Kvalitet i opplæringen - hvordan vurdering kan bidra til kvalitetsutvikling

8 En lærings- og utviklingsorientert vurderingskultur

Prosessen med å endre og videreutvikle vurderingspraksis og vurderingskultur krever langsiktig læringsorientert arbeid. Studier viser at en veksling mellom arbeid på egen skole og arbeid i nettverk er med på å utvikle kompetanse og endre praksis.

Forutsetningen er at nettverksarbeidet er forpliktende og at lærere, skoleledere og skoleeier reflekterer over og deler erfaringer fra egen praksis.

Kvalitetsvurdering på individnivå 

Individuell vurdering er vurdering av eleven og lærlingens læringsutbytte og faktorer som påvirker læringsutbyttet. Formålet er enten læring eller å beskrive oppnådd kompetanse. Vi bruker begrepene underveisvurdering og sluttvurdering.

Sluttvurdering beskriver oppnådd kompetanse ved avslutningen av grunnskoleopplæringen på 10. trinn, og ved avslutningen av fag i videregående opplæring.

Underveisvurdering omfatter all vurdering som skjer i opplæringen fram til sluttvurderingen. Vurderingsinformasjon skal i underveisvurderingen brukes med det formål å justere lærerens undervisningspraksis og elevens og lærlingens forberedelse og deltakelse i opplæringen, slik at elever og lærlinger lærer mer og bedre. Underveisvurderingen involverer altså både lærer og instruktør og elev og lærling. For lærer og instruktør er vurdering en del av elevenes opplæring, og utfordringen er å planlegge hvordan elev og lærling skal involveres i vurderingsarbeidet, slik at dette arbeidet også skal gi læring. Når underveisvurderingen bidrar til å endre premissene for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, kaller vi det ”vurdering for læring”.

Kvalitetsvurdering på systemnivå

I et system som setter læring og kvalitetsutvikling i fokus, bruker alle nivåer kunnskapsgrunnlaget med det formål å forbedre kvaliteten på opplæringen. Vurderingsinformasjon fra prøver og undersøkelser sees i sammenheng med annen vurderingsinformasjon, analyseres og brukes i oppfølgingen av elever, lærere, skoler og skoleeiere. Ved å fastsette tydelige mål, gi tilbakemeldinger og legge til rette for egenvurdering, skapes en kultur som setter læring og utvikling i fokus både i klasserommet og i nivåene over.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!