Søk midler til etterutdanning

Nærmere 5 millioner kroner er satt av til etterutdanning for ansatte i PP-tjenesten i 2017. Arbeidsgivere som ønsker å søke om etterutdanning for sine ansatte kan søke midler gjennom Fylkesmannen.

Midlene kan brukes til etterutdanning i

 • organisasjonsutvikling/endringsarbeid
 • læringsmiljø og gruppeledelse
 • veiledning og rådgivning
 • flerspråklighet og flerkulturell kompetanse
 • alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
 • spesifikke språkvansker

For å få støtte må etterutdanningen være praksisnær og innebære refleksjon og utprøving mellom samlinger eller andre læringsøkter. Etterutdanningen må også legge opp til bruk av arbeidsplassen som læringsarena og bidra til økt fokus på systemrettet arbeid i PP-tjenesten. Midlene kan brukes til individuelle, gruppebaserte og arbeidsplassbaserte etterutdanningstiltak

For å bidra til at den nye kunnskapen blir forankret i organisasjonen, anbefaler vi at etterutdanningen så langt det er mulig blir organisert slik at hele eller deler av kollegiet kan delta sammen.

Arbeidsgivere står fritt til å velge blant ulike etterutdanningstilbud som finnes for sine ansatte. Statped tilbyr etterutdanning i regi av SEVU PPT. Universiteter og høgskoler som har videreutdanningstilbud i regi av SEVU PPT tilbyr også etterutdanning.

Hvordan søke

Vi har bedt Fylkesmannen informere om søknadsprosessen i sine regioner og om å fordele midler på bakgrunn av søknader fra arbeidsgivere (kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale PP-tjenester).

Arbeidsgivere som er interessert i å søke midler kan også ta direkte kontakt med Fylkesmannen.

Innhold i søknaden

Søknaden fra arbeidsgivere må inneholde

 • beskrivelse av emne(r) det søkes om støtte til
 • antall ansatte som skal delta i etterutdanningen innenfor hvert av emnene
 • budsjett for etterutdanningen, inkludert spesifisering av søknadsbeløp og egenandel
 • beskrivelser av hvilke kompetansemiljøer som søkeren planlegger å benytte
 • planlagt varighet av etterutdanningen
 • behov og begrunnelser for søknadene
 • kommunens plan for kompetanseutvikling av PPT

Det er ikke satt en felles søknadsfrist for tildeling av midler. Ta kontakt med Fylkesmannen for informasjon om hvilke søknadsfrister som gjelder hos dere.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!