Tilstandsrapport - mal og kjenneteikn på gode rapportar

Den årlege tilstandsrapporten har som mål å bidra til større merksemd om kvaliteten på opplæringa. 

Rapporten er meint å vere eit utgangspunkt for dialog, drøfting og planlegging av arbeidet med kvalitetsutvikling i kommunane og fylkeskommunane.

Kva er ein tilstandsrapport?

Innlogging

Det er for tiden enkelte som ikke får åpnet mal for tilstandsrapport. Vi jobber med å løse feilen.

Mal for tilstandsrapport - grunnskole

Mal for tilstandsrapport - videregående skole

Ein tilstandsrapport inneheld vanlegvis både tall og forteljingar. Innhaldet skal vere ei analyse av tilstanden og vise korleis skoleeigar vurderer opplæringa på områda læringsmiljø, elevresultat og gjennomføring/fråfall.

Rapporten skal inngå i det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeigar og leggje grunnlaget for vedtak om prioriteringar og tiltak.

Rapporten skal drøftast i kommunestyret, på fylkestinget og i styret ved private skolar.

Rapporten er eigendomen til skoleeigar, og er ikkje del i eit rapporteringskjede. Mange kommunar kallar rapporten for kvalitetsmelding for betre å få fram kva dokumentet skal bidra til.

I arbeidet med dei nye læreplanane og desentralisert ordning kan tilstandsrapporten gi støtte gjennom å lyfte problemstillingar til politisk leiing og synleggjere behovet for prioriteringar og tiltak.

Vi har laga ein mal som er frivillig å bruke. Føremålet med malen er at det skal vere lett å finne relevante tal og data. Det er meininga at de skal redigere i dokumentet som blir generert, og at de bruker valmoglegheitene i malen slik at han blir eit godt verktøy lokalt.

Bruk av tall og data i skolens kvalitetsarbeid

Du kan lese meir om kva for informasjon du finn i malen: 

For grunnskoleFor videregående
 • Forside
 • Elever og lærere
 • Læringsmiljø
 • Nasjonale prøver 5. trinn
 • Nasjonale prøver ungdomstrinn
 • Karakterer og grunnskolepoeng
 • Skolebidrag
 • Gjennomføring
 • Forside
 • Elever og lærere
 • Læringsmiljø
 • Karakter
 • Fag- og sveinebrev
 • Skolebidrag
 • Gjennomføring og overgang
 • Gjennomføring av læretiden

Ein årleg tilstandsrapport som gir godt grunnlag for skoleutvikling, har desse kjenneteikna.

Tilstandsrapporten

 • er forankra hos politikarane, utdanningsadministrasjonen og skoleleiinga i kommunen og fylkeskommunen
 • er resultatet av ein felles prosess
 • analyserer resultata frå skolane i lys av lokale føresetnader. I innleiinga til rapporten kan særtrekka ved kommunen, kommenterast for å setje resultata inn i ein kontekst
 • gir gode og utfyllande vurderingar av resultata ved skolane
 • legg fram data og informasjon på ein lettfatteleg og forståeleg måte
 • formulerer mål og tiltak som er funderte i lokale føresetnader, eller viser til andre planar i kommunen/fylkeskommunen der det er utforma mål og tiltak som er relevante for rapporten
 • argumenterer for kva som er relevante tiltak ut frå resultata som ligg føre, og ut frå forsking og faglitteratur på områda
 • konkretiserer og prioriterer tiltak, slik at det blir lettare å behandle rapporten politisk og følgje han opp etter at vedtak er gjorde i kommunestyret/fylkestinget
Opplæringsloven § 13-3e. Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å arbeide med kvalitetsutvikling

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!