnlag for utregningen.

Utregning

I Storby kommune er det 10.000 elever. Elevsatsen for tilskuddsordningen er beregnet til 95 kroner. Det betyr at ordningen gir kommunen 950.000 kroner i tilskudd. Denne summen skal utgjøre 30 prosent av det totale budsjettet. Kommunen må selv sørge for en egenandel på 70 prosent av det totale budsjettet. For Storby kommune blir egenandelen nesten 2,22 millioner kroner. Det totale budsjettet blir knappe 3,2 millioner kroner.

Storby kommune bestemmer at de har anledning til å legge 1,75 millioner kroner av egne midler i potten. Det totale budsjettet blir da 2,5 millioner kroner. Fra tilskuddsordningen får kommunen 750.000 kroner. Dersom elevsatsen er 95 kroner, søker kommunen om tilskudd til 7895 av sine 10.000 elever. Elevtallet det søkes for legges inn i søknadsskjemaet.

Fristen for å søke om tilskudd går ut 1. juli 2019. Etter fristen blir den endelige elevsatsen fastsatt, beregnet ut fra søkegrunnlaget - altså summen av alle elever det er søkt støtte for. Endelig elevsats kan bli høyere eller lavere enn satsen som lå til grunn ved søketidspunktet. Endret elevsats får ikke konsekvenser for søkerens egenandel. 

Søker er forpliktet til å benytte sin egenandel, uavhengig av om endelig elevsats blir høyere eller lavere.

Under følger to eksempler. De viser en utregning som gir Storby kommune enten en høyere sats eller en lavere sats.

Alternativ 1: Høyere sats
Ved fristens utløp viser det seg at det er søkt om midler tilsvarende 57 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget. Den endelige elevsatsen blir 100 kroner. Storby kommune har søkt om tilskudd for 7895 elever. Egenandelen for kommunen på 1,75 millioner kroner endres ikke. Tilskuddsbeløpet blir 789.500 kroner (7895 elever X 100 kroner). Det totale budsjettet blir 2,54 millioner kroner.
Alternativ 2: Lavere sats
Ved fristens utløp viser det seg at det er søkt om midler tilsvarende 63 prosent av det støtteberettigede elevgrunnlaget. Den endelige elevsatsen blir 90 kroner. Storby kommune har søkt om tilskudd for 7895 elever. Egenandelen for kommunen på 1,75 millioner kroner endres ikke. Tilskuddsbeløpet blir 710.550 kroner (7895 elever X 90 kroner). Det totale budsjettet blir 2,46 millioner kroner.

Storby kommune ønsker for skoleåret 19/20 å velge et satsingsområde. Innenfor budsjettrammen står kommunen fritt til å prioritere hvordan midlene benyttes. Det er ikke et krav om at antall digitale læremidler (lisenser eller apper) skal samsvare med elevtallet som er oppgitt i søknaden. Merk at hele tilskuddet og egenandelen må brukes til kjøp av digitale læremidler.

Elevgrunnlag og sats

Beregningen av tilskudd bygger på KOSTRA-tall. Det er elevtall per 1. oktober 2018 som danner grunnlaget for tilskuddet. 15. juni 2019 forelå de endelige tallene som danner beregningsgrunnlaget for elevsatsen. Tallene viser at det pr. 1. oktober 2018 var totalt 848.711 personer (elever/lærlinger/lærekandidater) i offentlig utdanning i kommuner og fylkeskommuner. 610.908 av disse er i grunnskolen, 237.803 er i videregående opplæring. Når rammen på 48 millioner fordeles på en forventet søking for 59,5 prosent av elevgrunnlaget, blir elevsatsen 95 kroner.

I revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble det bevilget ytterligere 20 millioner kroner til tilskuddsordningen. Økt ramme betyr ikke endret krav om egenandel. Den foreløpige elevsatsen på 95 kroner danner fortsatt grunnlaget for budsjetteringen. Med en elevsats på 95 kroner og en ramme på 68 millioner, må kommunene og fylkeskommunene søke om midler tilsvarende 85 prosent av det totale støtteberettigede elevgrunnlaget for at den foreløpige elevsatsen skal bli endelig. Opprinnelig hadde vi forventet at kommunene og fylkeskommunene skulle søke for 60 prosent av elevgrunnlaget. Når fristen går ut 1. juli 2019, vet vi hvor mange elever det er søkt om støtte for. Vi vil da beregne endelig elevsats. Se forøvrig utregningen i eksempel 2. 

Med forbehold om Stortingets godkjenning. 


Merk at:

  • Skoleeier kan velge å søke om tilskudd til en andel av elevene. Andelen må oppgis i søknadsskjemaet.
  • Skoleeier står fritt til å disponere midlene til innkjøp av læremidler som inngår i ordningen. Fag, trinn, antall lisenser og antall læremidler er det skoleeier som råder over.

Digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte

Det er kun læremidler som er produsert av kommersielle eller ideelle private aktører, og basert på salg, som er støtteberettiget. 

Se oversikt over digitale læremidler som gir innkjøpsstøtte.

Utdanningsdirektoratet godkjenner ikke læremidler. Hver enkelt tilbyder har, gjennom egenvurdering, oppgitt at de møter kriteriene for ordningen.

Kriterier for tilskudd

Ved utfylling av søknadsskjema må søkeren svare "ja" på at kriteriene er oppfylt. Dokumentasjon som underbygger hvert enkelt kriterium skal ikke sendes til direktoratet.

I 2019 vil det være et krav at kommuner og fylkeskommuner:

  • har en infrastruktur som muliggjør hensiktsmessig bruk av læremidlene
  • har en plan for systematisk kompetanseheving i valg og bruk av digitale læremidler
  • har bistand til skoler som har behov for IKT-støtte
  • har kompetanse som ivaretar administrasjon av og oppdatering av Feide-installasjonen
  • involverer skoleleder og pedagogisk personale i innkjøp av digitale læremidler
  • benytter veileder for kvalitet i læremidler i de fag der de foreligger

Søker kan bli bedt om å sende inn dokumentasjon på at de oppfyller kriteriene.

Særskilt om:

Infrastruktur

Med infrastruktur mener vi for eksempel IKT-utstyr, nettilgang og Feide-versjon. Skoleeiers infrastruktur vil være avgjørende for hvilke digitale læremidler elever og lærere kan benytte. Med hensiktsmessig bruk mener vi at infrastrukturen tillater god utnytting av funksjonaliteten i de innkjøpte læremidlene.

Kompetanseheving i valg og bruk av digitale læremidler

Det er et krav at søker skal benytte digitale veiledere for kvalitet i læremidler i de fag der slike veiledere foreligger. For 2019 er matematikk det faget som har en digital veileder, men deler av veilederen kan også brukes i andre fag.

Administrasjon av Feide-installasjonen

Det er et krav at Feide-installasjonen som et minimum har skjemaversjon 1.6 innen utgangen av 2019.

Søknadsbehandling

Vi utbetaler tilskudd og sender ut tilskuddsbrev så snart som mulig etter søknadsfristen 1. juli og senest 1. september 2019. 

Rapportering

Alle som mottar tilskudd må fylle ut et rapporteringsskjema. I skjemaet må tilskuddsmottaker blant annet opplyse om:

  • Hvilke leverandører de har kjøpt digitale læremidler fra
  • Antall lisenser kjøpt for elever og lærere

Frist for rapportering: Innen 1. februar 2020

Rapporteringsskjema på bokmål

Rapporteringsskjema på nynorsk

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!