Stipend 2016

Skoleeier kan søke om utdanningsstipend for personer uten godkjent lærerutdanning. De kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen.

Utbetaling av stipend til skoleeier høsten 2016

Utbetaling til skoleeier av høstens stipend til PPU og YFL vil skje i desember 2016.

Vi har tidligere oppgitt 1. november som dato for utbetaling. Endringen skyldes omlegging av våre utbetalingsrutiner for å oppnå en mest mulig effektiv forvaltning. Vi beklager at informasjon om dette ikke er gitt tidligere.

Utlysning av stipend for studieåret 2016-2017

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning kan få utdanningsstipend for å ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller yrkesfaglærerutdanning (YFL).

I tillegg kan man nå søke på et rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen, men som ønsker å ta YFL eller PPU-Y.

Søknaden til begge disse stipendene skal komme fra skoleeier. Søknadsfristen var 4. april. 2016

Det er skoleeier som søker på vegne av potensielle stipendmottakere.

Skoleeier bruker UBAS-pålogging for å komme inn i søknadskjema.

Hvem kan få stipend?

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning kan få stipend for å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL). Både ansatte i grunnskolen og i videregående opplæring kan få utdanningsstipend.

Personer som ikke er ansatt i skolen, men som skoleeier ønsker å rekruttere inn, kan få rekrutteringsstipend for å ta YFL eller PPU-Y. Det er skoleeier som vurderer hvilke personer det skal søkes om stipend for.

Hvor stort er stipendet?

Staten bidrar med et stipend på

  • 100 000 kr for ansatte som tar PPU og PPU-Y (60 studiepoeng)
  • 200 000 kr for ansatte som tar YFL (180 studiepoeng)

Viktige datoer i 2016

1. februar: Søknadssystemet blir tilgjengelig
4. april: Skoleeiers søknadsfrist (utvidet frist)
30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader (med forbehold om endringer)
1. september: Frist for skoleeierne for å takke ja eller nei til tilbud om stipend
Desember: Utbetaling av midlene fra Utdanningsdirektoratet til skoleeier

Søknadsprosedyrer - skoleeier skal søke

Det er skoleeier (kommuner/fylkeskommuner/statlige skoler/private skoler) som skal søke om stipendene på vegne av de det gjelder. Skoleeiere som er interessert i stipendordningene bør så snart som mulig vurdere egne behov og ta kontakt med ansatte og eventuelt andre utenfor skolesektoren som kan være aktuelle.

Skoleeier kan fortløpende registrere navn på personer de søker om stipend for. Innen 4. april må skoleeier ha godkjent og prioritert mellom søkerne. Skoleeier oppgir navn på de det søkes om støtte til, og hvilken utdanning de tar sikte på å ta.

Logg på søknadsskjemaet med UBAS-pålogging (for skoleeier)

Skoleeier må bekrefte deltakelse eller eventuelt takke nei til tilbud om stipend i perioden 1. august til 1. september. Dette skal gjøres i søknadssystemet.

Ikke egne studietilbud

Det er ikke opprettet egne studietilbud for stipendordningen. Potensielle stipendmottakere må derfor selv søke om studieplass til universitet og høgskoler som tilbyr utdanningene. Merk at universitetene og høgskolene kan ha ulik søknadsfrist, og ulik organisering av studiene.

Merk at:

  • Søkere som skal ta PPU eller PPU-Y, skal ha gjennomført studiet innen høsten 2018. Første utbetaling for disse vil skje høsten 2016, og andre utbetaling høsten 2018.
  • Søkere som skal ta YFL, må ha gjennomført studiet innen høsten 2019. Første utbetaling for disse vil skje høsten 2016, og andre utbetaling høsten 2019.

Kriterier for utvelgelse

Utdanningsstipendet

For utdanningsstipendet vil det bli tatt hensyn til skoleeiers prioriteringer innenfor rammen av nasjonale føringer.

Søknader til utdanningsprogrammene Bygg og anlegg, Teknikk og industriell produksjon og Elektrofag vil bli prioritert blant søknadene som gjelder stipend til YFL.

Rekrutteringsstipendet

For rekrutteringsstipendet vil skoleeiers lokale behov og prioriteringer bli fulgt innenfor de økonomiske rammene som er stilt til rådighet.

Svar på søknad

Vi tar sikte på å gi skoleeier svar på søknaden om stipend i løpet av april 2016. Skoleeier vil få en e-post fra Utdanningsdirektoratet med beskjed om at de kan logge seg på søknadssystemet og se utfallet av direktoratets søknadsbehandling.

Bekreftelsene danner grunnlag for utbetalinger fra Utdanningsdirektoratet til skoleeier, og fra skoleeier til stipendmottakere.

Personen det søkes om stipend for vil ikke få beskjed fra Utdanningsdirektoratet om resultatet av søknadsbehandlingen. Skoleeier må derfor sørge for å orientere berørte parter om resultatet av direktoratets søknadsbehandling.

Utbetaling av stipend

Utbetalingen av stipend vi skje første uken i desember, etter at skoleeier har takket ja til tilbud om stipend.

Stipendet utbetales til skoleeier, som utbetaler stipendet til den det søkes om stipend for. Den ansatte kan selv, i dialog med sin arbeidsgiver, avgjøre om stipendet skal komme på toppen av annen inntekt eller som kompensasjon for redusert lønn ved nedsatt stillingsprosent i perioder.

Første halvdel av stipendet vil utbetales høsten 2016, andre halvdel høsten 2018 (gjelder PPU og PPU-Y) eller høsten 2019 (gjelder YFL). Utdanningen må være gjennomført og bestått før skoleeier utbetaler siste del av stipendet til den det gjelder.  

Stipend blir tildelt ut fra satsene som gjelder. I tillegg vil det utbetales midler til å dekke arbeidsgiveravgift.

Skoleeier har ansvar for å sikre at tildelte midler forvaltes etter forutsetningene.

Gjennomføring, frafall og endringer

Skoleeier har ansvar for å melde eventuelt frafall og endringer til Utdanningsdirektoratet. Statlig støtte vil da kunne inndras helt eller delvis.

Bakgrunn for ordningen

For å redusere antall ansatte i undervisningsstillinger som ikke har godkjent lærerutdanning, er det i budsjett for 2016 bevilget 100 millioner kroner til en stipendordning for ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, og som er kvalifisert til praktisk pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) og yrkesfaglærerutdanning (YFL).

I tillegg er det bevilget 11 millioner kroner for å stimulere til at flere tar yrkesfaglærerutdanning. Rekrutteringsstipendet gjelder for personer som ennå ikke er ansatt i skolen, men som ønsker å ta en yrkesfaglærerutdanning og bli lærere (PPU-Y og YFL). Det er skoleeiers behov og prioriteringer som er avgjørende for hvem som får dette stipendet. Her vil det være opp til skoleeier om det skal utarbeides lokale avtaler med eventuelle bindinger og forpliktelser. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!