Kort om modulene

Modulene er for styrere i barnehage og skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring.

Moduler for skoleledere 

Skolemiljø og ledelse, Digitalisering og ledelse og Ledelse av lærings- og læreplanarbeid er tilbud til skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring.  

Moduler for ledere i barnehage og skole

Juss for ledere og Ledelse av utviklings- og endringsarbeid er felles utdanningstilbud til ledere av barnehager og skoler.

Modulene skal dekke behovet for en systematisk kompetanseutvikling for ledere utover basiskompetansen styrer- og rektorutdanningen gir. 

Omfanget av en modul er 15 studiepoeng og har varighet i 1 år. 

Oppstart av studiet er på høsten. Modulene er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb.  

Formål og innhold

Formålet med videreutdanningen er at:

  • lederne skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendige for å kunne løse de konkrete utfordringene og problemene de står overfor
  • den skal føre til konkret forbedring og endring i barnehage- eller skolen

Temaene for de ulike modulene er fordypning av tilsvarende temaer i styrer- og rektorutdanningen og tar utgangspunkt i aktuelle, viktige og utfordrende problemer, og som krever god ledelse for å bli løst. Det enkelte studietilbud avgrenses til et slikt problemområde, hvor erfaringer og praksis vurderes i lys av teori og forskning.

I studietilbudene vektlegges anvendelse av ledernes læring. Deltakerne skal i løpet av studiet anvende og prøve ut kunnskaper i sin egen organisasjon. Alle studietilbudene inneholder utprøving på egen arbeidsplass under studiet. Studiene legger til rette for erfaringsutveksling, samarbeid og veiledning mellom deltakerne.

Finansiering

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Det er ingen stipend- eller vikarordning for de modulbaserte videreutdanningstilbudene for ledere. Utgifter til reise, opphold og studiemateriell finansieres ikke av Utdanningsdirektoratet. 

Hvem kan søke?

Tilbudet er for styrere og assisterende styrere i barnehage, rektorer og andre ledere som jobber i grunnskolen eller videregående opplæring. Minimumskravet er at du må ha gjennomført styrer- eller rektorutdanningen eller ha minimum 30 studiepoeng i skoleledelse eller tilsvarende.

Tilbudet er for alle, uavhengig av om du allerede har en mastergrad eller ikke. Du kan ta en eller flere moduler avhengig av ønske og behov.

Slik søker du

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen du ønsker å studere ved. 

Du trenger ingen formell godkjenning av søknaden din fra eier, slik som du trenger når du søker styrer- eller rektorutdanningen. Vi oppfordrer likevel at du som søker har dialog med eieren din om deltakelse og tilrettelegging av studiene.

Søknadsbehandling

Dersom det er oversøkning til tilbudene blir alle styrere og rektorer prioritert foran andre ledere.

Ledere som er ansatt i kommuner som inngår i oppfølgingsordningen blir prioritert først i sine kategorier.

Har du spørsmål?

Vennligst ta kontakt med studiestedet direkte vedrørende søknadsprosess eller spørsmål knyttet til studiet.

Andre spørsmål kan rettes til rektorutdanning@udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!