Kvalitet i opplæringen - hvordan vurdering kan bidra til kvalitetsutvikling

4 Hva er kvalitet?

Opplæringsloven og privatskoleloven med forskrifter inneholder krav til skoleeier, skolen og opplæringen. De fleste av disse kravene regulerer ytre forutsetninger for kvalitet, men enkelte krav gjelder skolens arbeid med opplæringen. Der ytre forutsetninger og skolens arbeid med opplæringen er regulert, vil regeletterlevelse være en nødvendig forutsetning og et godt grunnlag for å oppnå ønsket resultat.

I tillegg har nasjonale myndigheter utarbeidet tegn på god praksis i Ståstedsanalysen for skoler og beskrivelse av god klasseledelse og god opplæring i lesing og regning for lærere på ungdomstrinnet. Disse beskrivelsene er ikke heldekkende, er frivillige å bruke og er ment som støtte til arbeidet med kvalitetsvurdering og utvikling lokalt.

Kvalitet i opplæringen kjennetegnes av i hvilken grad de politisk fastsatte sektormålene og de lokale målene for opplæringen nås.

Struktur- prosess og resultatkvalitet

For å synliggjøre hva som påvirker kvaliteten i skolen deler vi kvaliteten i struktur-, prosess- og resultatkvalitet , fig 1. Strukturkvalitet beskriver ytre forutsetninger, organisasjon og ressurser. Prosesskvalitet handler om skolens eget arbeid med opplæringen. Resultatkvaliteten beskriver det en ønsker å oppnå med den pedagogiske virksomheten, nemlig det helhetlige læringsutbyttet for eleven eller lærlingen. Resultatkvaliteten er overordnet, mens kvaliteten på struktur og prosess er vesentlige forutsetninger for resultatkvaliteten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!