Kvalitet i opplæringen - hvordan vurdering kan bidra til kvalitetsutvikling

5 Mål for kvalitetsutviklingen

Det er fastsatt politiske, overordnede sektormål nasjonalt :

  1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv
  2. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis  som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet
  3. Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring

Innenfor de politisk fastsatte nasjonale sektormålene skal skoleeiere, her forstått som kommunestyret, fylkestinget og øverste ledelse ved private skoler og skoler/lærebedrifter, utforme konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor sitt ansvarsområde.

For å vite om kvaliteten på opplæringen er god, skal de drøfte hvordan god kvalitet kan gjenkjennes. Flere teoretikere kaller dette «å forhandle». Begrepet «forhandle» blir brukt fordi ulikt maktforhold og ulike interesser spiller en rolle i slik prosess. Prosessen må ikke forveksles med forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det skal utformes mål for god nok kvalitet på den enkelte skole, i lærebedriften og i den enkelte kommune og fylkeskommune. Å ligge over eller på et nasjonalt snitt, er i seg selv ikke en indikasjon på god kvalitet. Aktørene må ta utgangspunkt i sine egne forutsetninger og resultater når målene utformes. Realistiske og ambisiøse mål bidrar til en klar retning for kvalitetsutviklingsprosessen lokalt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!