Læringsprosessen - kvalitet i fagopplæringen

Læringsprosessen er aktiviteter og forhold i opplæringen som påvirker elever og lærlingers læringsutbytte.

Et godt læringsmiljø er den viktigste forutsetningen for å lære. Et slikt læringsmiljø forutsetter trygge og tydelige voksne, som kan skape et inkluderende læringsfelleskap som er fritt for alle typer krenkelser. Relasjonen mellom lærer og elev/lærling og instruktør er avgjørende for trivsel og læring.Opplæring i bedrift foregår ofte på ulike arenaer og involverer flere aktører enn i skole. Samspillet mellom de nære aktørene rundt lærlingen/lærekandidaten er en vesentlig premissgiver for god opplæring.

Aktivt involvere lærlingen

Gjennom å involvere elever og lærlinger i utviklingen av mål, kriterier og i vurderingen av eget arbeid, blir de mer klar over hva som skal læres, og hvordan de lærer. Ved at elevene og lærlingene lærer hvordan de skal vurdere sitt eget arbeid, kan de reflektere over hvorvidt et læringsmål er nådd eller ikke.

Læringsfremmende tilbakemeldinger kan øke læringen betraktelig. Dette forutsetter at elevene og lærlingene er kjent med og forstår mål og kriterier for hvert enkelt arbeid, og at de får tilbakemeldinger på et tidspunkt i opplæringen som gir dem mulighet til å justere egen læring.

Utbyttet av opplæringen

Flere trekk ved lærlingens adferd kan ha betydning for utbyttet av opplæringen. Det å være pliktoppfyllende, ha sosial og faglig trivsel, være motivert og ha høy grad av faglig selvtillit er variabler som påvirker utbyttet av læringen. I tillegg kan holdningen til fag, læring og fravær være trekk ved elevens og lærlingens adferd som kan få betydning for måloppnåelsen.

Det er to hovedmål for fagopplæring, læringsutbytte og å gjennomføre med en kompetanse som kvalifiserer for arbeidsliv og studier.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!