Kort om rektorutdanningen

Rektorutdanningen er et tilbud til skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring.

Rektorutdanningen er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder.

Andre søkere enn rektorer må være skoleledere. Det innebærer å inneha formelle lederstillinger med personalansvar og ansvar for pedagogisk utviklingsarbeid, eksempelvis inspektører eller avdelingsledere. Lærere med tilleggsfunksjoner som for eksempel teamledere er derfor ikke en del av målgruppen for rektorutdanningen. Rektorutdanningen er kun et tilbud til skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring. Ledere på institusjoner som tilbyr voksenopplæring på grunnopplæringsnivå, kan også søke. Det innebærer at ledere ved folkehøgskoler, SFO og fagskoler ikke er i målgruppen for rektorutdanningen. Rektorutdanningen er en del av kompetanse for kvalitet

Formål og innhold

Rektorutdanningen skal gi skolelederne:

  • God rolleforståelse, herunder god forståelse av ledelse og ledelse av skoler
  • Kompetanse til å lede
  • Kompetanse i skoleutvikling
  • Et grunnlag for videre læring og utvikling som leder

Rektorutdanningen skal gi avtrykk i praksis:

  • Føre til bedre ledelse
  • Læring og utvikling i skoleledernes organisasjon

De prioriterte temaene i perioden 2020-2025 er ledelse og utvikling av lærings- og læreplanarbeid, skolemiljø, digitalisering og profesjonsfellesskap. Studiestedene bringer i tillegg inn andre temaer ut fra deltakernes behov.

Alle utdanningstilbudene har noe ulik profil, går over tre semestre og gir 30 studiepoeng.

Finansiering

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen. Utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell finansieres ikke av Utdanningsdirektoratet.

Godkjenning og prioritering av søknader

Skoleeier må godkjenne søknaden din. Ved å godkjenne søkere forplikter skoleeier seg å legge til rette for at deltakerne kan delta på samlinger, gjennomføre ulike studiekrav inkludert eksamen.

Dersom det er flere søkere fra samme kommune eller fylkeskommune, kan skoleeier prioritere søkerne, men kun prioritere søkere innen samme stillingskategori. For eksempel vil rektorer alltid gå foran andre skoleledere, men har skoleeier flere rektorer eller flere andre skoleledere, kan disse gis en innbyrdes prioritet.

Prioriteringer i vår søknadsbehandling

Søknader som er godkjent av skoleeier blir behandlet videre av Utdanningsdirektoratet.

Ved oversøkning vil vi prioritere nytilsatte rektorer som har vært i stillingen mindre enn to år, deretter andre rektorer, og til slutt andre skoleledere. Søknader fra tidligere Finnmark fylke og kommuner i oppfølgingsordningen blir prioritert der det er mulig.