Informasjon til skoleeiere om kompetanseutviklingstilbud innen yrkesfag 2018/2019

Hvem kan delta på tilbudene?

Yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfag er hovedmålgruppen for tilbudene, og skal prioriteres. Minimum 80 prosent av deltakerne på det enkelte kompetanseutviklingstilbud må være yrkesfaglærere som underviser i programfag på yrkesfag.

Det er ikke krav om at yrkesfaglærerne må ha hele sin stilling som programfaglærer. Avdelingsledere for yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole, instruktører og faglige ledere kan også delta på kompetanseutviklingstilbudene, forutsatt at skoleeier mener dette er formålstjenlig. Skoleeier vil ikke motta finansiering fra Udir for disse målgruppene. 

Informasjon om etter- og videreutdanningsstudietilbudene for yrkesfaglærere

Rekruttering og opptak

UH-institusjonene må sammen med skoleeier(e) det er inngått intensjonsavtale med, bli enige om rekruttering til kompetanseutviklingstilbudene. UH har ansvar for opptak og opptakskrav innenfor rammene av oppdraget. 

Finansiering til skoleeiere 

Deltakende skoleeier får økonomisk godtgjøring per deltaker som deltar på tilbudene:

  • For yrkesfaglærere som tar tilbud som videreutdanning får skoleeier enten vikar- eller stipendmidler.
  • For yrkesfaglærere som tar tilbud som etterutdanning mottar skoleeier stimuleringsmidler.

Satsene er som følger:

  • Vikarordning: kr 96 000 pr. 15 studiepoeng
  • Stipendordning: kr 55 000 pr. 15 studiepoeng
  • Stimuleringsmidler til etterutdanning: kr 27 500 per deltaker

Deltakere på kompetanseutviklingstilbudene innen yrkesfag kan ikke samtidig få vikar- eller stipendmidler gjennom godkjent søknad til Kompetanse for kvalitet på udir.no.

Øvre grense på deltakelse i vikarordningen

Det er i utgangspunktet satt en øvre grense på 60 prosent deltakelse i vikarordning fra hver skoleeier. Dette gjelder ikke skoleeiere som har gjort en annen avtale med direktoratet.

Les mer om de tre finansieringsordningene:

Satsene og føringene for vikarordningen er de samme som for tilbud i Kompetanse for kvalitet.

I vikarordningen skal yrkesfaglærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver, slik at de får tid til å studere uten at de går ned i lønn. Skoleeier skal dekke kostnader til reise, opphold, læremidler mv.

Hva er «ordinære arbeidsoppgaver»?

Ordinære arbeidsoppgaver er alle oppgaver innenfor en lærers årsverk. Skoleeiere skal normalt frigjøre lærerne med lik prosentsats fra alle typer oppgaver som inngår i lærerne sitt arbeidsår.

Hvordan skoleeier fordeler tiden yrkesfaglærerne skal frigjøres ut over året, ligger det ingen sentrale føringer for. Dette må derfor skoleeier og lærere (arbeidsgiver og arbeidstaker) avtale selv. Dette gjelder også dersom studiesamlinger i ferier eller helger.

Hvor mye skal lærerne frigjøres?

Hvor mye yrkesfaglærerne frigjøres fra sine ordinære arbeidsoppgaver kommer an på hvor mange studiepoeng de tar.

Studietilbudene innen yrkesfag har i all hovedsak  et omfang på 15 stp. Tar lærerne 15 studiepoeng i løpet av et studieår skal de frigjøres fra sine arbeidsoppgaver med 18, 75 prosent av full stilling. Dersom studietilbudet på 15 studiepoeng gis over en kortere periode, må stillingsprosenten som frigjøres oppskaleres tilsvarende.

Arbeider lærerne mindre enn full stilling, men skal ta 15 studiepoeng, skal de likevel frigjøres like mye, siden det er omfanget av studiet (antall studiepoeng) som avgjør hvor mye de skal frigjøres fra stillingen sin mens de studerer. Frigjøringen betyr ikke at lærerne skal ha permisjon, men at de skal bruke arbeidstiden til å studere.

Lesedager

I vikarordningen er det ikke spesifisert om lesedager kommer i tillegg til, eller inngår som en del av, den totale tiden lærerne er frigjort fra ordinære arbeidsoppgaver. Dette må derfor avtales mellom skoleeier og lærer.

Omfang av tilskuddet

I vikarordningen er det statlige tilskuddet til skoleeier for 15 studiepoeng 96 000 kr.

Satsene og føringene for stipendordningen er de samme som for tilbud i Kompetanse for kvalitet.

I stipendordningen får yrkesfaglærerne 55 000 kr for å ta 15 studiepoeng. Stipendet kommer i tillegg til vanlig inntekt.

Lærerne har ikke krav på fri fra jobb for å studere ut over det som er nedfelt i hovedavtalen mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Hvis en yrkesfaglærer trenger mer fri for å gjennomføre studiet, vil det være en sak mellom læreren og skoleeier (arbeidsgiver)r, f.eks. om læreren bør ta permisjon med eller uten lønn. 

Merk at studiestipend i utgangspunktet er skattepliktig.

Skoleeier skal dekke kostnader lærerne har til reise og opphold ved samlinger, og læremidler. Dette skal ikke tas av stipendet.

Utbetaling av stipend

Stipendet blir utbetalt fra Udir til skoleeier. Stipendet skal deretter utbetales til yrkesfaglæreren som studerer. For stipendmottakere er det krav om bestått for å få utbetalt siste halvdel av stipendet.

Udir dekker også arbeidsgiveravgift i forbindelse med stipend.

For yrkesfaglærere som tar etterutdanning mottar skoleeier et stimuleringstilskudd på kr 27 500 per deltaker, forutsatt at tilbudet har en definert ramme og er forpliktende. Dersom en yrkesfaglærer tar deler av et kompetanseutviklingstilbud (eks. en modul) som etterutdanning, blir tildelingen nedjustert.

Stimuleringstilskuddet skal brukes på deltakende yrkesfaglærere, eksempelvis til å dekke vikar når lærer deltar på samling, dekke reiseutgifter, læremidler og liknende.

Stimuleringstilskuddet er på kr 27 500 pr yrkesfaglærer.

Hvordan skjer utbetalingen av midlene?

Udir gir støtte for alle yrkesfaglærere på kompetanseutviklingstilbudene innen yrkesfag, forutsatt at antallet er i tråd med deltakerrammen vi har gitt til universitets- og høgskoleinstitusjonen. Midlene utbetales til skoleeier på to tidspunkt, etter rapportering på antall yrkesfaglærere. Rapporteringsfristene fremgår av tabellen under. Direktoratet vil sende skoleeierne et rapporteringsskjema i god tid før første frist.

Skoleeiers rapporteringsfrister:
Kompetanseutviklingstilbud Telletidspunkt

Frist for å oversende rapport til Udir

Kompetanseutviklingstilbud med oppstart høst 2018

Oppstart av studie eller per 1.september 2018 1. september 2018

Kompetanseutviklingstilbud med studieslutt høst 2018

Studieslutt eller per 30.november 2018 30. november 2018
Kompetanseutviklingstilbud med oppstart vår 2019 Oppstart av studie eller per 1. februar 2019 1. februar 2019
Kompetanseutviklingstilbud med studieslutt vår 2019 Studieslutt eller per 31.mai 2019 31. mai 2019

Fremgangsmåte for utbetaling av midler

  1. Skoleeier sender rapporter på antall deltakere ved kompetanseutviklingstilbudene
  2. Udir sender et tilsagnsbrev til skoleeier
  3. Skoleeier sender en elektronisk faktura til Udir 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!