Kvalitet i opplæringen - hvordan vurdering kan bidra til kvalitetsutvikling

3 Historikk

En OECD-rapport påpekte i 1988 at Norge var ett av få land i Vest-Europa som manglet et nasjonalt system for kvalitetsvurdering av grunnopplæringen. Det fantes oversikt over ressurser som ble tilført utdanningssektoren, men nasjonale myndigheter visste lite om hvilke læringsresultater disse ressursene førte til.

Et offentlig utvalg, Kvalitetsutvalget, la i 2002 fram en delinnstilling  og beskrev et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for norsk grunnopplæring. Stortinget ga sin tilslutning til forslaget  i 2003.  En samlet strategi for kvalitetsutvikling i grunnopplæringen  omfattet etableringen av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og endring av opplæringsloven for å sikre skoleeier større lokalt handlingsrom og ansvar.

Nasjonal kvalitetsvurderingssystem ble innført i 2004. Intensjonen var at systemet skulle bidra til kvalitetsutvikling gjennom tilgang på kunnskap om tilstanden i utdanningssektoren. Å synliggjøre skolens resultater skulle bidra til ansvarliggjøring av alle nivåer – både internt i skolen og ved hjelp av eksternt trykk.

Fra 2004 besto systemet av nasjonale prøver i elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning  og engelsk. Tilsyn, internasjonale undersøkelser, forskning og evaluering ble også regnet som deler av kvalitetsvurderingssystemet. Skoleporten skulle formidle tilgjengelig informasjon om kvaliteten i grunnopplæringen og synliggjøre læringsresultater, læringsmiljø, ressurser i grunnopplæringen og skolefakta for den enkelte skole, kommune og fylkeskommune.

Et krav om at en årlig tilstandsrapport om læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring skulle drøftes i kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private skolene, ble innført i 2009. Samtidig ble Ståstedsanalysen, et verktøy til støtte for skolenes vurderingsarbeid, innlemmet i Skoleporten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!