Informasjon til barnehageeiere - videreutdanning for barnehagelærere

Søknadsfristen for barnehagelærere er 1. mars.

Nettmøte for barnehage- og skoleeiere om videreutdanningstilbud 2023–2024

Kommunen som barnehageeier skal behandle søknader for barnehagelærere i kommunale barnehager. For private og statlige barnehager skal styrer i barnehagen behandle søknadene.

Barnehager bør ha en plan for kompetanseutvikling

Barnehageeier bør ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte. Dersom barnehagen eller kommunen har flere barnehagelærere som har behov for videreutdanning i samme fag, kan utbyttet bli større hvis barnehagelærere fra samme barnehage eller kommune studerer sammen.

Hvem kan søke videreutdanning?

Målgruppen for videreutdanningsordningen er barnehagelærere som er ansatt i en barnehage. Den som deltar på videreutdanning for barnehagelærere må også arbeide i barnehagen i studieperioden. Ansatte med annen pedagogisk utdanning (jf. barnehageloven) som arbeider i barnehagen, kan søke studiet tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for å kvalifisere seg til arbeid som pedagogisk leder i barnehagen. 

Ansatte i PPT og pedagogiske fagsentre er ikke en del av målgruppen for denne ordningen.

Oppfølgingsordningen

Ved eventuell oversøkning til studiene vil barnehager i kommuner som inngår i oppfølgingsordningen bli prioritert i Udirs søknadsbehandling.  

Tilretteleggingsmidler

Barnehager med deltakere på denne videreutdanningsordningen får tilretteleggingsmidler. Midlene skal brukes til å dekke kostnader i forbindelse med at barnehagelærere studerer. Dette kan være vikarutgifter, reise, opphold, semesteravgift og studiemateriell.

Tilretteleggingsmidler for høstsemesteret 2023 utbetales til kommunen (barnehagemyndighet) i oktober/november 2023. Midler for vårsemesteret 2024 blir utbetalt i juni 2024. 

Mer informasjon om tilretteleggingsmidler finnes her.

Studietilbud

For studieåret 2023/2024 er det opprettet studieplasser fordelt på ulike videreutdanningstilbud ved universiteter og høgskoler. Disse er tilgjengelig fra 1. februar i Udirs studiekatalog.

Fra 1. februar – 1.mars kan barnehagelærere også søke andre studietilbud som universiteter eller høgskoler tilbyr barnehagelærere.

De fleste studietilbud i Udirs studiekatalog er på 30 studiepoeng, og gjennomføres over to semestre. Organiseringen av tilbudene kan variere hos de ulike universitetene og høgskolene.

Steg i søknadsbehandlingen