Utdannings- og rekrutteringsstipend

Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.

Det er skoleeiernes ansvar å sørge for nødvendig og god kompetanse i sine skoler. Gjennom denne stipendordningen kan skoleeiere søke om stipend til PPU, PPU-Y og YFL for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Dere kan også søke om stipend for minoritetsspråklige lærere og stipend for fullføring av påbegynt lærerutdanning.

Retningslinjene for de ulike stipendtypene finner du lengre ned på denne siden.

Viktige datoer i 2022

1. februar: søknadsskjema for skoleeiere tilgjengelig på udir.no. Skoleeier bør informere sine skoler og aktuelle personer om stipendordningen.

15. mars: frist for skoleeiere for å godkjenne eller avslå søkerne i søknadssystemet, og prioritere de godkjente søknadene.

30. april: frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeierne.

1. september: frist for skoleeierne for å bekrefte deltakelse for nye stipend, samt for stipend for minoritetsspråklige lærere og ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning innvilget tidligere år.

15. oktober: frist for å registrerte «fullført studium» for stipend til PPU innvilget i 2020 og YFL innvilget i 2019.

Oktober/november: utbetaling av stipendmidler fra Utdanningsdirektoratet til skoleeiere.

Søknadsbehandling

Se resultat fra søknadsbehandlignen i 2022.

Utdanningsstipend

Ansatte både i grunnskolen, i kulturskolen og i videregående opplæring kan få stipend. 

Rekrutteringsstipend 

Personer som ikke er ansatt i skolen, men som skoleeiere ønsker å rekruttere inn, kan få rekrutteringsstipend for å ta YFL, PPU-Y eller annen utdanning som kvalifiserer for å jobbe i skolen. 

Søknader til både utdanningsstipend og rekrutteringsstipend skal komme fra skoleeierne. 

Skoleeier kan søke om disse stipendene

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, kan få utdanningsstipend for å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL). Ansatte både i grunnskolen, i kulturskolen og i videregående opplæring kan få stipend. 

Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ikke er ansatt i skolen, men som de ønsker å rekruttere inn. 

Søk stipend til PPU/YFL

Retningslinjer

Følgende retningslinjer gjelder for stipend til PPU- og YFL-studier:  

 • Søkere som får stipend for å ta PPU eller PPU-Y, må ha startet studiet innen 15. oktober 2022, og de må ha gjennomført studiet innen 15. oktober 2024. Det er en forutsetning at stipendmottakeren er i studier i hele eller deler av denne perioden. 
 • Søkere som får stipend for å ta YFL, må ha startet studiet innen 15. oktober 2022, og de må ha gjennomført studiet innen 15. oktober 2025. Det er en forutsetning at stipendmottakeren er i studier i hele eller deler av denne perioden. 

 

Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ikke er ansatt i skolen, men som de ønsker å rekruttere inn. 

Stipend til minoritetsspråklige lærere gjelder studier som gir formell kompetanse for undervisning i skolen.  

Søk stipend for minoritetsspråklige lærere

Målgruppen for dette stipendet er lærere uten formell undervisningskompetanse som ønsker å starte opp, eller videreføre utdanning for å få godkjent formell kompetanse.

Det kan søkes om stipend for morsmålslærere eller tospråklige lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.  

Stipend kan innvilges for å gjennomføre studier som inngår i en lærerutdanning, og som tilfredsstiller kravene for tilsetting i undervisningsstilling. Det kan være hele eller deler av alle typer lærerutdanning gitt ved norsk høgskoler og universitet.

Stipendordningen omfatter ikke påbygging på allerede godkjent lærerutdanning i Norge, bortsett fra påbygging av lærerutdanning for tospråklige lærere (bachelor).

Skoleeiere som allerede har fått tilsagn om stipendmidler for navngitte stipendmottakere studieåret 2021/2022 eller tidligere år, og takket ja til dette, skal ikke søke på nytt.

Søkere som får stipend må ha startet studiet innen 15. oktober 2022. Stipend utbetales for ett studieår om gangen. 

Dette er et tidsavgrenset forsøk frem til 31. desember 2025. Forsøket har som mål å kvalifisere personer med påbegynt, men ikke fullført lærerutdanning.  

Søk stipend for lærere som skal fullføre lærerutdanningen.

Målgruppen for dette tilbudet er:  

 • Søkere som tidligere har blitt tatt opp til den gamle allmennlærerutdanningen eller til fireårig grunnskolelærerutdanning, og som har bestått minst 150 studiepoeng. 
 • Søkere som er tatt opp til master i grunnskolelærerutdanning etter 2016, kan ikke tas inn i forsøksordningen. 
 • Det er en fordel om søkere er tilsatt i undervisningsstilling, men det er ikke et krav.  

Det er studiestedene som står for opptaket. Søkere må selv ta kontakt med aktuelle studiesteder for å avklare om de oppfyller opptakskravene, eventuelt også få bistand til å vurdere hvor mange studiepoeng som trengs for å fullføre utdanningen.

Studiestedene er

 • Nord Universitet
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Høgskolen på Vestlandet
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen i Innlandet
 • Samisk høgskole

Forsøket kan bli utvidet til flere universitet og høgskoler.

Søkere som får stipend må ha startet studiet innen 15. oktober 2022. Stipend utbetales for ett studieår om gangen. 

Retningslinjer for søknadsbehandlingen

Skoleeiers prioriteringer blir fulgt så langt som mulig. Ved eventuell oversøkning gjelder disse prioriteringene: 

 • Minoritetsspråklige lærere 
 • Søkere til YFL 
 • Søkere til PPU-Y 

Skoleeierne har ansvar for å registrere eventuelt frafall og endringer i søknadssystemet fortløpende. Statlig støtte kan da bli inndratt helt eller delvis. 

Les mer om vilkår for utbetaling av utdannings- og rekrutteringsstipend.

Staten bidrar med et stipend på

 • 246 000 kr for YFL (180 studiepoeng)
 • 123 000 kr for PPU/PPU-Y (60 studiepoeng)
 • 61 500 kr for andre studier som tilsvarer 30 studiepoeng per år

Skoleeier skal utbetale stipendet til den ansatte/den som rekrutteres. Dere må selv avtale lokalt hvem som skal dekke kostnader for studiemateriell, og for reise og opphold i forbindelse med studiesamlinger. 

Utdanningsstipend er i utgangspunktet skattepliktig, mens rekrutteringsstipend som oftest vil være skattefritt. Les mer om trekkpliktig stipend hos Skatteetaten. Du kan også lese mer om skatt og stipend hos Skatteetatens ABC.

Stipendet for PPU og YFL utbetales i to omganger, første gang ved oppstart, andre gang henholdsvis to år (PPU) og tre år (YFL) etter dette, og under forutsetning av at studiet er fullført og bestått.   Stipend til andre studier utbetales for ett år om gangen.

Det er skoleeiere (kommune, fylkeskommune, statlig eller privat skole) som skal søke om stipendene på vegne av dem det gjelder.

Skoleeiere bør så snart som mulig vurdere behovet for kompetanse og om stipendordningen kan være aktuell for ansatte, og eventuelt andre personer de er i kontakt med utenfor skolesektoren. Det er opp til skoleeier å legge til rette for lokale rutiner for informasjon om ordningen og behandlingen av søknader.

Skoleeiere kan fortløpende registrere navn på personer de søker om stipend for, og hvilken utdanning de skal ta. Dette gjøres i  søknadssystemet. Innen 15. mars må skoleeierne også ha godkjent eller avslått de registrerte søknadene, og eventuelt prioritert mellom dem. 

Vi behandler kun søknader som er godkjent av skoleeierne.

Det er ikke opprettet egne studietilbud for disse stipendene, utover forsøket med fullføring av påbegynt lærerutdanning.

Aktuelle stipendmottakere må selv ta kontakt med universiteter eller høgskoler som tilbyr de aktuelle utdanningene, for å undersøke om de er kvalifisert for studiet, og søke om opptak. 

Merk at universitetene og høgskolene kan ha ulik søknadsfrist og ulik organisering av studiene.

Vi behandler godkjente søknader fra skoleeierne så raskt som mulig etter 15. mars. Skoleeierne kan logge seg inn i søknadssystemet og se status for hvilke søknader som er innvilget så snart direktoratet har sluttført søknadsbehandlingen, og senest 30. april.

Når søknadsbehandlingen er ferdig, vil skoleeierne få en e-post fra Utdanningsdirektoratet med beskjed om at de kan logge seg på systemet og se utfallet av direktoratets søknadsbehandling.

Personen det søkes om stipend for, vil ikke få beskjed fra Utdanningsdirektoratet om resultatet av søknadsbehandlingen. Skoleeierne må derfor sørge for å orientere dem det gjelder om resultatet av direktoratets søknadsbehandling.

Bekreftelse på deltakelse

Skoleeiere må bekrefte deltakelse eller eventuelt takke nei til tilbud om stipend i perioden 1. august til 1. september. Bekreftelsene danner grunnlag for utbetalinger fra Utdanningsdirektoratet til skoleeierne, og fra skoleeierne til stipendmottakerne.

Når utbetales stipendet?

Første utbetaling fra Utdanningsdirektoratet til skoleeierne er i oktober/november 2022. Andre utbetaling er i desember 2024 for PPU og PPU-Y, og i desember 2025 for YFL. Utdanningen må være gjennomført og bestått før den andre delen av stipendet blir utbetalt.

For øvrige utdanninger som går over flere år, vil stipendet bli utbetalt årlig i oktober/november. Skoleeier har ansvaret for å følge opp at stipendmottakeren følger den avtalte studieprogresjonen.

I tillegg til selve stipendbeløpet utbetaler vi midler til å dekke arbeidsgiveravgiften.

Skoleeierne skal utbetale stipendet videre til stipendmottakeren. Dette gjelder både første og andre del av stipendet, og også om stipendmottakeren ikke lenger er ansatt i kommunen eller skolen. 

Det er skoleeiers ansvar å sikre at tildelte midler forvaltes etter forutsetningene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!