Utdannings- og rekrutteringsstipend

Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.

Skoleeiers frist for å søke stipend var 15. mars.  

Resultat av søknadsbehandlingen

Den tidligere ordningen med stipend for minoritetsspråklige lærere og ordningen med utdannings- og rekrutteringsstipend for å ta PPU og YFL er slått sammen til en ordning. Du kan lese om retningslinene lengre ned på denne siden.

Viktige datoer i 2021

1. februar: søknadsskjema for skoleeiere tilgjengelig på udir.no. Skoleeier bør informere sine skoler og aktuelle personer om stipendordningen.

15. mars: frist for skoleeiere for å godkjenne søkerne i søknadssystemet.

30. april: frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeierne.

1. september: frist for skoleeierne for å bekrefte deltakelse.

Oktober/november: utbetaling av første halvdel av stipendmidlene fra Utdanningsdirektoratet til skoleeiere.

Skoleeier kan søke om stipend til følgende:

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, kan få utdanningsstipend for å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL). Både ansatte i grunnskolen og i videregående opplæring kan få utdanningsstipend. 

Søk stipend til PPU/YFL

Retningslinjer for påbegynte studier

Følgende retningslinjer gjelder for stipend til PPU- og YFL-studier:  

 • Søkere som får stipend for å ta PPU eller PPU-Y, må ha startet studiet innen 15. oktober 2021, og de må ha gjennomført studiet innen 15. oktober 2023. I tillegg forutsettes det at stipendmottakeren er i studier i hele eller deler av denne perioden. 
 • Søkere som får stipend for å ta YFL, må ha startet studiet innen 15. oktober 2021, og de må ha gjennomført studiet innen 15. oktober 2024. I tillegg forutsettes det at stipendmottakeren er i studier i hele eller deler av denne perioden. 

Stipend til minoritetsspråklige lærere gjelder for studier som gir formell kompetanse for undervisning i skolen.  

Søk stipend for minoritetsspråklige lærere

Målgruppen for dette stipendet er lærere uten formell undervisningskompetanse som ønsker å starte opp, eller videreføre utdanning for å få godkjent formell kompetanse.

Det kan søkes om stipend for morsmålslærere eller tospråklige lærere som underviser på andre morsmål enn norsk, samisk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.  

Stipend kan innvilges for å gjennomføre studier som inngår i en lærerutdanning, og som tilfredsstiller kravene for tilsetting i undervisningsstilling. Det kan være hele eller deler av alle typer lærerutdanning gitt ved norsk høgskoler og universitet.

Stipendordningen omfatter ikke påbygging på allerede godkjent lærerutdanning i Norge, bortsett fra påbygging av lærerutdanning for tospråklige lærere (bachelor).

Skoleeiere som allerede har fått tilsagn om stipendmidler for navngitte stipendmottakere studieåret 2020/2021 eller tidligere år, og takket ja til dette, skal ikke søke på nytt.

Søkere som får stipend må ha startet studiet innen 15. oktober 2021. Stipend utbetales for ett studieår om gangen. 

Dette er et tidsavgrenset forsøk som har som formål å kvalifisere personer med påbegynt, men ikke fullført lærerutdanning.  

Søk stipend for lærere som skal fullføre lærerutdanningen.

Målgruppen for dette tilbudet er:  

 • Søkere som tidligere har blitt tatt opp til grunnskolelærerutdanning, eller fireårig allmennlærerutdanning, og som har bestått minst 150 studiepoeng. 
 • Søkere som er tatt opp til master i grunnskolelærerutdanning etter 2016, kan ikke tas inn i forsøksordningen. 
 • Det er en fordel om søkere er tilsatt i undervisningsstilling, men det er ikke et krav.  

Det er studiestedene som står for opptaket. Søkere må selv ta kontakt med aktuelle studiesteder for å avklare om de oppfyller opptakskravene.  

Søkere som får stipend må ha startet studiet innen 15. oktober 2021. Stipend utbetales for ett studieår om gangen. 

Studiestedene er

 • Nord Universitet
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Høgskolen på Vestlandet
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen i Innlandet
 • Samisk høgskole

Forsøket kan bli utvidet til flere universitet og høgskoler.

 • Søkere som får stipend til andre studier enn dette, må ha startet studiet innen 15. oktober 2021. Disse får utbetalt stipend for ett studieår om gangen. (omformuleres)

Utdanningsstipend

Både ansatte i grunnskolen og i videregående opplæring kan få utdanningsstipend 

Rekrutteringsstipend 

Personer som ikke er ansatt i skolen, men som skoleeiere ønsker å rekruttere inn, kan få rekrutteringsstipend for å ta YFL, PPU-Y eller annen utdanning som kvalifiserer for å jobbe i skolen. 

Søknader til både utdanningsstipend og rekrutteringsstipend skal komme fra skoleeierne. Søknadsskjema åpnes for skoleeiere 1. februar.  Søknadsfristen var 15. mars.

Retningslinjer for stipend 

For både utdanningsstipend og rekrutteringsstipend blir skoleeiers prioriteringer fulgt så langt som mulig. Ved oversøkning vil følgende bli prioritert: 

 • Minoritetsspråklige lærere 
 • Søkere til YFL 
 • Søkere til PPU-Y 

Skoleeierne har ansvar for å registrere eventuelt frafall og endringer i søknadssystemet fortløpende. Statlig støtte kan da bli inndratt helt eller delvis. 

Staten bidrar med et stipend på

 • 58 000 kr pr. år for personer som tar 30 studiepoeng
 • 116 000 kr pr. år for personer som tar 60 studiepoeng
 • 232 000 kr for personer som tar YFL (180 studiepoeng)

Skoleeier skal utbetale stipendet til den ansatte/den som rekrutteres. Dere må selv avtale lokalt hvem som skal dekke kostnader for studiemateriell, og for reise og opphold i forbindelse med studiesamlinger. Stipendet er i utgangspunktet skattepliktig.

Stipendet for PPU og YFL utbetales i to omganger, første gang ved oppstart, andre gang henholdsvis to år (PPU) og tre år (YFL) etter dette, og under forutsetning av at studiet er fullført og bestått.   Stipend til andre studier utbetales for ett år om gangen.

Det er skoleeiere (kommune, fylkeskommune, statlig eller privat skole) som skal søke om stipendene på vegne av dem det gjelder.

Skoleeiere bør så snart som mulig vurdere behovet for kompetanse og om stipendordningen kan være aktuell for ansatte, og eventuelt andre personer de er i kontakt med utenfor skolesektoren. Det er opp til skoleeier å legge til rette for lokale rutiner for informasjon om ordningen og behandlingen av søknader.

Skoleeiere kan fortløpende registrere navn på personer de søker om stipend for, og hvilken utdanning de skal ta. Dette gjøres i  søknadssystemet. Innen 15. mars må skoleeierne også ha godkjent de registrerte søknadene, og eventuelt prioritert mellom dem. 

Vi behandler kun søknader som er godkjent av skoleeierne.

Det er ikke opprettet egne studietilbud for disse stipendene.

Potensielle stipendmottakere må derfor selv søke om studieplass ved universiteter eller høgskoler som tilbyr de aktuelle utdanningene. Unntak fra dette: Forsøk om påbegynt, men ikke fullført lærerutdanning ved noen lærerutdanningsinstitusjoner.

Merk at universitetene og høgskolene kan ha ulik søknadsfrist og ulik organisering av studiene.

Vi behandler godkjente søknader fra skoleeierne så raskt som mulig etter 15. mars. Skoleeierne kan logge seg inn i søknadssystemet og se status for hvilke søknader som er innvilget så snart direktoratet har sluttført søknadsbehandlingen, og senest innen 30. april.

Når søknadsbehandlingen er ferdig, vil skoleeierne få en e-post fra Utdanningsdirektoratet med beskjed om at de kan logge seg på systemet og se utfallet av direktoratets søknadsbehandling.

Personen det søkes om stipend for, vil ikke få beskjed fra Utdanningsdirektoratet om resultatet av søknadsbehandlingen. Skoleeierne må derfor sørge for å orientere dem det gjelder om resultatet av direktoratets søknadsbehandling.

Når får jeg bekreftelse på deltakelse?

Skoleeiere må bekrefte deltakelse eller eventuelt takke nei til tilbud om stipend i perioden 1. august til 1. september. Bekreftelsene danner grunnlag for utbetalinger fra Utdanningsdirektoratet til skoleeierne, og fra skoleeierne til stipendmottakerne.

Når utbetales stipendet?

Første utbetaling fra Utdanningsdirektoratet til skoleeierne er i oktober/november 2021. Andre utbetaling er i desember 2023 for PPU og PPU-Y, og i desember 2024 for YFL. For øvrige utdanninger som går over flere år, vil stipendet bli utbetalt årlig i oktober/november. Vi utbetaler i tillegg midler til å dekke arbeidsgiveravgiften. Utdanningen må være gjennomført og bestått før den andre delen av stipendet blir utbetalt. Skoleeierne skal utbetale stipendet videre til stipendmottakeren. Dette gjelder både første og andre del av stipendet, og også om stipendmottakeren ikke lenger er ansatt i kommunen eller skolen. 

Det er skoleeiers ansvar å sikre at tildelte midler forvaltes etter forutsetningene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!