Lærerspesialistordningen avvikles gradvis

Regjeringen har i Hurdalsplattformen informert om at de vil erstatte dagens lærerspesialistordning med en ny partsforankret ordning.

Regjeringen vil sette i gang et utredningsarbeid i dialog med partene for en ny ordning med karriereveier i skolen. Ordningen vil blant annet bygge på erfaringer med pilotordningen med lærerspesialist. Sluttrapporten fra evalueringen og andre erfaringer fra lærerspesialistpiloten vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget.

Partsforankring vil være sentralt i det videre arbeidet, og det er viktig å kunne bruke den tiden som trengs til å vurdere videre veivalg. Departementet er i gang med å planlegge prosessen, men det er for tidlig å gå konkret inn på hvordan en ny ordning vil se ut.

Gradvis avvikling innebærer at de som var i funksjon og utdanning skoleåret 2021-2022 får mulighet til å fullføre påbegynt løp. Funksjonen ble utfaset våren 2022 og siste kull på lærerspesialistutdanning fullfører våren 2023.  

Det vil ikke bli anledning til å søke om midler til nye funksjoner eller til å søke om nye deltakere på lærerspesialistutdanning.

Finansiering av lærerspesialistordningen

Staten finansierer studieplasser for deltakere som tilhører siste kull av lærerspesialistutdanningen og som fullfører våren 2023.  Skoleeier vil som tidligere få 216 000 kroner per 30 studiepoeng i støtte til vikarmidler. Lærere skal frigjøres fra sine ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 % av full stilling. Kostnader til reise, opphold, læremidler og liknende skal dekkes av skoleeier.

Skoleeiere som har lærere i utdanning må fortsatt bekrefte deltakelse i søknadssystemet. Bekreftelse danner grunnlag for utbetaling av vikarmidler og skal gjøres innen 15. mars for vårsemesteret.

Vikarmidler blir utbetalt til skoleeier mot slutten av vårsemesteret. 

Resultat av søknadsbehandlingen våren 2021

Innlogging for skoleeiere

Evalueringen av lærerspesialistordningen