Vilkår og dokumentasjonskrav for skattefritak for dekning av kostnader

Skattefritak for kostnadsdekning er betinget av at ett av følgende vilkår nedenfor er oppfylt.

1) Utdanningen må gi kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver. Utdanning som gir kompetanse som var påkrevd allerede ved tiltredelse av arbeidsforholdet, eller som i hovedsak dekker den ansattes interesse, omfattes ikke av skattefritaket.

2) Ved opphør av arbeidsforhold kan kostnader inntil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (fra 1. mai 2013 kr 127 868) dekkes når utdanningen gir kompetanse som kan brukes ved søking av nytt arbeid hos annen oppdragsgiver.

Er hensikten ved oppstart av utdanningen at arbeidsforholdet skal avsluttes etter endt utdanning, kan arbeidsgiver bare dekke kostander inntil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp.

3) For at dekning av kostnadene til ekstern utdanning skal være skattefri, er det et tilleggsvilkår at utdanningen må være beregnet til normalt å skulle gjennomføres på inntil 4 semestre, maksimalt 20 måneder, ved fulltids studium.

Det er ikke adgang til å dekke utdanning som varer lenger, men for utdanning som varer lenger kan de 4 første semestrene (maksimalt 20 måneder) dekkes skattefritt.

For kurs eller utdanning som varer over 2 måneder, må den ansatte ha arbeidet i heltidsstilling i minst 1 år hos arbeidsgiveren ved oppstart av utdanningen (tilsvarende lenger ved deltidsstilling- kravet til lengde økes forholdsmessig). Periode med sykmelding eller permisjon med lønn regnes med i forbindelse med kravet til ett års arbeidsperiode, forutsatt at arbeidstakeren faktisk har arbeidet for den aktuelle arbeidsgiveren direkte forut for fraværet.

Tar arbeidstakeren flere kurs som hver for seg ligger innenfor tidsgrensen er dekning av kursene skattefritt når kursene ikke bygger på hverandre, eller kan lede til en grad. I så fall må kursene ses samlet, og bare arbeidsgivers dekning av de første fire semestre (20 måneder) er skattefri.

Slik dokumenterer du kostnadene

Dette må du som arbeidstaker gjøre for at utbetalingen som dekker utdanningskostnadene skal være skattefri:

  • Ved utbetaling etter at kostandene er pådratt (refusjon av kostander), må du legitimere kostnadene ved å utarbeide og underskrive en oppgave over størrelsen og arten av kostnaden. Arbeidsgiver må ikke ha grunn til å tro at utgiftsgodtgjørelsen gir overskudd.
  • Ved utbetaling av godtgjørelsen før kostnaden pådras (forskuddsvis), må du før utbetalingen levere et anslag (oppstilling over kostandene) som viser type kostnad og beløp. Etter at kostnaden er pådratt må arbeidstakeren så snart som mulig levere endelig oversikt med legitimasjon av kostander til arbeidsgiver. Arbeidsgiver må ikke ha grunn til å tro at utgiftsgodtgjørelsen gir overskudd.

Hvis legitimasjonskravene ikke oppfylles, skal stipendutbetaling til utdanning behandles etter bruttometoden. Det vil si at hele utbetalingen inntektsføres og arbeidsgiver trekker skatt. Arbeidstaker vil imidlertid kunne kreve fradrag for kostandene (begrenset oppad til mottatt utbetaling) ved fastsettingen av alminnelig inntekt. Kostnader til undervisning, skolebøker mv. og eksamensavgift mv. inngår imidlertid i minstefradraget.

Reglene, og vilkårene for skattefrihet, er uavhengig av om arbeidsgiver dekker kostandene direkte, utbetaler forskudd, eller utbetaler refusjon av utlegg til den ansatte.