Tilstandsrapport - mal og kjenneteikn på gode rapportar

Den årlege tilstandsrapporten har som mål å bidra til større merksemd om kvaliteten på opplæringa. 

Rapporten er meint å vere eit utgangspunkt for dialog, drøfting og planlegging av arbeidet med kvalitetsutvikling i kommunane og fylkeskommunane.

Kva er ein tilstandsrapport?

Ein tilstandsrapport inneheld vanlegvis både tall og forteljingar. Innhaldet skal vere ei analyse av tilstanden og vise korleis skoleeigar vurderer opplæringa på områda læringsmiljø, elevresultat og gjennomføring/fråfall.

Rapporten skal inngå i det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigar og leggje grunnlaget for vedtak om prioriteringar og tiltak.

Rapporten skal drøftast i kommunestyret, på fylkestinget og i styret ved private skolar.

Rapporten er eigendomen til skoleeigar, og er ikkje del i eit rapporteringskjede. Mange kommunar kallar rapporten for kvalitetsmelding for betre å få fram kva dokumentet skal bidra til.

I arbeidet med dei nye læreplanane og desentralisert ordning kan tilstandsrapporten gi støtte gjennom å lyfte problemstillingar til politisk leiing og synleggjere behovet for prioriteringar og tiltak.

Vi har laga ein mal som er frivillig å bruke. Føremålet med malen er at det skal vere lett å finne relevante tal og data. Det er meininga at de skal redigere i dokumentet som blir generert, og at de bruker valmoglegheitene i malen slik at han blir eit godt verktøy lokalt.

Bruk av tall og data i skolens kvalitetsarbeid

Du kan lese meir om kva for informasjon du finn i malen: 

For grunnskoleFor videregående
 • Forside
 • Elever og lærere
 • Læringsmiljø
 • Nasjonale prøver 5. trinn
 • Nasjonale prøver ungdomstrinn
 • Karakterer og grunnskolepoeng
 • Skolebidrag
 • Gjennomføring
 • Forside
 • Elever og lærere
 • Læringsmiljø
 • Karakter
 • Fag- og sveinebrev
 • Skolebidrag
 • Gjennomføring og overgang
 • Gjennomføring av læretiden

Ein årleg tilstandsrapport som gir godt grunnlag for skoleutvikling, har desse kjenneteikna.

Tilstandsrapporten

 • er forankra hos politikarane, utdanningsadministrasjonen og skoleleiinga i kommunen og fylkeskommunen
 • er resultatet av ein felles prosess
 • analyserer resultata frå skolane i lys av lokale føresetnader. I innleiinga til rapporten kan særtrekka ved kommunen, kommenterast for å setje resultata inn i ein kontekst
 • gir gode og utfyllande vurderingar av resultata ved skolane
 • legg fram data og informasjon på ein lettfatteleg og forståeleg måte
 • formulerer mål og tiltak som er funderte i lokale føresetnader, eller viser til andre planar i kommunen/fylkeskommunen der det er utforma mål og tiltak som er relevante for rapporten
 • argumenterer for kva som er relevante tiltak ut frå resultata som ligg føre, og ut frå forsking og faglitteratur på områda
 • konkretiserer og prioriterer tiltak, slik at det blir lettare å behandle rapporten politisk og følgje han opp etter at vedtak er gjorde i kommunestyret/fylkestinget
Opplæringsloven § 13-3e. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å arbeide med kvalitetsutvikling

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!