Utlysning av stipend til PPU og YFL

Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Fristen for å søke om stipend i år er gått ut.

Utlysning av stipend i 2020

Utdanningsstipend

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, kan få utdanningsstipend for å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL). Både ansatte i grunnskolen og i videregående opplæring kan få utdanningsstipend.

Rekrutteringsstipend

Personer som ikke er ansatt i skolen, men som skoleeiere ønsker å rekruttere inn, kan få rekrutteringsstipend for å ta YFL eller PPU-Y for å jobbe i skolen.

Søknader til både utdanningsstipend og rekrutteringsstipend skal komme fra skoleeierne. Søknadsskjema åpnes for skoleeiere 1. februar.
Deres søknadsfrist er 22. mars.

Hvor stort er stipendet?

Staten bidrar med et stipend på

  • 116 000 kr for personer som tar PPU og PPU-Y (60 studiepoeng)
  • 232 000 kr for personer som tar YFL (180 studiepoeng)

Stipendet skal utbetales til den ansatte/den som rekrutteres. Dere må selv avtale lokalt hvem som skal dekke kostnader for studiemateriell, og for reise og opphold i forbindelse med studiesamlinger. Stipendet er i utgangspunktet skattepliktig.

Stipendet utbetales i to omganger, første gang ved oppstart, andre gang henholdsvis to år (PPU) og tre år (YFL) etter dette, og under forutsetning av at studiet er fullført og bestått.   

Viktige datoer i 2020

1. februar: søknadsskjema for skoleeiere tilgjengelig på udir.no. Skoleeier bør informere sine skoler og aktuelle personer om stipendordningen.

22. mars: frist for skoleeiere for å godkjenne søkerne i søknadssystemet.

30. april: frist for Utdanningsdirektoratet for å behandle søknader som er godkjent av skoleeierne.

1. september: frist for skoleeierne for å bekrefte deltakelse.

Desember: utbetaling av første halvdel av stipendmidlene fra Utdanningsdirektoratet til skoleeiere.

Ikke egne studietilbud

Det er ikke opprettet egne studietilbud for disse stipendene. Potensielle stipendmottakere må derfor selv søke om studieplass ved universiteter eller høgskoler som tilbyr PPU, PPU-Y og YFL. Merk at universitetene og høgskolene kan ha ulik søknadsfrist og ulik organisering av studiene.

Søknadsprosedyrer - skoleeier søker

Det er skoleeiere (kommune, fylkeskommune, statlig eller privat skole) som skal søke om stipendene på vegne av dem det gjelder.

Skoleeiere bør så snart som mulig vurdere behovet for kompetanse og om stipendordningen kan være aktuell for ansatte, og eventuelt andre personer de er i kontakt med utenfor skolesektoren.

Skoleeiere kan fortløpende registrere navn på personer de søker om stipend for, og hvilken utdanning de skal ta. Dette gjøres i søknadssystemet. Innen 22. mars må skoleeierne også ha godkjent de registrerte søknadene, og eventuelt prioritert mellom dem. Vi behandler kun søknader som er godkjent av skoleeierne.

Retningslinjer for stipend

For både utdanningsstipend og rekrutteringsstipend blir skoleeiers prioriteringer fulgt så langt som mulig. Følgende retningslinjer gjelder for deltakelse i stipendordningen: 

  • Søkere som får stipend for å ta PPU eller PPU-Y, må ha startet studiet innen 15. oktober 2020, og de må ha gjennomført studiet innen 15. oktober 2022. I tillegg forutsettes det at stipendmottakeren er i studier i hele eller deler av denne perioden.
  • Søkere som får stipend for å ta YFL, må ha startet studiet innen 15. oktober 2020, og de må ha gjennomført studiet innen 15. oktober 2023. I tillegg forutsettes det at stipendmottakeren er i studier i hele eller deler av denne perioden.

Skoleeierne har ansvar for å registrere eventuelt frafall og endringer i søknadssystemet fortløpende. Statlig støtte kan da bli inndratt helt eller delvis.

Svar på søknad

Vi behandler godkjente søknader fra skoleeierne så raskt som mulig etter 22. mars. Skoleeierne kan logge seg inn i søknadssystemet og se status for hvilke søknader som er innvilget så snart direktoratet har sluttført søknadsbehandlingen, og senest innen 30. april.

Når søknadsbehandlingen er ferdig, vil skoleeierne få en e-post fra Utdanningsdirektoratet med beskjed om at de kan logge seg på systemet og se utfallet av direktoratets søknadsbehandling.

Personen det søkes om stipend for, vil ikke få beskjed fra Utdanningsdirektoratet om resultatet av søknadsbehandlingen. Skoleeierne må derfor sørge for å orientere dem det gjelder om resultatet av direktoratets søknadsbehandling.

Bekrefte deltakelse

Skoleeiere må bekrefte deltakelse eller eventuelt takke nei til tilbud om stipend i perioden 1. august til 1. september. Bekreftelsene danner grunnlag for utbetalinger fra Utdanningsdirektoratet til skoleeierne, og fra skoleeierne til stipendmottakerne.

Utbetaling av stipend

Første utbetaling fra Utdanningsdirektoratet til skoleeierne er i desember 2020. Andre utbetaling er i desember 2022 for PPU og PPU-Y, og i desember 2023 for YFL. Vi utbetaler i tillegg midler til å dekke arbeidsgiveravgiften. Utdanningen må være gjennomført og bestått før den andre delen av stipendet blir utbetalt. Skoleeierne skal utbetale stipendet videre til stipendmottakeren. Dette gjelder både første og andre del av stipendet, og også om stipendmottakeren ikke lenger er ansatt i kommunen eller skolen. 

Det er skoleeiers ansvar å sikre at tildelte midler forvaltes etter forutsetningene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!