Tilstandsrapport - mal og kjenneteikn på gode rapportar

Den årlege tilstandsrapporten har som mål å bidra til større merksemd om kvaliteten på opplæringa. Rapporten er meint å vere eit utgangspunkt for dialog, drøfting og planlegging av arbeidet med kvalitetsutvikling i kommunane og fylkeskommunane.

Mal for tilstandsrapport

Vi har laga ein mal som er frivillig å bruke. Føremålet med malen er at det skal vere lett å finne relevante tal og data. Malen finn de når de loggar dykk inn i Skoleporten. Det er meininga at de skal redigere i dokumentet som blir generert i Skoleporten, og at de bruker valmoglegheitene i malen slik at han blir eit godt verktøy lokalt.

Mal for tilstandsrapport og andre verktøy i Skoleporten

Kjenneteikn ved gode tilstandsrapportar

Ein årleg tilstandsrapport som gir godt grunnlag for skoleutvikling, har desse kjenneteikna.

Tilstandsrapporten

  • er forankra hos politikarane, utdanningsadministrasjonen og skoleleiinga i kommunen og fylkeskommunen
  • er resultatet av ein felles prosess
  • analyserer resultata frå skolane i lys av lokale føresetnader. I innleiinga til rapporten kan særtrekka ved kommunen, kommenterast for å setje resultata inn i ein kontekst
  • gir gode og utfyllande vurderingar av resultata ved skolane
  • legg fram data og informasjon på ein lettfatteleg og forståeleg måte
  • formulerer mål og tiltak som er funderte i lokale føresetnader, eller viser til andre planar i kommunen/fylkeskommunen der det er utforma mål og tiltak som er relevante for rapporten
  • argumenterer for kva som er relevante tiltak ut frå resultata som ligg føre, og ut frå forsking og faglitteratur på områda
  • konkretiserer og prioriterer tiltak, slik at det blir lettare å behandle rapporten politisk og følgje han opp etter at vedtak er gjorde i kommunestyret/fylkestinget.
I 2009 blei § 13-10 i opplæringslova utvida med krav om at offentlege og private skoleeigarar skulle utarbeide og drøfte ein årleg rapport om tilstanden på områda læringsresultat, læringsmiljø og fråfall. Ein mal for tilstandsrapportar ligg i Skoleporten, men det er ikkje obligatorisk å bruke denne malen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!