Lærerspesialistordningen avvikles gradvis

Regjeringen har i Hurdalsplattformen informert om at de vil erstatte dagens lærerspesialistordning med en ny partsforankret ordning.

Regjeringen vil sette i gang et utredningsarbeid i dialog med partene for en ny ordning med karriereveier i skolen. Ordningen vil blant annet bygge på erfaringer med pilotordningen med lærerspesialist. Sluttrapporten fra evalueringen og andre erfaringer fra lærerspesialistpiloten vil være en viktig del av kunnskapsgrunnlaget.

Partsforankring vil være sentralt i det videre arbeidet, og det er viktig å kunne bruke den tiden som trengs til å vurdere videre veivalg. Departementet er i gang med å planlegge prosessen, men det er for tidlig å gå konkret inn på hvordan en ny ordning vil se ut.

Det er i statsbudsjettet for 2022 bevilget midler slik at: 

  • Lærere som er i funksjon som lærerspesialist inneværende skoleår kan fortsette i funksjonen ut skoleåret 2021/2022.
  • Lærere som startet lærerspesialistutdanning som del av piloten høsten 2020 og høsten 2021 skal få fullføre hele studiet, dvs. ut henholdsvis våren 2022 og våren 2023.

Det vil ikke bli anledning til å søke om midler til nye eller videreførte funksjoner for skoleåret 2022/2023. Det vil heller ikke bli anledning til å søke om nye deltakere på lærerspesialistutdanning.

Skoleeiere som har lærere i funksjon eller utdanning må fortsatt bekrefte deltakelse i søknadssystemet. Bekreftelse danner grunnlag for utbetaling av midler og skal gjøres innen 15. mars for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

Finansiering av lærerspesialistordningen

Staten vil fortsatt finansiere studieplasser for deltakere som allerede er i gang med lærerspesialistutdanningen. Skoleeier vil som tidligere få 216 000 kroner per 30 studiepoeng i støtte til vikarmidler. Lærere skal frigjøres fra sine ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 % av full stilling. Kostnader til reise, opphold, læremidler og liknende skal dekkes av skoleeier.

For lærere som er i funksjon inneværende skoleår, vil staten fortsatt finansiere 2/3 av lønnstillegget. Det er som tidligere forutsatt at skoleeier bidrar med 1/3 av lønnstillegget i funksjonsperioden. I tillegg skal skoleeier sette av penger til feriepenger, arbeidsgiveravgift og Statens pensjonskasse.

Det finnes to ulike finansieringsmodeller:

  • Modell 1: Gir 57 756 kr per år i lønnstillegg (4 813 kr i måneden) per lærer. I denne modellen forventes det at lærerne bruker den tiden de allerede har til disposisjon til å utføre oppgavene i funksjonen.
  • Modell 2: Kombinerer lønn og redusert undervisningstid. I denne modellen kan inntil halvparten av lønnstillegget brukes til reduksjon av undervisningstid.

Tilskudd til funksjon og vikarmidler blir utbetalt til skoleeier mot slutten av hvert semester. 

Resultat av søknadsbehandlingen våren 2021

Innlogging for skoleeiere

Evalueringen av lærerspesialistordningen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!