Vurdere og forbedre opplæringen

Læreplanverket er forskrift. Lærere, skoleledere og skoleeiere må derfor jevnlig vurdere om opplæringen er i tråd med læreplanverket og jobbe systematisk med utvikling av kvaliteten.

Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis. Overordnet del 3.5

Lærere

Læreren har ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere opplæringen. Læreren skal velge innhold, arbeidsmåter og organisering som bidrar til at den enkelte eleven og elevgruppa utvikler kompetanse i tråd med læreplanene.

Kompliserte pedagogiske spørsmål har sjelden sikre svar. De ansatte i skolen må derfor ha aksept og rom for å bruke sin vurderingsevne i yrkesutøvelsen. Lærere må tenke nøye over hva, hvordan og hvorfor elevene lærer, og hvordan de best mulig kan lede og støtte elevenes læring, utvikling og danning. Lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av undervisningen, utvikler en rikere forståelse av god pedagogisk praksis. Overordnet del 3.5

Funn i internasjonale studier viser at norske lærere er gode på å variere undervisningen. Imidlertid er de ikke alltid like gode til å begrunne hvordan arbeidsmåtene skal føre til at elevene skal nå målene i læreplanverket. TALIS 2018 viser en positiv utvikling for lærere på ungdomstrinnet når det gjelder å ha tydelige intensjoner, god klasseledelse og legge til rette for kognitive utfordringer til elevene. Norge ligger imidlertid under det internasjonale gjennomsnittet når det gjelder å gjøre undervisningen relevant og nyttig.

Elevene og lærerne skal vurdere undervisningen

Sammen med elevene skal læreren jevnlig vurderer undervisningen og læringsmiljøet for å sikre god læring. Informasjon skal brukes både til å forbedre opplæringen for elevene og som informasjon i skolebasert vurdering for forbedring av praksis på hele skolen.

Se veiledning om undervisningsvurdering

Skolebasert vurdering

Skolen skal jevnlig vurdere om organisering, tilrettelegging og gjennomføring av opplæringen bidrar til at målene i læreplanverket blir nådd. Elevene skal involveres i vurderingen. Skoleeier har ansvar for å sørge for at vurderingen blir gjennomført. Skolebasert vurdering er en lovpålagt føring for å sikre systematisk arbeid med kvaliteten på opplæringen.

Kontinuerlig arbeid med læreplanverket handler om å reflektere over opplæringens kvalitet, drøfte styrker og svakheter ved skolens praksis, stille åpne spørsmål til bruken av ressurser og vurdere om planlagt praksisendring fører til forbedring.

Ressurser

RefLex – Hjelp til å vurdere hvordan du praktiserer regelverket

Ståstedsanalysen – Refleksjonsverktøy for hele personalet

Ekstern vurdering – Metodikk for vurdering med eksternt blikk

Utvikle praksis sammen – Råd og ideer til måter å jobbe på

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!