Informasjon til skoleeiere- videreutdanning for yrkesfaglærere

Studieåret 2020/2021 kan yrkesfaglærere søke en rekke videreutdanningstilbud innen yrkesfag. Yrkesfaglærere som ønsker videreutdanning må søke i søknadssystemet på udir.no innen 1. mars. Skoleeieres frist for å behandle og prioritere søknader var 22. mars.

Studieåret 2020/2021 er det 21 tilbud innen yrkesfag ved 7 universitets- og høgskoleinstitusjoner (UH). Tilbudene går over ett eller to semester og gir 15 eller 30 studiepoeng.

Det er tilbud innen tre temaområder:

 • pedagogiske metoder og yrkesdidaktikk
 • klasseledelse, elevkunnskap og veiledning
 • yrkesfaglig kompetanse – i bredde og dybde

Yrkesfaglærere over hele landet kan søke på alle tilbud. Lærere fra friskoler kan delta på lik linje med lærere fra offentlige skoler.

Oversikt over tilbudene finner du i studiekatalogen.

Viktige datoer for videreutdanning studieåret 2020/2021

1. februar: Søknadsskjema for lærere tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for lærere

22. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne eller avslå og prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeierne

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å vurdere og foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog

1. september: Frist for skoleeierne for å bekrefte deltakelse

Desember: Utbetaling av vikar- og stipendmidler for høstsemesteret til skoleeierne

15. mars 2020: Frist for skoleeiere for å bekrefte fortsatt deltakelse i vårsemesteret
Juni: Utbetaling av vikar- og stipendmidler for vårsemesteret til skoleeierne

Hvem kan delta på tilbudene?

Yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfag er målgruppen for tilbudene. Det er ikke krav om at yrkesfaglæreren har hele sin stilling som programfaglærer. Yrkesfaglæreren må være i arbeid.

Vi gjør oppmerksom på at opptakskravene kan variere. Søker er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med opptakskravet til studiet hun/han søker opptak til og å søke institusjonen om opptak.

Dersom tilbudet ikke fylles opp, kan UH-institusjonene også ta opp instruktører, faglige ledere i bedrift, avdelingsledere for yrkesfaglige utdanningsprogram og fellesfaglærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram.

Videreutdanning for andre målgrupper

Andre målgrupper skal ikke søke i søknads- og oppfølgingssystemet på udir.no, men må snakke med sin arbeidsgiver hvis de ønsker videreutdanning.

Fylkeskommuner som ønsker videreutdanning for andre målgrupper må ta direkte kontakt med universitetet/høgskolen innen 15. mars. Utdanningsdirektoratet vil etter dette ha kontakt med universitetene og høgskolene om antallet. Utdanningsdirektoratet vil prioritere yrkesfaglærere som søker videreutdanning. Dersom tilbudet ikke fylles opp, kan UH fylle opp tilbudene med andre målgrupper.

UH vil få finansiering for deltakere innenfor andre målgrupper, innenfor rammen av avtalen med direktoratet. Skoleeier får ikke stipend- og vikarmidler for denne målgruppen.

Du kan lese mer om etterutdanning gjennom desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag.

Finansiering av videreutdanningen

De fleste tilbudene innen yrkesfag har 15 studiepoeng. Satsene i vikarordningen og stipendordningen er derfor oppgitt med utgangspunkt i dette. For tilbudet som har 30 studiepoeng, er satsene det dobbelte.

Lærere kan søke om finansiering for å delta på ett studietilbud.

Vikarordning

I vikarordningen blir det statlige tilskuddet for 15 studiepoeng økt til 102 000 kr studieåret 2020/2021. Yrkesfaglærere som deltar i vikarordningen og tar 15 studiepoeng, skal totalt frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 18,75 prosent av full stilling. Hvordan denne tiden fordeles i løpet av studieåret, må avklares lokalt.

Stipendordning

I stipendordningen øker det statlige stipendet til 58 000 kr til yrkesfaglærere som tar 15 studiepoeng. Stipendet blir utbetalt til skoleeieren, som deretter utbetaler stipendet til læreren. 

Studiestipendet er i utgangspunktet skattepliktig

I stipendordningen har læreren krav på fri til lesedager og eksamen i samsvar med avtaleverket mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom læreren trenger ytterligere fri for å gjennomføre studiet, må dere avtale lokalt om læreren skal innvilges permisjon med eller uten lønn. 

Vi forutsetter at lærerne i både vikar- og stipendordningen følger planlagt studieprogresjon.

Reise, opphold, læremidler

Skoleeierne skal dekke kostnader til reise, opphold, læremidler og liknende for lærere i både vikar- og stipendordningen.

Andre studietilbud

I tillegg til å søke stipend- eller vikarordning for videreutdanningstilbud innen yrkesfag, kan yrkesfaglærere søke stipend- eller vikarordning for å delta på studietilbud som er opprettet for Kompetanse for kvalitet.

Lærerne må selv undersøke at de er kvalifisert for opptak ved studiet de søker, før de søker om stipend eller vikarordning.

Lærere som har fått godkjent søknad om stipend eller vikarordning for å delta på et tilbud i studiekatalogen, må søke om opptak på studiet direkte til den aktuelle høgskolen eller universitetet som hun/han er blitt fordelt til.

Steg i søknadsbehandlingen - videreutdanning

1. Lærere søker sin skoleeier om å få delta innen 1. mars

Læreren må registrere søknaden innen utgangen av 1. mars. Pålogging skjer gjennom ID-porten eller Feide. I søknaden må læreren bekrefte at rektor støtter søknaden.

Læreren har mulighet til å redigere opplysningene i egen søknad fram til søknadsfristens utløp 1. mars. Ved innloggingsproblemer eller andre spørsmål må læreren ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide.

Søknaden gjelder kun for studieåret 2020/2021.

Fra 1. februar kan du som skoleeier logge deg inn i søkesystemet med ditt UBAS-passord og se oversikt over registrerte søknader.

2. Skoleeierne behandler og videresender aktuelle søknader til Udir innen 22. mars

Fra 3. mars får skoleeierne tilgang til å behandle søknadene i søknadssystemet. Skoleeierne mottar før dette en e-post fra Udir som beskriver hvordan dette skal gjøres.

I perioden fra 3. mars til 22. mars må skoleeierne godkjenne eller avslå søknadene, prioritere mellom de godkjente søknadene og videresende godkjente søknader til Udir.

Alle søknader må være godkjent eller avslått innen fristen 22. mars. Det er ikke mulig å redigere søknader etter fristen. Udir behandler kun søknadene som er godkjent av skoleeiere innen fristens utløp.

I søknadssystemet kan dere i perioden 3.–22. mars selv:

 • åpne for at lærere skal gjøre endringer i deres egen søknad.
 • hente inn nye søknader fra lærere som ikke har søkt innen 1. mars.
 • endre opplysninger om godkjenning eller avslag på søknader og valg av finansieringsordning

Etter at dere har behandlet søknadene og sendt dem videre til Udir, får lærerne automatisk en e-post med beskjed om at skoleeier har godkjent eller avslått søknaden, og hvilken finansieringsordning søknaden er godkjent for.

Dersom du som skoleeier endrer status fra godkjent til avslått eller omvendt på en søknad som allerede er sendt, mottar læreren som har søkt, en ny automatisk e-post. Det er den sist sendte e-posten som er den gjeldende for læreren.

Skoleeier har ansvar for den videre dialogen med lærerne som har søkt.

3. Skoleeierne får svar på søknadene om videreutdanning senest 30. april

Utdanningsdirektoratet behandler godkjente søknader fra skoleeierne så raskt som mulig etter 22. mars.

Skoleeierne kan logge seg inn i søknadssystemet og se status for hvilke søknader som er innvilget og til hvilken institusjon den enkelte læreren er fordelt for de som har søkt tilbud som er opprettet i Yrkesfaglærerløftet (kompetanseutviklingstilbud innen yrkesfag). Dette kan dere gjøre så snart direktoratet har sluttført søknadsbehandlingen, senest innen 30. april. Skoleeier får en e-post fra direktoratet når vi er ferdig med søknadsbehandlingen.

Skoleeierne må sørge for å orientere de aktuelle lærerne og deres skoleledere om utfallet av direktoratets søknadsbehandling, og minne dem på at de må søke om opptak på studiet direkte til den aktuelle høgskolen eller universitetet som hun/han er blitt fordelt til. Dette gjelder også de som har søkt et tilbud i studiekatalogen.

4. Høgskolene og universitetene foretar selve opptaket

Lærere som har fått søknad om stipend eller vikarordning godkjent av direktoratet for deltakelse på et tilbud i studiekatalogen må søke om opptak på studiet direkte til den aktuelle høgskolen eller universitetet som hun/han er blitt fordelt til og sende inn nødvendig dokumentasjon, slik at høgskolen /universitetet kan vurdere og foreta selve opptaket i tråd med opptakskravene til hvert studie.

Lærere som er blitt fordelt til et av tilbudene i Udirs studiekatalog vil bli kontaktet av utdanningsinstitusjonen, slik at det formelle opptaket kan være ferdig innen 31. mai.

5. Skoleeiere bekrefter deltakelse i søknadssystemet

For å få utbetalt vikarmidler og stipend, må skoleeiere bekrefte at læreren deltar på studiet. Avhengig av når tilbudene gjennomføres, er det følgende frister for å bekrefte at læreren deltar på studiet:

 • Tilbud som gjennomføres høstsemesteret 2020: Mellom 1. august og 1. september må skoleeier bekrefte at lærere har startet på studiene. Skoleeiere skal også registrere hvilke lærere som eventuelt ikke tar imot tilbudt studieplass.
 • Tilbud som gjennomføres høst- og vårsemesteret 2020/2021:
  • Mellom 1. august og 1. september må skoleeier bekrefte at lærere har startet på studiene. Skoleeiere skal også registrere hvilke lærere som eventuelt ikke tar imot tilbudt studieplass.
  • Mellom 1. februar og 15. mars 2021 må skoleeier bekrefte at lærere deltar i studiet i vårsemesteret.
 • Tilbud som gjennomføres vårsemesteret 2021: Mellom 1. februar og 15. mars 2021 må skoleeier bekrefte at lærere deltar i studiet i vårsemesteret.

Eventuelt frafall skal registreres fortløpende. Registreringene danner grunnlag for utbetalinger fra direktoratet til skoleeiere. Skoleeiere må selv sørge for å få beskjed fra lærerne om de er tatt opp på studietilbudet, og at de har takket ja og startet på studiet.

6. Utbetaling av statlig støtte

Vikarmidler og stipend blir tildelt ut fra antall studiepoeng som læreren tar, og ut fra satsene for stipend og vikarordning.

Vikarmidler og stipend for høstsemesteret 2020 blir utbetalt i desember. Midler for vårsemesteret 2021 blir utbetalt i juni. For stipendmottakere som deltar på et tilbud som går ett semester (høst eller vår), er det et krav om fullført og bestått for å få utbetalt stipendet. For stipendmottakere som deltar på tilbud som går over to semester (høst og vår), er det krav om fullført og bestått for å få utbetalt stipendet for vårsemesteret, og annen halvdel av stipendet skal ikke utbetales læreren før eksamen er bestått.

Skoleeiere har ansvar for å sikre at tildelte midler blir forvaltet etter forutsetningene.

7. Gjennomføring, frafall og endringer

Frafall fra vikar- eller stipendordningen må registreres umiddelbart i søknadssystemet av skoleeiere. Statlig støtte kan i slike tilfeller bli helt eller delvis inndratt.

Ved frafall kan skoleeierne sette inn en annen lærer så sant vilkårene for deltakelse i ordningen er oppfylt. Kontakt direktoratet dersom dere ønsker å sette inn en annen lærer, eller dersom dere ønsker å gjøre andre endringer i godkjente søknader. Dersom dere setter inn en ny lærer på et studium har skoleeier ansvar for å informere den aktuelle høgskolen/ universitetet om den nye deltakeren.

Etter at direktoratets søknadsbehandling er ferdig kan det ikke gjøres endringer som genererer et høyere statstilskudd til den enkelte skoleeier.

Dersom universitetet eller høgskolen har ledig kapasitet etter at direktoratets søknadsbehandling er ferdig, kan de ta opp lærere uten stipend- eller vikarordning på studietilbudene som er opprettet for Yrkesfaglærerløftet (kompetanseutviklingstilbud innen yrkesfag). Et slikt opptak skal skje lokalt, og læreren må henvende seg direkte til universitetet eller høgskolen som har tilbudet. Slike deltakere, som er utenfor vikar- og stipendordningen, trenger ikke registrere søknad i søknadssystemet på udir.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!