Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret 2017-2018

Ansatte og ledere i PPT kan søke videreutdanning innen 1. mars. Kommunene/fylkeskommunene må behandle søknader innen 15. mars. Tilretteleggingsmidler for ansatte som deltar i videreutdanning høsten 2017 blir utbetalt i november.

Videreutdanningstilbudene er del av Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT 2013 – 2018 (SEVU-PPT).

Nytt i 2017

Søkere kan selv redigere opplysningene i søknaden sin frem til søknadsfristen 1. mars.

Kommunene/fylkeskommunene kan selv redigere enkelte opplysninger i søknadssystemet frem til 15. mars.

Kommunene/fylkeskommunene må bekrefte studiedeltakelse i både høstsemesteret og vårsemesteret.

Hvem kan søke?

Ansatte i kommunale og fylkeskommunale PPT kan søke videreutdanningstilbud i Læringsmiljø og gruppeledelse, Rådgivning og veiledning og Organisasjonsutvikling og endringsarbeid. 

Ledere i kommunale og fylkeskommunale PPT kan søke lederutdanning.

Viktige datoer i 2017

1. februar: Søknadsskjema tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for ansatte og ledere som ønsker å søke videreutdanning

15. mars: Frist for kommuner/fylkeskommuner til å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader

30. april: Frist for Utdanningsdirektoratet til å behandle søknader som er godkjent av kommuner/fylkeskommuner

15. september: Frist for kommunene/fylkeskommunene til å bekrefte studiedeltakelse

Oktober/november: Utbetaling av tilretteleggingsmidler for høstsemesteret til kommune/fylkeskommune

Finansiering

Kommunene/fylkeskommunene kan søke tilretteleggingsmidler for ansatte i PPT som ønsker videreutdanning. Det er ikke mulig å søke om tilretteleggingsmidler for lederutdanning.

Tilretteleggingsmidlene for ansatte som tar videreutdanning for eksempel brukes til å gi den ansatte permisjon med lønn, og til å dekke semesteravgifter, utgifter til reise, opphold og studiemateriell.

For videreutdanningsstudier på 30 studiepoeng gis det 100 000 kr i tilretteleggingsmidler.

Les mer om tilretteleggingsmidlene her.

Videreutdanningstilbud for ansatte i PPT

Studietilbud i Udirs studiekatalog

Det er opprettet egne videreutdanningstilbud for ansatte i PPT i fagene Rådgivning og veiledning, Læringsmiljø og gruppedledelse, og Organisasjonsutvikling og endringsarbeid.

Tilbudene er nettbaserte med 2 eller 3 samlinger per semester.

Studietilbudene har enten et omfang på 30 studiepoeng over to semestre, eller 15 studiepoeng over ett semester. Søker man kun ett semester er det ikke automatisk overgang til neste semester.

Søkere søker om studieplass og tilretteleggingsmidler samtidig, søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. februar til 1. mars.

Oversikt over studietilbud finner du i Udirs studiekatalog.

Andre studietilbud

Ansatte i PPT kan også søke videreutdanning i andre fag ved andre studiesteder enn de tilbudene som er spesielt utviklet for SEVU-PPT, og likevel motta tilretteleggingsmidler.

Søkere som ønsker å søke andre studietilbud må selv søke opptak til det aktuelle studiet, i tillegg til å registrere søknad om tilretteleggingsmidler på udir.no.

Ved deltakelse på andre studietilbud enn dem som er spesielt opprettet for strategien, er det mulig å søke om å få dekket studieavgift. For tilbudene som er spesielt opprettet for SEVU-PPT er studieavgift automatisk dekket.

Vær oppmerksom på at studieavgift ikke er det samme som semesteravgift. Semesteravgift er en personlig avgift som blant annet dekker velferdstilbud for studentene. Det er ikke mulig å søke om å få dekket semesteravgiften

Kommunen/fylkeskommunen skal godkjenne eller avslå søknader til både tilbudene i Udirs studiekatalog som er spesielt utviklet for SEVU-PPT og søknader til andre studietilbud.

Tilretteleggingsmidler for søkere til andre studietilbud blir først tildelt når søkeren er tatt opp til studiet.

Lederutdanning for PPT

Lederutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for ledere i kommunale og fylkeskommunale PPT. Videreutdanningstilbudet er for ansatte med lederoppgaver. Øvrige ansatte i PPT er ikke en del av målgruppen for lederutdanningen.

Udir oppfordrer alle kommuner og fylkeskommuner til å motivere ledere i PPT, spesielt ledere uten formell lederkompetanse, om å søke opptak til lederutdanningen.

Staten finansierer gjennomføringen av tilbudene. Arbeidsgiver dekker kun utgifter til reise, opphold og relevant studiemateriell.

Lederutdanningen er samlingsbasert og gjennomføres slik at deltakerne skal kunne arbeide i full stilling som leder ved siden av studiet. Lederutdanningen varer i 1,5 år og gir 30 studiepoeng.

Lederutdanning for PPT tilbys studieåret 2017-2018 ved NTNU.

Informasjon om tilbudet finner du i Udir studiekatalog.

Søknadsprosedyrer

1. Kommunene/fylkeskommunene utarbeider en plan for kompetanseutvikling

I tråd med strategien skal kommuner og fylkeskommuner kartlegge behov, og utarbeide en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte og ledere. Arbeidsgivere bør så tidlig som mulig være i dialog med sine ansatte og ledere om behovet for videreutdanning og mulighetene for å delta.

2. Ansatte og ledere søker innen søknadsfristen 1. mars

Ansatte og ledere må registrere søknaden innen utgangen av 1. mars.

Nytt av året er at søkere må logge seg på systemet gjennom ID-porten eller Feide for å registrere en søknad. Dette gir dem mulighet til å redigere opplysningene som er lagt inn fram til søknadsfristens utløp 1. mars. Ved innloggingsproblemer eller andre spørsmål må de ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide.

Søknaden gjelder kun for studieåret 2017-2018.

Ansatte i PPT som ønsker å ta andre studier enn tilbudene som er spesielt opprettet for SEVU-PPT, må søke opptak til det aktuelle studiet direkte til institusjonen som tilbyr studiet i tillegg til å søke om tilretteleggingsmidler i søknadsskjemaet på udir.no.

3. Kommuner/fylkeskommuner behandler og videresender aktuelle søknader til direktoratet innen 15. mars

Fra 1. februar kommunene/fylkeskommunene logge dere inn i søkesystemet med ditt UBAS-passord og se en oversikt over registrerte søknader.

Fra 3. mars til 15. mars får dere tilgang til å behandle søknadene i systemet. Utdanningsdirektoratet sender en e-post som beskriver hvordan behandlingen skal gjennomføres.

Innen 15. mars må alle søknader som er registrert bli behandlet, enten ved å avslå eller godkjenne søknader og prioritere mellom godkjente søknader. Innen 15. mars er også mulig å innhente flere søknader dersom kommunen/fylkeskommunen har behov for det.

Etter at søknadene er behandlet og sendt videre til Utdanningsdirektoratet, får søkeren automatisk en e-post med beskjed om at kommunen/fylkeskommunen har godkjent eller avslått søknaden.

Utover dette har arbeidsgivere selv ansvar for den videre dialogen med ansatte og ledere som har søkt videreutdanning.

Merk at dere som behandler søknadene selv kan tilbakestille statusen på sendte søknader og redigere opplysninger dere har lagt inn før 15. mars. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med Utdanningsdirektoratet for å gjøre slike endringer i denne perioden. Dersom dere endrer status fra godkjent til avslått eller omvendt på en søknad som allerede er sendt, vil søkeren få en ny automatisk e-post. Det er den sist sendte e-posten som er den gjeldende for søkeren.

4. Direktoratet behandler søknadene og svarer kommunene/fylkeskommunene senest 30. april

I den endelige behandling av søknadene vil direktoratet så langt det lar seg gjøre følge kommunenes/fylkeskommunenes prioriteringer for godkjente søknader. Søknader til studier som er spesielt opprettet for strategien blir prioritert.

Så snart direktoratet har fordelt studieplassene for hele landet kan dere logge dere på søknadssystemet for oversikt over hvilke søknader som er innvilget.

Arbeidsgivere må selv orientere de aktuelle ansatte og deres ledere om de har fått studieplass.

5. Høgskolene og universitetene foretar det endelige opptaket

Søkere som får tilbud om studieplass ved tilbudene som er opprettet spesielt for denne ordningen, blir kontaktet av utdanningsinstitusjonen de har fått plass ved. Høgskolen eller universitetet henter da inn nødvendig dokumentasjon og vurderer grunnlag for endelig opptak.

6. Utbetaling av tilretteleggingsmidler

Tilretteleggingsmidler blir utbetalt basert på antall studiepoeng som skal tas, og ut fra satsene som er satt. Kommunen/fylkeskommunen kan motta inntil 100 000 kroner for 30 studiepoeng per godkjente søker.

Fylkesmennene vil få i oppdrag å utbetale tilretteleggingsmidler  til kommunene/fylkeskommunene for høstsemesteret og vårsemesteret.

7. Kommunene/fylkeskommunene må bekrefte studiedeltakelse innen 15. september 2017 og 15. mars 2018

Kommunene/fylkeskommunene må bekrefte deltakelsen for ansatte som er tatt opp til videreutdanning. Deltakelse må bekreftes i søknadssystemet høst- og vårsemesteret:

  • Bekreftelse for ansatte som starter studiene høsten 2017, må gjennomføres mellom 1. august og 1. september.
  • Bekreftelse for ansatte som fortsetter sin deltakelse i vårsemesteret, må registreres i perioden fra 1. februar til 15. mars 2018.

Bekreftelsene danner grunnlag for utbetaling av tilretteleggingsmidler.

Tilretteleggingsmidler for høsten 2017 utbetales av Fylkesmannen i løpet av oktober.

Kommunene/fylkeskommunene har ansvar for å sikre at tildelte midler forvaltes etter forutsetningene.

Når det gjelder bekreftelse på deltakelse i lederutdanningen, registreres dette av NTNU direkte i søknadssystemet.

8. Gjennomføring, frafall og endringer

Frafall må registreres umiddelbart i søknadssystemet av kommunene/fylkeskommunene.

Frafall eller endringer etter 1. september skal i tillegg meldes til Fylkesmannen og det aktuelle universitet eller høgskole.

Eventuelle konsekvenser for tildelte midler og studieplasser avgjøres av Fylkesmannen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Udir på e-post SEVU-PPT@udir.no

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!