Ledelse i barnehagen

Styreren har ansvar for å lede utviklingsprosesser i barnehagens personalgruppe, slik at barnehagen kan gi et kvalitativt godt tilbud til hvert barn. Her beskriver vi forventninger som stilles til en styrer i barnehagen.

For at barnehagen skal ha et læringsmiljø som utfordrer og utvikler barnehagens praksis, må styreren 

  • sørge for at det er gode vilkår for læring og utvikling i hele organisasjonen
  • ha god barnefaglig kunnskap og evne til å lede utviklings- og endringsarbeid i barnehagen
  • være godt kjent med og følge relevant lovverk med forskrift som regulerer barnehagens virksomhet

Ledelse i barnehagen

Staten stiller gjennom Barnehageloven krav til at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Ledelse er å ta ansvar for å oppnå resultater sammen med andre. Styreren leder gjennom andre og delegerer oppgaver og myndighet, men ansvaret kan ikke delegeres.

Barnehagens samfunnsmandat

Styreren som barnehagens øverste leder har ansvar for at barnehagens samfunnsmandat utøves i samsvar med barnehagelovens formål og innhold.

Barnehagen som kunnskapsorganisasjon

Barnehagen kan beskrives som en kunnskapsorganisasjon der de ansattes kompetanse har stor betydning for kvaliteten på barnehagetilbudet.

Personalgruppen i norske barnehager kjennetegnes ved å ha ulik utdanningsbakgrunn og barnehagefaglig kompetanse. At personalet har ulik kompetanse og utdanningsbakgrunn, kan gi muligheter i utformingen av innholdet i barnehagen, samtidig som det kan oppleves som krevende å lede utviklingen der personalet mangler relevant utdanning.

Styrers evne til å lede utviklings- og læringsprosesser i en barnehage, også der de ansatte har ulik kompetanse, vil være avgjørende for utviklingen av barnehagen som en lærende organisasjon.

Forventninger til styreren i barnehagen

Forventningene til styreren er beskrevet med utgangspunkt i den nasjonale lederutdanningen for styrere i barnehager. Kompetanseområdene som beskrives, må tilpasses den enkelte styrers forutsetninger for lederskap

Barns læring og utvikling - barnehagens omsorgs- og læringsmiljø

Styreren har ansvar for å tilby hvert enkelt barn et inkluderende barnehagemiljø som støtter opp om en allsidig utvikling, og som ivaretar behovet for omsorg og lek, læring og danning hos det enkelte barnet og i barnegruppen.

Styring og administrasjon

Styreren har ansvar for at barnehagens samfunnsmandat blir fulgt opp. Det innebærer at han eller hun handler på vegne av sentrale og lokale myndigheter og kjenner og følger loven, inkludert rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Styreren skal også sørge for god intern administrasjon, styring og kontroll.

Samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av personalet

Styreren har ansvar for at barnehagen fungerer godt som organisasjon og pedagogisk virksomhet. Han eller hun skal samarbeide med andre aktører og bidra i prosesser hvor målet er å støtte barns utvikling. Samarbeidspartnere kan være PP-tjenesten, helsestasjonen, grunnopplæringen, barnevernet og BUP.

Etablere en kollektiv kultur

Styreren må evne å involvere og engasjere ansatte og foreldre i arbeidet med å nå en felles målsetting. Han eller hun skal lede arbeidet med å etablere en kollektiv kultur som fører til et godt arbeidsmiljø der utviklingen av barnehagen gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling står sentralt.

Utvikling og endring

Styreren har det overordnede ansvaret for utvikling og endringsprosesser i barnehagen. Samfunnet, barnegruppen og foreldregruppen endrer seg over tid. Han eller hun har ansvar for å iverksette tiltak som bidrar til at barnehagen er i stand til å møte ytre krav og forventninger til innhold og oppgaver.

Lederrollen

Styreren skal ha et avklart forhold til lederrollen og sitt eget lederskap, og må være i stand til å definere og redefinere lederrollen og sine betingelser for å utøve god ledelse dersom forholdene krever det. En styrer må tydelig kommunisere krav, forventninger og mål til de ansatte. Styreren må også ha evne til å støtte og veilede de ansatte slik at de blir trygge i arbeidssituasjonen, og slik at de får brukt sin kompetanse på best mulig måte.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!