Informasjon til barnehageeiere - videreutdanning for barnehagelærere

Barnehageeieres frist for å behandle søknadene er 15. mars. Søknadsfristen var 1. mars.

Kommunen som barnehageeier skal behandle søknader for barnehagelærere i kommunale barnehager. For private og statlige barnehager skal styrer i barnehagen behandle søknadene.

Barnehager bør ha en plan for kompetanseutvikling

Barnehageeier bør ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte. Dersom barnehagen eller kommunen har flere barnehagelærere som har behov for videreutdanning i samme fag, kan utbyttet bli større hvis barnehagelærere fra samme barnehage eller kommune studerer sammen.

Viktige datoer i studieåret 2022/2023

1. februar: Søknadsskjema for barnehagelærere tilgjengelig på udir.no

1. mars: Søknadsfrist for barnehagelærere

15. mars: Frist for barnehageeier/styrer i private barnehager for å godkjenne eller avslå og prioriteremellom godkjente søknader

30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av eier/styrer

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å vurdere og foreta formelt opptak på studiene

1. september: Frist for eiere/styrere for å bekrefte deltakelse

Oktober/november 2022: Utbetaling av tilretteleggingsmidler for høstsemesteret til kommunene

15. mars 2023: Frist for eiere/styrere for å bekrefte fortsatt deltakelse i vårsemesteret

Hvem kan søke videreutdanning?

Målgruppen for videreutdanningsordningen er barnehagelærere som jobber og er ansatt i en barnehage. Ansatte med annen pedagogisk utdanning (jf. barnehageloven) som arbeider i barnehagen, og som ønsker å studere Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for å kvalifisere seg for arbeid som pedagogisk leder i barnehagen kan også søke.

Ansatte i PPT og pedagogiske fagsentre er ikke målgruppen for denne ordningen.

Oppfølgingsordningen

Barnehager i kommuner som inngår i oppfølgingsordningen, vil bli prioritert til studieplass i direktoratets søknadsbehandling ved oversøking til studiet.

Finansiering av videreutdanningsordningen

Det er satt av midler til at omlag 1000 barnehagelærere kan ta videreutdanning på 30 studiepoeng studieåret 2022/2023.

Tilretteleggingsmidler

Barnehager med deltakere på denne videreutdanningsordningen får tilretteleggingsmidler. Midlene skal brukes til å dekke kostnader i forbindelse med at barnehagelærere studerer. Dette kan være vikarutgifter, reise, opphold, semesteravgift og læremidler.

Tilretteleggingsmidler for høsten 2022 utbetales til kommunen som barnehagemyndigheten i desember 2022. Midler for våren 2023 blir utbetalt i juni 2023.

Studietilbud

For studieåret 2022/2023 er det opprettet studieplasser fordelt på ulike videreutdanningstilbud ved universiteter og høgskoler. Disse er tilgjengelig fra 1. februar i Udirs studiekatalog.

Fra 1. februar – 1.mars 2022 kan barnehagelærere også søke andre studietilbud som universitet eller høgskoler tilbyr til barnehagelærere.

De fleste studietilbud i Udirs studiekatalog er på 30 studiepoeng, og gjennomføres over to semestre. Organiseringen av tilbudene kan variere hos de ulike universitetene og høgskolene.

Steg i søknadsbehandlingen

Barnehagelæreren må registrere søknaden innen utgangen av 1. mars. Pålogging skjer gjennom ID-porten eller Feide. I søknaden må barnehagelæreren bekrefte at eier/styrer er kjent med søknaden. 

Barnehagelæreren har mulighet til å redigere opplysningene i egen søknad fram til søknadsfristens utløp 1. mars. Ved innloggingsproblemer eller andre spørsmål må søkeren ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide.

Søknaden gjelder kun for studier som skal gjennomføres i studieåret 2022/2023. Dersom barnehagelæreren tar sikte på et flerårig studium, må barnehagelæreren søke på nytt neste studieår.

Fra 1. februar kan du som eier/styrer  logge deg inn i søkesystemet med ditt UBAS-brukernavn og -passord og se oversikt over registrerte søknader. Barnehagemyndigheten har lesetilgang til alle søknader fra alle barnehager i kommunen.

Fra 3. mars får eiere/styrere tilgang til å behandle søknadene i søknadssystemet. Eiere/styrere mottar før dette en e-post fra Udir som beskriver hvordan dette skal gjøres.

I perioden fra 3. mars til 15. mars må eiere/styrere godkjenne eller avslå søknadene, prioritere mellom de godkjente søknadene og videresende godkjente søknader til Udir.

Alle søknader må være godkjent eller avslått innen fristen 15. mars. Det er ikke mulig å redigere søknader etter fristen. Udir behandler kun søknadene som er godkjent innen fristens utløp.

I søknadssystemet kan dere i perioden 3. – 15. mars, kan dere også:

  • Åpne for at barnehagelærere skal gjøre endringer i sin egen søknad.
  • Hente inn nye søknader fra barnehagelærere som ikke har søkt.
  • Endre opplysninger om godkjenning eller avslag på søknader.

Etter at dere har behandlet søknadene og sendt dem videre til Udir, får søkerne automatisk en e-post med beskjed om at eier har godkjent eller avslått søknaden.

Dersom du som eier/styrer endrer status fra godkjent til avslått eller omvendt på en søknad som allerede er sendt, mottar barnehagelæreren som har søkt, en ny automatisk e-post. Det er den sist sendte e-posten som er den gjeldende for barnehagelæreren.

Eier/styrer har ansvar for den videre dialogen med barnehagelærerne som har søkt.

Udir behandler godkjente søknader fra barnehager så raskt som mulig etter 15. mars.

Eiere/styrer kan logge seg inn i søknadssystemet og se status for hvilke søknader som er innvilget. Dette kan dere gjøre så snart direktoratet har sluttført søknadsbehandlingen, etter 30.april. Kommuner og private barnehager får en epost fra direktoratet når vi er ferdig med søknadsbehandlingen.

Kommunen som eier/styrer i andre barnehager må sørge for å orientere de aktuelle barnehagelærerne og deres ledere om utfallet av direktoratets søknadsbehandling. 

Den vanligste grunnen til at barnehagelærere får avslag skyldes at det er oversøking til studiene. Barnehagelærere som har spørsmål kan ta kontakt med barnehageeier eller styrer om dette. 

Innen 31. mai blir barnehagelærere som har fått tildelt studieplass kontaktet av utdanningsinstitusjonen. De henter inn nødvendig dokumentasjon, og vurderer og foretar selve opptaket i tråd med opptakskravene til hvert studie.

For å få utbetalt tilretteleggingsmidler må eiere/styrere bekrefte at læreren deltar i studiet, både høst- og vårsemesteret:

  • Mellom 1. august og 1. september må eier/styrer bekrefte at barnehagelærere har startet studiene i løpet av høsten. Eiere/styrere skal også registrere hvilke barnehagelærere som eventuelt ikke tar imot tilbudt studieplass.
  • Mellom 1. februar og 15. mars må eier/styrer bekrefte at barnehagelærere deltar i studiet i vårsemesteret.

Eventuelt frafall skal registreres umiddelbart i søknadssystemet.

Registreringene i høst- og vårsemesteret danner grunnlag for utbetalinger fra direktoratet til kommune.

Eiere/styrere må selv sørge for å få beskjed fra barnehagelærerne om de er tatt opp på studietilbudet, og om de har takket ja og startet på studiet.

Tilretteleggingsmidler for høsten blir utbetalt i desember. Midler for vårsemesteret blir utbetalt i juni. Eier/styrer har ansvar for å sikre at tildelte midler blir forvaltet etter forutsetningene.

Tilretteleggingsmidlene vil bli utbetalt til kommunen som barnehagemyndighet. Kommunen vil få ansvar for å utbetale midlene til de barnehagene det gjelder, både kommunale, statlige og private. I tillegg til tilgangen som søknadsbehandler i søknadssystemet (der kommunen behandler søknader fra kommunale barnehager), har kommunen derfor en egen tilgang i søknadssystemet med oversikt over hvilke barnehager og personer som har fått innvilget og som har bekreftet deltakelse i videreutdanning. Denne inngangen er merket «Barnehagemyndighet» og gir kommunen kun lesetilgang.

Frafall må registreres umiddelbart i søknadssystemet av eiere/styrere. Tilretteleggingsmidler vil i slike tilfeller bli helt eller delvis inndratt.

Ved frafall kan eierne melde inn en annen barnehagelærer så sant vilkårene for deltakelse i ordningen er oppfylt. Kontakt direktoratet dersom dere ønsker å melde inn en annen barnehagelærer.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!