Kvalitet i opplæringen - hvordan vurdering kan bidra til kvalitetsutvikling

Kildehenvisning

 • Kap. 3 - Rambøll (2012) Evaluering av tilstandsrapporten som verktøy for kvalitetsutvikling i kommuner og fylkeskommune
 • Kap. 3 -Petter Aasen m fl (2012) Kunnskapsløftet som styringsreform – et løft eller et løfte.
 • Kap. 3 - NOU 2002:10 Førsteklasses fra første klasse jf. Innset. S nr. 12 (2002-2003) og St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 3 (2002-2003)
 • Kap. 3 - St.prp. nr. 65 (2002–2003) beskriver denne strategien
 • Kap. 4 - Først omtalt i St.meld. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen. Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) beskriver forventede prosesser knyttet til behandlingen av rapporten.
 • Kap. 4 - Peter Dahle-Larsen (2008) Kvalitetens beskaffenhet
 • Kap. 4 - Definisjonene er hentet fra Kvalitetsutvalgets NOU 2002: 10 Førsteklasses fra første klasse
 • Kap. 5 - Disse er presentert i St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen og gjentatt i St.meld. nr. 22 Motivasjon – Mestring – Muligheter (2010 – 2011)
 • Kap. 5 - Kompetansebevis gir ikke anerkjennelse for videre utdanning eller arbeidsliv. Sitatet er hentet direkte fra St. meld. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen
 • Kap. 5 - Peter Dahle-Larsen (2008) Kvalitetens beskaffenhet, Knut Roald (2010) Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring mellom skole og skoleleger
 • Kap. 6 - Wells, C. G. (1999). Dialogic inquiry. Towards a sociocultural practice and theory of education. New York: Cambridge Universitas Press  
 • Kap. 6 - Louise Haavard (2012) om selvregulert læring på alle nivå i utdanningssektoren: https://www.udir.no/Vurdering-for-laring/
 • Kap. 6 - Utdanningsdirektoratet (2012) «Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017»
 • Kap. 7- Kvalitetshjulet er en forenkling av Demmings kvalitetssirkel, Demming (1988) 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!