Vilkår for midler til utdannings- og rekrutteringsstipend

Utbetaling av midler til skoleeiere er basert på informasjon i søknadssystemet. Det er stipendmottakere med status «bekreftet deltakelse» som danner grunnlaget for utbetalingen.
Udir utbetaler første halvdel av stipendmidlene til skoleeier i oktober/november.

Stipendet for PPU og YFL utbetales i to omganger, første gang ved oppstart, andre gang henholdsvis to år (PPU) og tre år (YFL) etter dette, og under forutsetning av at studiet er fullført og bestått.  Stipend til andre studier utbetales for ett år om gangen.

Utbetalingene av det statlige tilskuddet til skoleeier forutsetter at stipendmottakeren følger studieprogresjonen slik den er oppgitt i søknadssystemet.

I tillegg til selve stipendbeløpet utbetaler vi midler til å dekke arbeidsgiveravgiften.

Frafall etter at midlene fra Udir er utbetalt

Dersom stipendmottaker faller fra studiet før siste del av stipendmidlene er utbetalt fra Udir kan skoleeier velge å omdisponere midlene eller å tilbakebetale midlene til Udir.

Tilgang til søknadssystemet (UBAS)

  • Kommunale skoleeiere får tilgang til søknadssystemet av UBAS brukeradministrator i kommunen.
  • Private skoleeiere får tilgang til søknadssystemet av statsforvalteren i det fylket skolen tilhører.

Gå til søknadssystemet.