Leiing i barnehagen

Styraren har ansvar for å leie utviklingsprosessar i barnehagens personalgruppe, slik at barnehagen kan gi eit kvalitativt godt tilbod til kvart barn. Her beskriv vi forventningar til ein styrar i barnehagen.

Kvalitetsarbeid

Styreren har ansvar for at barnehagen fungerar godt som lærande organisasjon og pedagogisk verksemd. For at barnehagen skal ha eit læringsmiljø som utfordrar og utviklar barnehagens praksis må styraren:

  • syte for at det er gode vilkår for læring og utvikling i heile organisasjonen
  • ha god barnefagleg kunnskap og evne til å leie utviklings- og endringsarbeid i barnehagen
  • vere godt kjend med og følgje relevant lovverk med forskrift som regulerer barnehagens verksemd

Leiing i barnehagen

Staten set gjennom barnehageloven krav til at barnehagen skal ha ei forsvarleg pedagogisk og administrativ leiing. Leiing er å ta ansvar for å oppnå resultat saman med andre. Styraren leier gjennom andre og delegerer oppgåver og myndigheit, men ansvaret kan ikkje delegerast.

Barnehagens samfunnsmandat

Styraren som barnehagens øvste leiar har ansvar for utøving av barnehagens samfunnsmandat i samsvar med formål og innhald i barnehageloven.

Barnehagen som kunnskapsorganisasjon

Barnehagen kan beskrivast som ein kunnskapsorganisasjon der kompetansen til dei tilsette har mykje å seie for kvaliteten på barnehagetilbodet.

Personalgruppa i norske barnehagar er kjenneteikna ved å ha ulik utdanningsbakgrunn og barnehagefagleg kompetanse. At personalet har ulik kompetanse og utdanningsbakgrunn, kan gi moglegheiter i utforminga av innhaldet i barnehagen, samtidig som det kan opplevast som krevjande å leie utviklinga der personalet manglar relevant utdanning.

Styrarens evne til å leie utviklings- og læringsprosessar i ein barnehage, også der dei tilsette har ulik kompetanse, vil vere avgjerande for utviklinga av barnehagen som ein lærende organisasjon.

Forventningar til styraren i barnehagen

Forventningane til styraren er beskrivne med utgangspunkt i den nasjonale leiarutdanninga for styrarar i barnehagar. Kompetanseområda som er beskrivne, må tilpassast føresetnader for leiarskap hos den enkelte styraren.

1. Leiarrolla som styrar og leier av barnehagen

Styrar må ha eit bevisst forhold til si eiga leiarrolle og sitt eige leiarskap. Det er viktig med styrarar som tar initiativ og som er tydelege, involverande og demokratiske og som motiverer personalet i sitt arbeid. Styraren har ansvaret for at barnehagens samfunnsmandat blir følgt opp i samsvar med barnehage eigars ansvar. Det inneber at han eller ho handlar på vegne av sentrale og lokale myndigheiter og kjenner og følgjer loven, inkludert rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver.

Styrar skal leie det pedagogiske arbeidet for å realisere rammeplanen i praksis. Barnehagen har også ei viktig oppgåve i å fremme verdiar, haldningar og praksis for meir bærekraftige samfunn. Styraren skal sørge for gode system og rutiner for medbestemmelse, administrasjon, økonomistyring og kvalitetssikring.

Ein styrar må tydeleg kommunisere krav, forventninger og mål til dei ansatte. Styraren må også ha evne til å støtte og veilede dei ansatte slik at de blir trygge i arbeidssituasjonen, og slik at de får brukt og videreutvikla sin kompetanse på best mogle måte. Dette innebærer å systemer for oversikt og analyse av hvilke kompetansebehov barnehagen har behov for å utvikle.

2. Barnehagen som pedagogisk verksemd

Styrar følgjer opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhald og arbeidsmåter og sørger for at heile personalgruppa involveras.

Styraren må involvere og engasjere ansatte og foreldre i arbeidet med å nå ei felles målsetting. Han eller ho skal leie arbeidet med å etablere en kollektiv kultur som fører til et godt arbeidsmiljø der utviklingen av barnehagen gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling står sentralt. Styraren skal også sørge for å formidle og tydeliggjere forventninger til personalet i barnehagen, samt følge opp og sikre veiledning for den enkelte medarbeider.

Styraren har det overordnede ansvaret for at barnehagen arbeider med samisk språk og kultur. Samisk språk og kultur må være en del av barnehagens pedagogiske arbeid.

3. Utvikling og endringsarbeid

Styraren har det overordna ansvaret for utviklings- og endringsprosessar i barnehagen. Samfunnet, barnegruppen og foreldregruppen endrer seg over tid. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver slår fast at barnehagen skal være ein lærande organisasjon, slik at den er rusta til å møte nye krav og forventningar. Styrarar skal leie arbeidet med å beskrive, analysere og tolke barnehagens praksis som grunnlag for utvikling.

Styrerens evne til å lede utviklings- og læringsprosesser i en barnehage, også der de ansatte har ulik kompetanse, vil være avgjørende for utviklinga av barnehagen som en lærende organisasjon. Tilrettelegging for og kompetanse i utvikling av gode profesjonsfelleskap er vesentlig. Ledelse og styring av utvikling, og endringsprosesser blir derfor en sentral oppgave for styrer.

4. Tidleg innsats og inkluderande felleskap

Det ligger i barnehagens oppdrag å tilpasse det allmennpedagogiske barnehagetilbodet til barns behov og forutsetninger, også når barn har behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Inkludering i barnehagen handler også om tilrettelegging for sosial deltakelse.

Styraren har ansvar for at hvert enkelt barn tilbys et inkluderende barnehagemiljø som støtter opp om en allsidig utvikling, og som ivaretar behovet for omsorg og lek, læring og danning hos det enkelte barnet og i barnegruppen. Barnehagen skal også bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

5. Samarbeid med andre

Styraren må evne å involvere og engasjere ansatte og foreldre i arbeidet med å nå ei felles målsetting. Styraren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante institusjoner, slik som skulen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tenesta og barnevernet. og bidra i prosessar kor målet er å støtte barns utvikling. Forståelsen for og kompetanse i tverrfaglig samarbeid er vesentlig for styrer, samt bidra til at det er en kultur for samarbeid med andre i organisasjonen.

Styrerens evne til samarbeid med andre kolleger, barnehager, barnehageeier og andre eksterne aktører er avgjørende , for å skape en barnehage som bidrar til barns læring, mestring og trivsel.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!