Kvalitet i opplæringen - hvordan vurdering kan bidra til kvalitetsutvikling

11 Frivillige verktøy i kvalitetsvurdering

Utdanningsdirektoratet har utviklet en rekke verktøy til bruke i kvalitetsvurdering. Nedenfor beskriver vi noen av de frivillige verktøyene.

Skoleporten

Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foreldre, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnopplæringen. Skoleporten inneholder indikatorer for vurderingsområdene læringsmiljø, resultater, ressurser og gjennomføring, i tillegg til enkelte nøkkeltall.

Karakterstøttende prøver

Karakterstøttende prøver kan både brukes som støtte til underveis- og standpunktvurdering, og til å sammenlikne seg mot nasjonalt nivå for å bedre skolens vurderingspraksis. Karakterstøttende prøver er utviklet i naturfag og utvikles i samfunnsfag for 8. til 10. trinn.

Læringsstøttende prøver

Læringsstøttende prøver kan både brukes som støtte i underveisvurderingen, og til å sammenlikne seg med nasjonalt nivå for å utvikle skolens vurderingspraksis. Læringsstøttende prøver til dette formålet utvikles i skriving og digitale ferdigheter.

Kartleggingsprøver

De frivillige kartleggingsprøvene i regning på 1. og 3. trinn og engelsk på 3. trinn og Vg1, avdekker elever under bekymringsgrensen. Resultatene brukes som grunnlag i planlegging av tidlig innsats for elever som trenger ekstra oppfølging. Prøve i digitale ferdigheter for 4. trinn med samme formål er under utvikling.

Undervisningsvurdering i fag – en veileder for elever og lærere

Formålet med veilederen er å vise hvordan elevene og læreren sammen kan evaluere og forbedre opplæringen i faget på en konstruktiv måte. Vurderingen skal utvikle dialogen mellom lærer og elev, og den skal dreie seg om forhold som de sammen eller hver for seg kan gjøre noe med. Vurderingen skal være direkte relatert til opplæringen i det enkelte fag. Vurderingen skal handle om læringsmål, arbeidsmåter, læringsstrategier, innhold og organisering i timene.

Veilederen er utviklet i et samarbeid mellom Utdanningsforbundet, KS, Elevorganisasjonen og Utdanningsdirektoratet.

Ståstedsanalysen for skole

Ståstedsanalysen er et prosess- og refleksjonsverktøy som sammenstiller data fra Skoleporten med personalets egen vurdering av praksis ved skolen. Analysen er et verktøy i arbeidet med å identifisere skolens styrker og utfordringer. Hensikten med å gjennomføre Ståstedsanalysen er å skape en felles oppfatning av skolens praksis og hvilke områder skolen bør arbeide videre med. Etter at Ståstedsanalysen er gjennomført, skal skolen utforme forbedringsmål og tiltak.

Organisasjonsanalysen

Organisasjonsanalysen er et kartleggingsverktøy som består av en forskningsbasert spørreundersøkelse. Assistenter, lærere, ledere og eventuelt andre ansatte svarer på påstander knyttet til forvaltning av kompetanse, forbedring av undervisning og arbeidsmåter og skolens evne til å gjennomføre endringer. Analysen skal fange opp viktige sider ved organisering, samhandling og kultur ved skolen og stimulere til diskusjon om praksis og forbedringsområder.

Mal for tilstandsrapport

Tilgjengelig i Skoleporten finnes en mal for tilstandsrapport som henter data fra Skoleporten på områdene fakta om elever og undervisningspersonale, læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring. Som en del av malen ligger det veiledninger om hvordan data kan analyseres og suppleres slik at kunnskapsgrunnlaget danner en basis for drøfting i kommunestyret om kvaliteten på opplæringen. 

Digital modell av systemet for kvalitet i skolen

I 2013 vil udir.no/utvikling presentere en digital modell som viser systemet for kvalitet i skolen. I denne modellen skal det være enkelt å finne beskrivelse av aktiviteter, krav og tilbud om støtte.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!