Strategi for etter- og videreutdanning i PPT

For å nå den politiske målsettingen om økt fokus på systemrettet arbeid i PP-tjenesten er det viktig at flest mulig PPT-ansatte deltar på kompetanseutvikling.

Formålet med strategien

Formålet med Strategi for etter- og videreutdanning i PPT 2013 - 2018 er å styrke ansattes kompetanse, og bidra til at økt fokus på systemrettet arbeid i PPT. Målgruppen for satsingen er ansatte og ledere i PPT.

Prioriterte områder for SEVU PPT

  • Organisasjonsutvikling og endringsarbeid
  • Læringsmiljø og gruppeledelse
  • Veiledning og rådgivning
  • Lederutdanning

Det er viktig at PPT-ansatte får delta i de ulike tiltakene.

Tiltak i strategien

Videreutdanning for ledere

Utdanningen skal gjøre lederne bedre i stand til å drive organisas jonsutvikling og endringsarbeid i egen tjeneste, og styrke deres kompetanse innen systemrettet arbeid i barnehager og skoler.

Videreutdanning for ansatte

For alle ansatte i PPT tilbyr strategien videreutdanning innen prioriterte fagområder; Organisasjonsutvikling og endringsarbeid, Læringsmiljø og gruppeledelse og Veiledning og rådgivning.

Etterutdanning

Etterutdanningstilbudene tilbys på tre ulike måter og har også til hensikt å styrke de ansattes kompetanse innen de prioriterte fagområdene. De ansatte kan søke til Fylkesmannen om midler til individuell eller gruppebaserte kompetansehevingstiltak, eller at tjenestestedene søker på vegne av arbeidsplassen. Etterutdanningstilbudene gir ikke studiepoeng.

Nettverkskonferanse for ledere

Årlig nettverkskonferanse for ledere i PPT. Konferansen har til hensikt å styrke lederrollen, gi inspirasjon til å utvikle egen tjeneste og gi muligheter for å knytte kontakter med andre ledere i PPT.

Regionale nettverkskonferanser

De fire regionale nettverkskonferansene skal være en naturlig forlengelse av nettverkskonferansen for ledere. Konferansene på regionalt nivå skal være for rådgivere og ledere og ha et innhold som imøtekommer regionale behov for tema og kompetansehevingstiltak.

Etablering og utvikling av regionale nettverk

Nettverk for å styrke PPT som organisasjon og sikre en mer enhetlig praksis og samarbeid i kommunene. Kunnskap og behov for kompetanseutvikling kan utveksles fra tjenestene og kan drøftes og løftes opp til regionalt og statlig nivå.

Nettbasert læringsressurs

Nettbasert etterutdanningsressurs med filmer, refleksjonsoppgaver og informasjon som kan brukes for arbeidsplassbasert kompetanseheving. 

Sammenstilling av forsking

Det er opprettet en forskergruppe som sammenstiller data om PP-tjenesten som understøtter målsettingen med strategien.

Koordinator ved universiteter/høgskoler og Statped

Utdanningsdirektoratet har det overordnete ansvaret for koordineringen av strategien. I tillegg har strategien to koordinatorer som sørger for gjennomføringen av strategiens tiltak.

Evaluering og forskning

To forskningsmiljøer, Nordlandsforskning og NIFU, sørger for dokumentasjon og evaluering av strategien. I tillegg utfører NTNU ved hjelp av Centio deltakerundersøkelser. Aktuelle fagartikler og arbeider blir gjort tilgjengelig på våre nettsider.

Sentrale aktører i SEVU-PPT

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har ansvar for strategien.

  • Utvalgte universiteter og høgskoler: Videreutdanning for ledere, ansatte, etterutdanning, nettbasert læringsressurs, sammenstille forskning og en koordinatorrolle.
  • Statped: Lederkonferanse, regionale nettverkskonferanser, etablere nettverk, etterutdanning og en koordinatorrolle.
  • Fylkesmannen: Rekruttere og motivere for kompetanseheving, delta i og stimulere til nettverksbygging.
  • Forskningsmiljøer

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!