Forslag til arbeidsprosess

Innhold og mål

 • Kvalitetskriterier for læremidler består av kunnskapsgrunnlaget for hvert fag med tilhørende digital veileder. Kunnskapsgrunnlaget og den digitale veilederen utgjør samlet veiledningsmateriell som skal støtte skoleeier og skoler i vurderingen av kvalitet i læremidler. Materiellet kan brukes til å vurdere kvaliteten i læremiddel skolen eller skoleeier allerede har, eller til å vurdere nye læremiddel før innkjøp. 

  Veiledningsmateriellet gir også signaler til læremiddelutviklere om hva som kjennetegner læremidler med god kvalitet. Det vil dessuten være nyttig for lærerstudenter og ansatte i lærerutdanningene, og kan støtte desentralisert kompetanseutvikling. 

  Selv om det er mulig å bruke kunnskapsgrunnlaget og veilederen hver for seg, vil samlet bruk gi best informasjon og forståelse av kvalitet i læremiddel. Utformingen av den digitale veilederen er basert på at alle kategorier og påstander skal være med i en fullstendig vurdering av et læremiddel.

 • Veiledningsmateriellet er utformet for bruk i kollektivt arbeid i profesjonsfellesskapet. Det er viktig at skoleeier/skoleleder lager en plan for hvordan prosessen skal foregå i egen kommune eller på egen skole. Kommunens og skolens pedagogiske utviklingsgruppe kan med fordel involveres i planleggingen av vurderingsprosessen. Det er viktig at skolens/skolenes lærere er involvert i vurderingene av læremidler slik at valg av læremidler tilpasses lokale forhold. Det er også mulig å gjøre enkeltvise vurderinger som ikke er en del av et kollektivt arbeid, men vi anbefaler sterkt at arbeidet gjøres i kollektive prosesser i profesjonsfellesskapet.  

 • Kvalitetskriteriene er laget for læremidler. I teksten i kunnskapsgrunnlaget og veilederen møter du derfor først og fremst begrepet læremiddel. Begrepene lærebok, læreverk, digitale ressurser eller digitale verktøy finnes også i teksten, ofte der sammenhengen gjør det naturlig eller at det refereres til forskning som bruker disse begrepene. Oversikten under gir oversikt over hva vi legger til grunn for de ulike begrepene i dette arbeidet: 

  Læremiddel

  «Med læremiddel meiner ein alle trykte, ikkje-trykte og digitale element som er utvikla til bruk i opplæringa. Dei kan vere enkeltståande eller gå inn i ein heilskap, og dekkjer aleine eller til saman kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.» (Forskrift til opplæringslova, § 17-1, 4. ledd)

  Lærebøker som tilfredsstiller kravene i forskriften er et trykt læremiddel.

  Læreverk Læremiddel som dekker en større del av læreplanverket omtales ofte som læreverk. Kan være både digitale og trykte. 
  Digitale ressurser Digitale ressurser er digitalt materiale som kan brukes i opplæringen. Jf. Rammeverk for lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK)  
  Digitale verktøy Digitale verktøy er utstyr og programvare som bruker digital teknologi, f.eks. datamaskin, lesebrett, mobiltelefon, ulike programmer for tekstbehandling, for å lage presentasjoner osv.  

Arbeidsprosessen

 • Vi anbefaler at innholdet i kunnskapsgrunnlaget leses og drøftes i profesjonsfellesskapet før start på den konkrete vurderingen av læremidler ved bruk av den digitale veilederen. Kunnskapsgrunnlaget har tekst på to nivå. Det grunnleggende nivået skal leses av alle. Tekst som er utdypende og referer til mer forskning blir synlig dersom man klikker på «Les meir». Dette er tekst som er frivillig fordypning for den som er interessert. 

  Skoleeiers/skolens pedagogiske utviklingsgruppe bør forberede bruk av teksten i kunnskapsgrunnlaget for kollegiet i felles utviklingstid. Det kan være hensiktsmessig å dele opp teksten for lesing og drøfting, og forberede spørsmål som knytter teksten til kommunens og skolens konkrete praksis og behov. Spørsmålene kan deles med lærerne som en lesebestilling (individuelt arbeid) før neste utviklingstid. Deretter drøftes spørsmålene i grupper og plenum i utviklingstida. 

  Kunnskapsgrunnlaget egner seg godt som støtte til å forstå og anvende innholdet i LK2020/LK2020S (Fagfornyelsen). Ved å drøfte føringer for læremidler anvendes innholdet i LK2020 på en konkret oppgave i kommunen/på skolen.

  • Drøft hvilke fag skoleeier/skolen skal vurdere læremidler for. Bruk gjerne skoleeiers/skolens pedagogiske utviklingsgruppe i de innledende drøftingene.
  • Opprett faggrupper som skal vurdere læremidler. Utviklingsgruppa og/eller faggruppene foreslår hvilke læremidler som skal vurderes. Faggruppa bør være stor nok til at flere vurderinger av samme læremiddel kan legges til grunn for drøfting og valg.
  • Skoleeier eller skoleleder setter opp vurderinger for hvert læremiddel i verktøyet i RefLex, og fordeler disse til de aktuelle lærerne. Se beskrivelse med skjermvideo av hvordan lærerne inviteres til å delta i vurderingen i RefLex under «Støtte til bruk av digital veileder».
  • Lærerne som involveres må sikres tilgang til de aktuelle læremidlene. Lærerne bør involvere elevene i vurderingen av læremiddelet, enten gjennom direkte bruk i opplæringen, eller gjennom samtaler med elevene.
  • Avtal tidsrom for evaluering med tydelig frist for gjennomføring. Etter fristens utløp, tar skoleeier eller skoleleder ut sammenstilt rapport for alle vurderinger for hvert læremiddel. Se beskrivelse med skjermvideo av hvordan dette gjøres i RefLex under «Støtte til bruk av digital veileder».
  • Skoleeier/skoleleder deler ferdigstilte rapporter med lærerne i hver faggruppe og ber de lese gjennom. Innkall faggruppa til oppsummerende møte på bakgrunn av den samlede rapporten. Drøft ev. også i utviklingsgruppa.
  • I det oppsummerende møtet drøftes fordeler og ulemper med de ulike læremidlene som er vurdert. For å effektivisere arbeidet, kan det være lurt å starte med læremidlene som får best vurdering i samlerapporten. Drøftingene bør også inkludere valg av digitale eller trykte læremidler, heldekkende læremidler (læremidler som skal dekke hele faget) eller læremidler som er modulbaserte (læremidler som dekker deler av faget).
  • Skoleeier/rektor bruker resultatet av drøftingene som grunnlag for ev. fortsatt bruk av læremidler som kommunen eller skolen allerede har, eller for innkjøp av nye læremidler.

Viktige hensyn

 • Vurderingen av et læremiddel henger nøye sammen med hvordan det aktuelle læremiddelet fungerer i relasjon til elevene og læreren som skal bruke det. Vi anbefaler at elevene høres i arbeidet med vurdering av læremidler. Måten det kan gjøres på vil variere ut fra elevenes alder, modenhet og fagets egenart.

  Under overskriften «Demokrati og medvirkning» i LK2020, overordnet del, heter det: «Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem.»  Meld. St. 6 (2019-2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» peker på at inkludering i skolen handler om at alle elever skal oppleve at de har en naturlig plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge og kunne erfare at de er betydningsfulle, og at de får medvirke i utformingen av sitt eget tilbud. Elevinvolvering i vurdering av læremidler er også i tråd Barnekonvensjonens artikkel 13 som omhandler barnets rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og artikkel 3 som slår fast at ved alle handlinger som berører barn skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

  Læremidlene er en sentral del av elevenes skolehverdag, og det er dermed naturlig at de involveres i vurderingen av disse.

 • I LK2020 er arbeidet med digitale ferdigheter beskrevet for alle fag under teksten «Om faget». I læreplanvisningen er disse koblet opp mot kompetansemål som inneholder digitale ferdigheter.

  Læremidler med god kvalitet støtter arbeidet med digitale ferdigheter. 

  Les mer om arbeid med digital kompetanse i skolen her

 • Meld. St. 6 (2019-2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» peker på mulighetene som ligger i digitale læremidler: «Digitale læremidler kan være en god støtte for lærerne når de skal tilpasse undervisningen til den enkelte, dersom de brukes riktig. Med digitale læremidler kan for eksempel elevene få oppgaver tilpasset sitt nivå.» Digitale læremidler gir gode muligheter for å tilpasse ulike elevers læringsbehov innenfor en rekke kompetanseområder både skriftlig, visuelt, auditivt, m.m. Meldingen viser også til at digitale læremidler kan bidra til økt motivasjon og engasjement. 

  Digitale læremidler med god kvalitet utnytter ulike modaliteter (tekst, lyd, bilde, animasjon, film osv.) til å tilpasse læringen til ulike elevers behov.

 • Utforming av tilgjengelige digitale læremidler handler om hvordan man legger til rette for at flest mulig, uavhengig av funksjonsevne, kan benytte ressursene. Digitale læremidler skal utformes i henhold til retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG 2.0) på minst nivå AA. Universell utforming er et viktig hensyn for å sørge for inkludering i læremidler, og for at alle elever skal oppleve at de har en naturlig plass i fellesskapet jf. Meld. St. 6 (2019-2020). Krav om universell utforming i digitale læremidler medfører at:

  • Læremiddelet har informasjon som alle elever kan oppfatte.
  • Læremiddelet gjør det mulig å tilpasse innhold på forskjellige måter (f.eks. ved enklere layout, tekstalternativer til alt ikke-tekstlig innhold og teksting av lydbaserte innslag). 

  Les mer om universell utforming og WCAG-standarden:

 • Personvernforordningen (GDPR) gjelder digitale læremidler. Skoleeier har ansvaret for at elevens personvern ivaretas. Innkjøper av digitale læremidler må sjekke at læremiddelutvikleren har ivaretatt kravet til personvern i læremiddelet på en forsvarlig måte. Les mer om personvern for barnehage og skole her.

  Kjernen i prinsippet om personvern er at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger, ha rett til å få vite hvilke opplysninger andre kjenner til om en selv, og hva opplysningene brukes til. Dersom læremiddelet som vurderes lagrer elevdata, er det viktig at skoleeier og skolen gjør seg kjent med hvordan sikkerheten for disse elevdataene ivaretas i læremiddelet. 

  Utdanningsdirektoratet anbefaler bruk av Feide/Nye Feide (Feide 2.0) som innloggingsløsning i alle digitale læremidler. Feide er den nasjonale løsningen for trygg innlogging og datadeling i utdanning og forskning.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!