Statlig støtte til kompetanseutvikling

Det finnes flere nasjonale støtteordninger. Barnehage- og skoleeiere kan søke om tilskudd og stimuleringsmidler.

Tilskuddsordningen omfatter:

 • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage
 • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole
 • Kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en oppfølging av Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, og blir innført som en del av tilskuddsordningen til lokal kompetanseutvikling.

Midlene til Kompetanseløftet kan i tillegg til barnehage- og skolebaserte tiltak også inkludere tiltak på eiernivå og tiltak for en bredere målgruppe, inkludert PPT. 

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i videregående skoler, i fylkeskommuner og lærebedrifter.

Tilskuddsordningen omfatter:

 • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag

Utdanningsdirektoratet forvalter en rekke tilbud til videreutdanning for ansatte og lærere i barnehage og skole. Ordningene omfatter:

 • Videreutdanningstilbud for lærere gjennom kvalitet for kompetanse
 • Videreutdanningstilbud for barnehagelærere
 • Fagskoleutdanning for fagarbeidere og assistenter i barnehagen
 • Stipendordning PPU/YFL
 • Styrer- og rektorutdanning
 • Lærerspesialistutdanning
 • Videreutdanning for yrkesfaglærere

For videreutdanningstilbud gjennom KFK og videreutdanningstilbud for yrkesfaglærere kan skoleeier søke om vikar- eller stipendmidler for sine lærere. For videreutdanning av ansatte i barnehage kan barnehage-eiere søke om tilretteleggingsmidler til gjennomføring av videreutdanning,

Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. 

Utdanningsdirektoratet har utviklet flere kompetansepakker i samarbeid med universitet- og høgskolesektoren. Kompetansepakker er nettbaserte tilbud for kompetanseutvikling i profesjonsfellesskapet. De kan brukes sammen med universitet eller høgskole i regional og desentralisert ordning. 

Kompetansepakke for programmering og algoritmisk tenkning

Kompetansepakken består av fem moduler, en fellesmodul og en modul for hvert av fagene hvor programmering og algoritmisk tenkning blir viktig. Kompetansepakken er åpen for alle.

Kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk

Kompetansepakken består av fem hovedmoduler, og en introduksjonsmodul vi anbefaler å starte med. Kompetansepakken er åpen for alle, og skal støtte i arbeidet med å bruke, tolke og forstå det nye læreplanverket.

Inkluderende barnehage- og skolemiljø

På nettsiden Inkluderende barnehage og skolemiljø finnes flere ressurser og kompetansepakker til bruk i kompetanseutvikling om mobbing og andre krenkelser.

Kompetansepakke for opplæring i bedrift (Vg3)

Udir har igangsatt arbeidet med å utvikle en nettbasert kompetansepakke til støtte i innføringen av nye læreplaner for opplæring i bedrift. Kompetansepakken skal være ferdig utviklet og pilotert innen januar 2022. Mer informasjon kommer.

Yrkesfaglærer 2-ordningen

Midlene i Yrkesfaglærer 2 skal benyttes til å hente fagkompetansen fra arbeidslivet inn i skolen for å styrke de faglige aspektene ved opplæringen, i tillegg til å øke elevenes motivasjon for fagene. Fylkeskommunene skal også legge til rette for at ordningen bidrar til å øke yrkesfaglærernes kompetanse i fagene. Les mer om Yrkesfaglærer 2-ordningen.

Hospiteringsordning i fag- og yrkesopplæringen

Gjennom hospiteringsordningen kan lærere som underviser i yrkesfaglige utdanningsprogram få muligheten til å hospitere og få faglig påfyll i en bedrift, og samtidig gi instruktører og faglige ledere i bedriftene muligheten til å bli kjent med hvordan skolen utdanner elevene og kommende lærlinger. Les mer om hospiteringsordning i fag- og yrkesopplæringen.

Kommuner som over tid har svake resultater på sentrale områder i opplæringen, får tilbud om statlig støtte og veiledning gjennom oppfølgingsordningen.

Gjennom ordningen får skoleeierne tilbud om statlig støtte og veiledning for en periode på 3 år. Målet er at skoleeier og ledelse får styrket sin kompetanse til å gjennomføre systemisk kvalitetsutviklingsarbeid for å sikre god kvalitet i opplæringen.  

Ordningen skal undersøke effekten av tiltak for å få bedre kvalitet i barnehage og skole. 

Forskningsrådet finansierer denne ordningen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!