Støtte til bruk av veilederen

Profesjonsfellesskapet

 • Kvalitetskriterier for læremidler består av kunnskapsgrunnlaget for hvert fag med tilhørende digital veileder. Den digitale veilederen er et verktøy for vurdering av læremidler som ligger i RefLex. Vi anbefaler å lese kunnskapsgrunnlaget før gjennomføring av vurdering i verktøyet i RefLex, samt at arbeidet gjøres kollektivt i profesjonsfellesskapet. 

  Verktøyet foreligger på bokmål og nynorsk og inneholder påstander som uttrykker kvalitet i læremidler, og som er basert på innholdet i kunnskapsgrunnlaget. Den som vurderer må ta stilling til påstanden ut fra en firedelt skala med alternativene: helt enig - delvis enig - delvis uenig - helt uenig samt muligehet til å velge ikke aktuelt. Det er også mulig å legge til en begrunnelse i et eget tekstfelt for dette.

 • Påstandene i veilederen er delt inn i tre kategorier. Mange av påstandene har innhold som kan høre til i mer enn en kategori. Arbeidsgruppene som har utformet kunnskapsgrunnlaget og veilederne har drøftet grunnlaget for kategoriinndelingen, og deretter gjort et valg om plassering i kategori ut fra en helhetlig vurdering. Se beskrivelse av kategoriene under. Det er viktig at den som vurderer et læremiddel har fokus på innholdet i selve påstanden, selv om påstanden også kunne ha vært plassert i en annen kategori. 

  Følgende tre kategorier er brukt i veilederen:

  • Føringer fra læreplanverket (for matematikk: kobling til læreplanverket)
   Påstander i denne kategorien er direkte knyttet til føringene i LK2020, overordnet del samt læreplanene for fagene. LK2020 inneholder både føringer for hva opplæringen skal inneholde, og grunnleggende verdier og prinsipper for hvordan opplæringen skal gjennomføres. Påstandene i denne kategorien grenser derfor i flere tilfeller til kategorien pedagogisk og didaktisk kvalitet. 
  • Pedagogisk og didaktisk kvalitet
   Påstander i denne kategorien er knyttet til fagpedagogisk og fagdidaktisk forskning om hva opplæringen i faget bør inneholde, og hvordan den bør gjennomføres. Kunnskap fra forskning om læremidler er også reflektert her. Siden LK2020 har føringer for hva opplæringen skal inneholde, samt grunnleggende verdier og prinsipper for hvordan opplæringen skal gjennomføres, grenser påstandene i denne kategorien i flere tilfeller til kategorien føringer fra læreplanverket. 
  • Utforming og tekstlig kvalitet (for matematikk: design)
   Påstander i denne kategorien er knyttet til hvordan innholdet i læremiddelet er utformet for å gi best mulig læring for eleven. Her er både form og funksjon involvert i påstandene. For språkfag er det naturlig at den språklige og innholdsmessige kvaliteten på tekstene (jf. det utvidede tekstbegrepet) er en del av vurderingen i kategorien. Hvordan læremiddelet utnytter sin affordans, og hvordan ulike modaliteter støtter opp om hverandre (tekst, lyd, bilde, animasjon, film osv.) til å tilpasse læringen til ulike elevers behov, uttrykkes også i påstandene i denne kategorien. Kategorien inkluderer dessuten vurdering av hvordan innholdet er strukturert, samt muligheten for å finne fram i læremiddelet på en effektiv måte.

Skoleeier og skoleleder

 • Skoleeier og skoleleder kan opprette vurdering for hvert læremiddel, og deretter invitere inn lærere til vurdering. Invitasjonen går deretter til de aktuelle lærerne på e-post. Se skjermvideoer under som viser hvordan dette gjøres. 

 • Etter at alle vurderingene er ferdigstilt, kan skoleleder/skoleeier ta ut samlerapport som sammenfatter vurderingene fra de ulike lærerne for hvert læremiddel. Denne deles deretter med faggruppa og skolenes/kommunens utviklingsgruppe for drøfting og valg av læremiddel. 

  Skoleleder kan sende samlerapport fra skolen videre til skoleeier direkte i RefLex. 

  Se skjermvideoer under som viser hvordan dette gjøres. 

Lærer

 • Lærerne som har mottatt invitasjon fra sin skoleleder, kan starte vurderingen i RefLex ved å bruke lenken som ligger i e-posten de mottar. NB! Det er svært viktig at denne lenken brukes, for at svaret skal bli en del av samlerapporten som tas ut til slutt. Se skjermvideo under som viser hvordan dette gjøres.

 • Det er mulig å gjøre enkeltvise vurderinger av et læremiddel. Disse kan ikke brukes i samlerapporter. Vi anbefaler at vurderingen gjøres via invitasjon fra skoleleder eller skoleeier, se beskrivelse ovenfor. Om man likevel vil gjennomføre en enkeltvis vurdering, viser skjermvideoen under hvordan det gjøres.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!