Stipend til kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning 2015

Nå kan ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning få stipend for å ta praktisk pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller yrkesfaglærerutdanning (YFL). Søknaden skal komme fra skoleeier, og fristen var 15. mai 2015. 

Søknadsbehandling stipend til PPU, PPU-Y og YFL for 2015 er avsluttet

Alt om stipendordningen

Hvem kan få stipendet?

Ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, og som er kvalifisert til praktisk pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) og yrkesfaglærerutdanning (YFL). Søknaden skal gå via skoleeier.

Det forutsettes at ansatte som får stipend, følger planlagt studieprogresjon. Stipendmottaker må være i et ansettelsesforhold når studiet starter, men skoleeier kan bruke stipendet til å rekruttere nødvendig kompetanse. 

Hvor stort er stipendet?

Staten bidrar med et stipend på

  • 100 000 kr for ansatte som tar PPU og PPU-Y (60 studiepoeng)
  • 200 000 kr for ansatte som tar YFL (180 studiepoeng) 

Hvordan blir stipendet utbetalt? 

Stipendet skal gå via skoleeier, som utbetaler stipendet til den ansatte.

Første halvdel av stipendet vil utbetales til den ansatte første semester, andre halvdel når utdanningen er gjennomført og bestått (se nærmere spesifisering for de ulike ordningene lenger ned under avsnittet «Skoleeier skal søke»).

Den ansatte kan selv, i dialog med sin arbeidsgiver, avgjøre om stipendet skal komme på toppen av annen inntekt eller som kompensasjon for redusert lønn ved nedsatt stillingsprosent i perioder.

Stipendet er i utgangspunktet skattepliktig

Merk at utdanningsstipend i utgangspunktet er skattepliktig. Slik er skattereglene for utdanningsstipend

Det er ikke egne studietilbud

Det er ikke opprettet egne studietilbud for denne ordningen. Ansatte som ønsker å delta, må derfor søke på ordinært vis til universitet og høgskoler som tilbyr utdanningene. Merk at institusjonene kan ha ulik søknadsfrist. Institusjonene kan også ha ulik praksis for gjennomføring av praksisperioder i studiene. Hvorvidt det er mulig å få praksis på egen arbeidsplass eller i nærheten av eget bosted, bør den ansatte derfor selv undersøke. 

Utdanningsdirektoratet dekker ikke studieavgift. 

Skoleeier skal følge opp

Vi forutsetter at skoleeier tar ansvar for å legge til rette for, og følge opp at studiet gjennomføres på en forsvarlig måte ved siden av jobb. Skoleeier har også ansvar for å rapportere om gjennomføring og eventuelt frafall. Skoleeier skal gi fridager knyttet til eksamen og lesedager i henhold til avtaleverket. I hvilken grad skoleeier vil gi støtte ut over det statlige stipendet til ev. ytterligere frikjøp, må avtales lokalt. Det må også avtales lokalt hvem som skal dekke kostnader forbundet med reise, og opphold, samt studiemateriell. 

Søknadsprosessen

Skoleeier skal søke

For å sikre skoleeiers mulighet til å legge systematiske planer for kompetanseutvikling, skal skoleeier være søker av stipendene.

Det skal sendes én felles søknad per skoleeier, der skoleeier oppgir navn på ansatte det søkes om støtte til og hvilken utdanning de har søkt, samt prioritere mellom søkerne. Merk følgende: 

  • Søkere som skal ta PPU eller PPU-Y, skal ha gjennomført studiet innen høsten 2017. Første utbetaling for disse vil skje høsten 2015, og andre utbetaling høsten 2017.
  • Søkere som skal ta YFL, må ha gjennomført studiet innen høsten 2018. Første utbetaling for disse vil skje høsten 2015, og andre utbetaling høsten 2018. 

Frist for å søke om stipend var 15. mai 2015.

Skoleeiere som er interessert i denne stipendordningen, bør så snart som mulig vurdere egne behov og ta kontakt med ansatte som kan være aktuelle for ordningen. Det er viktig at aktuelle søkere rekker å søke om studieplass ved ønsket studiested innen gjeldende frister. 

Ansatte i både grunnskolen og videregående opplæring kan søke. 

Slik blir søknaden behandlet

Kriterier for utvelgelse

Utdanningsdirektoratet vil behandle søknadene i løpet av mai måned og vil, så langt det lar seg gjøre, imøtekomme skoleeiers prioriteringer i fordelingen av stipend. 

Om lag 100 stipend vil bli forbeholdt deltakere på YFL i regi av Høgskolen i Oslo og Akershus og NTNU/Høgskolen i Sør-Trøndelag. Ved oversøking skal ansatte som underviser i utdanningsprogrammene BA, TIP og EL prioriteres. Dette begrunnes i at det er innenfor disse fagene det er størst mangel på lærere med godkjent lærerutdanning. 

Om lag 650 stipend vil bli fordelt til resterende søkere. Skoleeiers prioritering vil bli lagt til grunn. 

Svar på søknad

Skoleeier kan forvente svar på søknaden om stipend i løpet av mai 2015. Utbetalingen av stipend vi skje etter at skoleeier har takket ja til tilbud om stipend for de ansatte.  Frist for å bekrefte deltakelse, ev takke nei til tilbud om stipend, vil være 15. august 2015. Tilbud om stipend som ikke er bekreftet innen fristen frafaller, slik at andre kan få tilbud i stedet. Det vil derfor bli etablert en reserveliste for søkere som ikke får tilbud om stipend i første omgang. 

Den ansatte som søker stipend får ikke beskjed fra Utdanningsdirektoratet direkte om resultatet av søknadsbehandlingen. Skoleeier må derfor sørge for å orientere de aktuelle lærerne og deres skoleledere om resultatet av direktoratets søknadsbehandling. 

Utbetaling av stipend

Stipend blir tildelt ut fra satsene som gjelder. I tillegg vil det utbetales midler til å dekke arbeidsgiveravgift. 

Første halvdel av midlene utbetales til skoleeier innen 1. oktober 2015. Skoleeier har ansvar for å videreformidle stipendet til den ansatte det gjelder, og sikre at tildelte midler forvaltes etter forutsetningene. 

Gjennomføring, frafall og endringer

Eventuelt frafall og endringer skal skoleeier melde til Utdanningsdirektoratet. Statlig støtte vil da kunne inndras helt eller delvis. 

Ved frafall før 15. august kan skoleeier melde inn en annen ansatt, så sant vedkommende har fått studieplass. 

Rapportering

Informasjon om eventuell rapportering vil bli sendt ut på et senere tidspunkt. 

Bakgrunn for ordningen

For å redusere antall ansatte i undervisningsstillinger som ikke har godkjent lærerutdanning, er det i budsjett for 2015 bevilget 50 millioner kroner. Det er etablert en stipendordning med et begrenset antall stipender for ansatte i undervisningsstillinger som mangler godkjent lærerutdanning, og som er kvalifisert til praktisk pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) og yrkesfaglærerutdanning (YFL).

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!